• Bài giảng Tương tác người-máy và giao diện đồ họa: Chương 1 - Ngô Công Thắng

  Bài giảng Tương tác người-máy và giao diện đồ họa: Chương 1 - Ngô Công Thắng

  Bài giảng Tương tác người-máy và giao diện đồ họa: Chương 1 Tổng quan về tương tác người máy, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm tương tác người – máy; Vai trò của tương tác người – máy; Cách tổ chức các hệ tương tác; Các lĩnh vực liên quan. Mời các bạn cùng tham khảo!

   16 p cntp 25/07/2022 35 0

 • Bài giảng Tương tác người-máy và giao diện đồ họa: Chương 2 - Ngô Công Thắng

  Bài giảng Tương tác người-máy và giao diện đồ họa: Chương 2 - Ngô Công Thắng

  Bài giảng Tương tác người-máy và giao diện đồ họa: Chương 2 Tâm lý nhận thức của con người trong giao tiếp và xử lý, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan; Kênh vào ra thông tin; Trí nhớ của con người; Lập luận và giải quyết vấn đề. Mời các bạn cùng tham khảo!

   28 p cntp 25/07/2022 38 0

 • Bài giảng Tương tác người-máy và giao diện đồ họa: Chương 3 - Ngô Công Thắng

  Bài giảng Tương tác người-máy và giao diện đồ họa: Chương 3 - Ngô Công Thắng

  Bài giảng Tương tác người-máy và giao diện đồ họa: Chương 3 Nhân tố máy tính trong tương tác người máy, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan; Thiết bị vào; Thiết bị ra; Bộ nhớ; Xử lý thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo!

   10 p cntp 25/07/2022 30 0

 • Bài giảng Tương tác người-máy và giao diện đồ họa: Chương 4 - Ngô Công Thắng

  Bài giảng Tương tác người-máy và giao diện đồ họa: Chương 4 - Ngô Công Thắng

  Bài giảng Tương tác người-máy và giao diện đồ họa: Chương 4 Các nguyên tắc chính trong giao tiếp người dùng - máy tính, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổ chức tương tác người - máy; Các nguyên tắc chính trong thiết kế tương tác người – máy. Mời các bạn cùng tham khảo!

   49 p cntp 25/07/2022 33 0

 • Bài giảng Tương tác người-máy và giao diện đồ họa: Chương 5 - Ngô Công Thắng

  Bài giảng Tương tác người-máy và giao diện đồ họa: Chương 5 - Ngô Công Thắng

  Bài giảng Tương tác người-máy và giao diện đồ họa: Chương 5 Quy trình xây dựng hệ tương tác người-máy, cung cấp cho người học những kiến thức như: Quy trình thiết kế phần mềm; Quy trình thiết kế hệ tương tác; Đặc tả yêu câu người dùng; Phân tích nhiệm vụ; Thiết kế tương tác người máy; Đánh giá hệ thống. Mời các bạn cùng tham khảo!

   76 p cntp 25/07/2022 30 0

 • Bài giảng Tương tác người-máy và giao diện đồ họa: Chương 6 - Ngô Công Thắng

  Bài giảng Tương tác người-máy và giao diện đồ họa: Chương 6 - Ngô Công Thắng

  Bài giảng Tương tác người-máy và giao diện đồ họa: Chương 6 Thiết kế giao diện tương tác người - máy, cung cấp cho người học những kiến thức như: Thiết kế lấy người dùng làm trung tâm; Thiết kế giao diện. Mời các bạn cùng tham khảo!

   36 p cntp 25/07/2022 33 0

 • Bài giảng Lập trình nâng cao: Chương 4 - Lý Anh Tuấn

  Bài giảng Lập trình nâng cao: Chương 4 - Lý Anh Tuấn

  Bài giảng Lập trình nâng cao: Chương 4 Ngoại lệ và cách xử lý ngoại lệ, cung cấp cho người học những kiến thức như: Ngoại lệ là gì?; xử lý ngoại lệ; thực hiện bắt ngoại lệ; một số ngoại lệ thông dụng trong C#; ngoại lệ tự định nghĩa. Mời các bạn cùng tham khảo!

   23 p cntp 25/07/2022 32 0

 • Bài giảng Lập trình nâng cao: Chương 5 - Lý Anh Tuấn

  Bài giảng Lập trình nâng cao: Chương 5 - Lý Anh Tuấn

  Bài giảng Lập trình nâng cao: Chương 5 Lập trình winform cung cấp cho người học những kiến thức như: Làm quen với winform; Giao diện làm việc; Cửa sổ solution; mở các cửa sổ phụ trợ; thêm các điều khiển vào form; cách tìm đối tượng trong ToolBox;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   54 p cntp 25/07/2022 37 0

 • Bài giảng Lập trình nâng cao: Chương 6 - Lý Anh Tuấn

  Bài giảng Lập trình nâng cao: Chương 6 - Lý Anh Tuấn

  Bài giảng Lập trình nâng cao: Chương 6 Sự kiện và Delegate, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khởi tạo deletage; Ứng dụng của delegate; Khai báo delegate; Tạo thể hiện cho delegate; Gán phương thức khác nhau; Multicast delegate;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   33 p cntp 25/07/2022 32 0

 • Bài giảng Lập trình nâng cao: Chương 8 - Lý Anh Tuấn

  Bài giảng Lập trình nâng cao: Chương 8 - Lý Anh Tuấn

  Bài giảng Lập trình nâng cao: Chương 8 ActiveX Data Object.NET, cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu về ADO.Net; Kiến trúc của ADO.Net; DataProvider; Một số DataProvider phổ biến; Các thành phần của DataProvider; Kết nối cơ sở dữ liệu SQL Server với winform;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   50 p cntp 25/07/2022 30 0

 • Bài giảng Lập trình nâng cao: Chương 1 - Lý Anh Tuấn

  Bài giảng Lập trình nâng cao: Chương 1 - Lý Anh Tuấn

  Bài giảng Lập trình nâng cao: Chương 1 Tổng quan về .Net Framework và ngôn ngữ lập trình C# cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về .Net Framework; Common Language Runtime; .Net Framework Class Library; Một số thư viện nền tảng; Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C#; Một số dạng ứng dụng của C#;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   26 p cntp 25/07/2022 33 0

 • Bài giảng Lập trình nâng cao: Chương 7 - Lý Anh Tuấn

  Bài giảng Lập trình nâng cao: Chương 7 - Lý Anh Tuấn

  Bài giảng Lập trình nâng cao: Chương 7 Thread và đồng bộ, cung cấp cho người học những kiến thức như: Lý do sử dụng Thread; Cách sử dụng Thread; Khai báo và khởi tạo thread; Vòng đời của thread; Một số phương thức của Thread; Sử dụng thread trong winform;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   18 p cntp 25/07/2022 28 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số