• Tiểu luận " TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ VĂN HÓA ĐẠO ĐỨC VÀ XÂY DỰNG CON NGƯỜI MỚI "

  Tiểu luận " TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ VĂN HÓA ĐẠO ĐỨC VÀ XÂY DỰNG CON NGƯỜI MỚI "

  Trong cuộc sống hoạt động cách mạng, chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng vấn đề xây dựng đạo đức cách mạng, coi đọ đức là cái gốc, cái nền tảng của người cách mạng. Bác nói rất nhiều về đạo đức, văn hóa cũng như về xây dựng con người trong thời chiến cũng như thời bình theo nhiều cách khác nhau. Những hành động cử chỉ của Bác,...

   15 p cntp 17/01/2012 4027 26

 • Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa

  Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa

  Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa gồm 4 nội dung chính, trình bày về: Nguồn gốc, sự hình thành tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh, tư tưởng Hồ Chí Minh về một số lĩnh vực của văn hóa, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức, nhân văn, văn hóa vào việc xây dựng con người Việt nam mới hiện đại....

   21 p cntp 30/01/2015 3464 2

 • Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc

  Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc

  Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc có nội dung trình bày về: Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc, tư tưởng Hồ Chí Minh ở Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc trên thế giới, ý nghĩa tư tưởng đại đoàn kết của Hồ Chí Minh. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để...

   18 p cntp 30/01/2015 2321 3

 • Tiểu luận: Triết học Mac Lênin về con người - Nguyễn Minh Lợi

  Tiểu luận: Triết học Mac Lênin về con người - Nguyễn Minh Lợi

  Nội dung tài liệu Triết học Mac Lênin về con người do Nguyễn Minh Lợi biên soạn gồm 3 phần trình bày những quan điểm khác nhau về con người trong triết học trước Mác, mối quan hệ giữa cá nhận với xã hội, vai trò của quần chúng nhân dân và cá nhân - lãnh tụ trong sự phát triển của lịch sử. Mời các bạn cùng tham khảo.

   27 p cntp 30/01/2015 2004 3

 • Tiểu luận Tư tưởng Hồ Chí Minh

  Tiểu luận Tư tưởng Hồ Chí Minh

  Nội dung Tiểu luận Tư tưởng Hồ Chí Minh gồm 3 chương trình bày một số nội dung chính về: Cơ sở khách quan và những luận điểm cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc; về thực hiện đại đoàn kết dân tộc phải kế thừa truyền thống yêu nước - nhân nghĩa - đoàn kết của dân tộc, phải có tấm lòng khoan dung, độ lượng;...

   30 p cntp 30/01/2015 1799 2

 • Nghiên cứu Triết học: Bản thể luận và cách tiếp cận bản thể luận trong triết học phương Tây - Nguyễn Chí Hiếu

  Nghiên cứu Triết học: Bản thể luận và cách tiếp cận bản thể luận trong triết học phương Tây - Nguyễn Chí Hiếu

  Nghiên cứu Triết học: Bản thể luận và cách tiếp cận bản thế luận trong triết học phương Tây trình bày cơ sở nội hàm của khái niệm “bản thể luận” và khái quát lịch sử hình thành, phát triển của khái niệm này trong triết học phương Tây, từ cổ đại đến hiện đại, bài viết đã đưa ra và phân tích nội dung của cách tiếp cận bản thể...

   11 p cntp 30/01/2015 1768 3

 • Đề tài: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đại đoàn kết toàn dân tộc

  Đề tài: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đại đoàn kết toàn dân tộc

  Đề tài: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đại đoàn kết toàn dân tộc cung cấp những kiến thức về: Khái niệm đại đoàn kết dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh, vai trò của đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp cách mạng, nội dung của đại đoàn kết, hình thức tổ chức khối đại đoàn kết dân tộc, nhận thức về điều mong muốn cuối cùng của...

   11 p cntp 30/01/2015 625 2

 • Tiểu luận môn Triết học: Học thuyết về hình thái kinh tế - xã hội và vấn đề quá độ lên CNXH ở Việt Nam

  Tiểu luận môn Triết học: Học thuyết về hình thái kinh tế - xã hội và vấn đề quá độ lên CNXH ở Việt Nam

  Tiểu luận Triết với đề tài "Học thuyết về hình thái kinh tế - xã hội và vấn đề quá độ lên CNXH ở Việt Nam" trình bày về hình thái kinh tế xã hội Mác - Lênin, sự vận dụng hình thái kinh tế xã hội vào vấn đề quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

   21 p cntp 24/04/2015 469 4

 • ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

  ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

  Câu 1: Trình bày nội dung cốt lõi (xuyên suốt) của tư tưởng Hồ Chí Minh? - Định nghĩa: Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của Cách mạng Việt Nam từ Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến Cách mạng Xã hội chủ nghĩa là kết quả của sự vận dụng sáng tạo và phát triển của Chủ...

   9 p cntp 17/01/2012 444 11

 • Tiểu luận: Học thuyết hình thái kinh tế - xã hội và vận dụng vào việc phát triển lực lượng sản xuất ở nước ta

  Tiểu luận: Học thuyết hình thái kinh tế - xã hội và vận dụng vào việc phát triển lực lượng sản xuất ở nước ta

  Tiểu luận với đề tài "Học thuyết hình thái kinh tế - xã hội và vận dụng vào việc phát triển lực lượng sản xuất ở nước ta" trình bày nội dung về: học thuyết về hình thái kinh tế - xã hội, vấn đề cần xây dựng hình thái kinh tế - xã hội ở Việt Nam.

   17 p cntp 24/04/2015 422 1

 • Đề tài: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước của dân do dân vì dân - Huỳnh Thị Viễn

  Đề tài: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước của dân do dân vì dân - Huỳnh Thị Viễn

  Đề tài: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước của dân do dân vì dân do Huỳnh Thị Viễn thực hiện có nội dung trình bày về: Cơ sở lý luận và thực tiễn trong tư tưởng, quan điểm của Hồ Chí Minh về nhà nước của dân, do dân và vì dân; thực trạng và giải pháp,... Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

   16 p cntp 30/01/2015 415 5

 • Tiểu luận: Vận dụng cặp phạm trù "Nội dung - hình thức" để giải quy ết vấn đề thương hiệu trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam

  Tiểu luận: Vận dụng cặp phạm trù "Nội dung - hình thức" để giải quy ết vấn đề thương hiệu trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam

  Tiểu luận với đề tài "Vận dụng cặp phạm trù "Nội dung - hình thức" để giải quy ết vấn đề thương hiệu trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam " gồm 3 phần: phần 1 lý luận của Triết học Mác về cặp phạm trù "Nội dung - hình thức", phần 2 thực tiễn áp dụng cặp phạm trù "Nội dung - hình thức" trong vấn đề thương hiệu,...

   15 p cntp 24/04/2015 391 6

Hướng dẫn khai thác thư viện số