• Physical Chemistry

    Physical Chemistry

    Hóa lý là bộ môn khoa học nghiên cứu hiện tượng nguyên tử, và các hạt hạ nguyên tử trong các hệ thống hóa học, trong đó có sử dụng một số khái niệm của vật lý. Nó áp dụng các nguyên tắc, thực hành và các khái niệm của vật lý như chuyển động, năng lượng, hiệu lực, thời gian, nhiệt động học, hóa học lượng tử, cơ học thống kê và...

     265 p cntp 07/09/2012 357 34

Hướng dẫn khai thác thư viện số