• Bài giảng vật lý đại cương 2 : Điện - Quang part 3

  Bài giảng vật lý đại cương 2 : Điện - Quang part 3

  Bắn electron với vận tốc v vào điện trường đều. r r A. Nếu v cùng phương chiều với E : nó bay chậm dần đều. r r B. Nếu v cùng phương ngược chiều với E : nó bay nhanh dần đều. r r r C. Nếu v ⊥ E : nó bay theo đường parabol lệch về phía ngược chiều E . D. Tất cả đều đúng. r r 9. Đặt lưỡng cực điện có moment lưỡng cực Pe vào trong điện...

   10 p cntp 17/01/2012 222 3

 • Bài giảng vật lý đại cương 2 : Điện - Quang part 6

  Bài giảng vật lý đại cương 2 : Điện - Quang part 6

  KQHT 5: Trình bày được hiện tượng cảm ứng điện từ, hiện tượng tự cảm, điều kiện tồn tại của dòng điện cảm ứng. Tính được sức điện động cảm ứng, hệ số tự cảm của ống dây. HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ 5.1. CÁC ĐỊNH LUẬT VỀ HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ. S 5.1.1. Thí nghiệm Faraday. N a. Thí nghiệm: Một ống dây được mắc...

   10 p cntp 17/01/2012 236 3

 • Bài giảng vật lý đại cương 2 : Điện - Quang part 9

  Bài giảng vật lý đại cương 2 : Điện - Quang part 9

  Giữa hai cực đại chính có (N - 1) cực tiểu phụ có cường độ sáng bằng 0. Giữa hai cực đại chính có N - 2 cực đại phụ. Thông thường ta chỉ quan sát được các cực đại giao thoa nằm trong vân sáng trung tâm gồm những vạch sáng song song cách đều với độ sáng giảm dần. Trên hình (13.18) biểu diễn cường độ sáng với N=3 7.5.3.Quang phổ nhiễu xạ: Ta...

   10 p cntp 17/01/2012 289 3

 • Bài giảng hóa học đại cương part 2

  Bài giảng hóa học đại cương part 2

  • Đặc điểm của liên kết cộng hoá trị - Sự phân cực của liên kết: tuỳ thuộc vào độ âm điện của các nguyên tử tham gia liên kết mà ta có : LK cộng hóa trị không phân cực và liên kết cộng hoá trị phân cực - Độ dài liên kết: là khoảng cách giữa 2 hạt nhân nguyên tử tham gia liên kết. + Độ dài liên kết của C với các nguyên tử khác trong...

   9 p cntp 17/01/2012 225 3

 • Vật lý đại cương - Nguyên lý thứ hai nhiệt động lực học phần 1

  Vật lý đại cương - Nguyên lý thứ hai nhiệt động lực học phần 1

  Vật lý có quan hệ mật thiết với toán học. Các lý thuyết vật lý là bất biến khi biểu diễn dưới dạng các quan hệ toán học, và sự xuất hiện của toán học trong các thuyết vật lý cũng thường phức tạp hơn trong các ngành khoa học khác. Sự khác biệt giữa vật lý và toán học là ở chỗ, vật lý luôn gắn liền với thế giới tự nhiên, trong khi toán...

   10 p cntp 17/01/2012 214 3

 • Toeic test 5

  Toeic test 5

  Model Test 5 LISTENING COMPREHENSION Part I: Directions: In your test book, you will see a picture. On the compact disc, you will hear four statements. Choose the statement that most closely matches the picture and fill in the corresponding oval on your answer sheet. 1. Look at the picture marked number 1 in your test book. (A) The woman is getting a loan. (B) She's using small change to pay. (C) She is using a public phone. √ (D)...

   19 p cntp 27/11/2012 185 2

 • Hiện tượng tự cảm trong các mạch điện

  Hiện tượng tự cảm trong các mạch điện

  Trong chương trình vật lý đại cương thì hiện tượng tự cảm trong mạch điện hay còn gọi là mạch dao động luôn là bài tập khá thú vị đối với học sinh phổ thông.

   10 p cntp 17/01/2012 226 2

 • Vật lý đại cương - Thuyết động học phân tử các chất khí và định luật phân bổ part 2

  Vật lý đại cương - Thuyết động học phân tử các chất khí và định luật phân bổ part 2

  Vật lý có quan hệ mật thiết với toán học. Các lý thuyết vật lý là bất biến khi biểu diễn dưới dạng các quan hệ toán học, và sự xuất hiện của toán học trong các thuyết vật lý cũng thường phức tạp hơn trong các ngành khoa học khác. Sự khác biệt giữa vật lý và toán học là ở chỗ, vật lý luôn gắn liền với thế giới tự nhiên, trong khi toán...

   10 p cntp 17/01/2012 228 2

 • Test Reading

  Test Reading

  I. Mark the letter A, B, C, or D on your ans wer s heet to indicate the correct ans wer to each of the following questions. Question 1: He never lets anything ______ him and his weekend fishing trip. A. come up B. come between C. come among D. come on Question 2: “You’ll recognize Jenny when you see her. She ______ a red hat.” A. wears B. will wear C. is wearing D. will be wearing Question 3: Before I left for my summer camp, my...

   15 p cntp 27/11/2012 222 2

 • Vật lý đại cương - Nhiễu xạ ánh sáng

  Vật lý đại cương - Nhiễu xạ ánh sáng

  Vật lý có quan hệ mật thiết với toán học. Các lý thuyết vật lý là bất biến khi biểu diễn dưới dạng các quan hệ toán học, và sự xuất hiện của toán học trong các thuyết vật lý cũng thường phức tạp hơn trong các ngành khoa học khác. Sự khác biệt giữa vật lý và toán học là ở chỗ, vật lý luôn gắn liền với thế giới tự nhiên, trong khi toán...

   14 p cntp 17/01/2012 228 2

 • Bài giảng vật lý đại cương 2 : Điện - Quang part 8

  Bài giảng vật lý đại cương 2 : Điện - Quang part 8

  Vì chùm tia tới mắt hẹp nên i1 coi như không đổi và như vậy hiệu quang lộ chỉ phụ thuộc vào d là bề dầy của bản tại M. Những điểm có cùng bề dày d thì hiệu quang lộ là như nhau tại mọi điểm đó ccd ánh sáng giống nhau, tạo thành một vân giao thoa cùng độ dày. Vân sáng: (7.19) Vân tối: (7.20) b. Vân của nêm không khí: Nêm không khí là một lớp...

   10 p cntp 17/01/2012 241 2

 • Bài giảng hóa học đại cương part 1

  Bài giảng hóa học đại cương part 1

  Bản chất: Là kết quả của sự xen phủ của các AO hóa trị của các nguyên tử tham gia liên kết. Khi hình thành liên kết cộng hoá trị, cấu hình e các nguyên tử giống với nguyên tử khí hiếm • Lưu ý: Liên kết cho nhận là 1 trường hợp đặc biệt của LK cộng hóa trị

   9 p cntp 17/01/2012 218 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số