• Bài 6: Một số dạng tích phân khác

    Bài 6: Một số dạng tích phân khác

    Tích phân hàm hữu tỉ đối với x và trong đó R (u,v) là hàm hữu tỉ đối với u và v và là một tam thức bậc 2 không có nghiệm kép. Phương pháp tổng quát: tuỳ theo dấu của hệ số a ta đưa tam thức về dạng tổng hay hiểu hai bình phương.

     13 p cntp 27/11/2012 245 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số