• Bài giảng Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam: Chương mở đầu

  Bài giảng Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam: Chương mở đầu

  Chương mở đầu: Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, có cấu trúc nội dung được chia làm 2 phần: Phần 1 Đối tượng và nhiệm vụ nghiên cứu, phần 2 Phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa của việc học tập môn học.

   17 p cntp 29/10/2021 11 0

 • Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam - Chương 6

  Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam - Chương 6

  Chương 6 Đường lối xây dựng hệ thống chính trị thuộc bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam, giúp các bạn tìm hiểu về đường lối xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ trước đổi mới. Mời các bạn cùng tham khảo và học tốt.

   7 p cntp 29/10/2021 8 0

 • Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam - Chương 4

  Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam - Chương 4

  Chương 4 Đường lối công nghiệp hóa thuộc bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam, tìm hiểu vấn đề công nghiệp hóa thời kỳ trước đổi mới và công nghiệp hóa thời kỳ đổi mới.

   18 p cntp 29/10/2021 11 0

 • Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam - Chương 5

  Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam - Chương 5

  Chương 5 Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thuộc bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung kiến thức trong chương học này.

   12 p cntp 29/10/2021 11 0

 • Bài giảng Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam: Chương 5

  Bài giảng Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam: Chương 5

  Chương 5 Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa, trình bày nội dung kiến thức được chia làm 2 phần: Phần 1 Quá trình đổi mới nhận thức về kinh tế thị trường, phần 2 Tiếp tục hòan thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa ở nước ta.

   38 p cntp 29/10/2021 15 0

 • Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam - Chương mở đầu

  Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam - Chương mở đầu

  Chương mở đầu Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo chương học này, để nắm được nội dung kiến thức cần thiết.

   7 p cntp 29/10/2021 10 0

 • Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam - Chương 2

  Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam - Chương 2

  Chương 2 Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930-1945) thuộc bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam, với mục đích yêu cầu về kiến thức: Nắm được chủ trương của Đảng thông qua 3 phong trào đấu tranh cách mạng; thấy được thành quả Cách mạng Tháng Tám 1945 là kết quả của 15 năm đấu tranh dưới sự lãnh đạo của...

   32 p cntp 29/10/2021 10 0

 • Bài giảng Giới thiệu môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Lý Ngọc Yến Nhi

  Bài giảng Giới thiệu môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Lý Ngọc Yến Nhi

  Bài giảng Giới thiệu môn tư tưởng Hồ Chí Minh - Phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh trình bày về khái niệm tư tưởng và tư tưởng Hồ Chí Minh, hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, nhiệm cụ nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh, phương pháp nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh.

   16 p cntp 29/10/2021 11 0

 • Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của Chủ Nghĩa Mác-Lênin - TS. Trần Mai Ước

  Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của Chủ Nghĩa Mác-Lênin - TS. Trần Mai Ước

  Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của Chủ Nghĩa Mác-Lênin do TS. Trần Mai Ước biên soạn cung cấp cho các bạn những kiến thức sau đây: Nhập môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, triết học Mác-Lênin, kinh tế chính trị Mác-Lênin, chủ nghĩa xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   280 p cntp 29/10/2021 11 0

 • Bài giảng Bồi dưỡng chuyên viên chính: Pháp luật trong hành chính nhà nước

  Bài giảng Bồi dưỡng chuyên viên chính: Pháp luật trong hành chính nhà nước

  "Bài giảng Bồi dưỡng chuyên viên chính: Pháp luật trong hành chính nhà nước" được biên soạn với mục tiêu cung cấp đến người học các nội dung pháp luật trong hành chính nhà nước; pháp luật trong hành chính nhà nước pháp luật về địa vị pháp lý hành chính của chủ thể trong quản lý hành chính nhà nước; thực hiện và áp dụng pháp luật trong hành...

   37 p cntp 29/10/2021 11 0

 • Bài giảng Bồi dưỡng chuyên viên chính: Lý luận về hành chính nhà nước

  Bài giảng Bồi dưỡng chuyên viên chính: Lý luận về hành chính nhà nước

  "Bài giảng Bồi dưỡng chuyên viên chính: Lý luận về hành chính nhà nước" tìm hiểu về bản chất của nhà nước, hành chính nhà nước, vai trò của hành chính nhà nước đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, các nguyên tắc hành chính nhà nước, các chức năng cơ bản của hành chính nhà nước, cải cách hành chính nhà nước.

   40 p cntp 29/10/2021 8 0

 • Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương mở đầu - ThS. Hoàng Trang

  Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương mở đầu - ThS. Hoàng Trang

  Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương mở đầu - ThS. Hoàng Trang giới thiệu tới các bạn về đối tượng và nhiệm vụ nghiên cứu; phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa môn học Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

   12 p cntp 29/10/2021 9 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số