• TỔNG QUAN KẾ TOÁN NGÂN HÀNG

  TỔNG QUAN KẾ TOÁN NGÂN HÀNG

  Khái niệm KTNH là một công cụ để tính toán, ghi chép bằng con số phản ánh và giám đốc toàn bộ các hoạt động nghiệp vụ thuộc ngành NH. Đối tượng của KTNH Đối tượng của KTNH là sử dụng thước đo bằng tiền để phản ánh nguồn vốn, cơ cấu hình thành các nguồn vốn và việc sử dụng vốn trong các hoạt động của NH.

   20 p cntp 17/01/2012 292 2

 • KẾ TOÁN VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH

  KẾ TOÁN VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH

  TK sử dụng - TK 70 “Thu từ hoạt động tín dụng” - TK 71 “Thu nhập phí từ hoạt động dịch vụ” - TK 72 “Thu nhập từ hoạt động kinh doanh ngoại hối” - TK 74 “Thu nhập từ hoạt động kinh doanh khác” - TK 78 “Thu lãi góp vốn, mua cổ phần” - TK 79 “Thu nhập khác”

   32 p cntp 17/01/2012 354 4

 • BÀI TẬP KẾ TOÁN NGÂN HÀNG

  BÀI TẬP KẾ TOÁN NGÂN HÀNG

  Câu 1. NHTMCP B mới thành lập có vốn ban đầu do cổ đông đóng góp là 1.000 tỷ đồng được cơ cấu như sau: - Tiền mặt: 600 tỷ đồng - Tiền gửi tại NHNN: 200 tỷ đồng - TSCĐ: 200 tỷ đồng Ngày đầu tiên khai trương có các nghiệp vụ phát sinh: 1. Nhận tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn bằng tiền mặt là 10 tỷ. 2. Cho vay ngắn hạn công ty Tấn Lợi bằng...

   9 p cntp 17/01/2012 347 4

 • Chương 11. PHƯƠNG PHÁP LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

   Chương 11. PHƯƠNG PHÁP LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

  Mục tiêu chung Giúp cho người học nhận thức bản chất, nội dung, phương pháp, trình tự lập các báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp. Trang bị cho người học phương pháp lập các báo cáo kế toán tài chính: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, báo cáo thuyết minh báo cáo tài chính,... trong doanh...

   74 p cntp 17/01/2012 417 15

 • BÀI 7: SỬ DỤNG THÔNG TIN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ ĐỂ RA QUYẾT ĐỊNH NGẮN HẠN

   BÀI 7: SỬ DỤNG THÔNG TIN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ ĐỂ RA QUYẾT ĐỊNH NGẮN HẠN

  Nhà quản trị thường xuyên đương đầu với các quyết định về sản xuất những sản phẩm nào, sử dụng phương pháp sản xuất nào, nên tự sản xuất hay mua ngoài, nên ngưng hoạt động, giải thể hay tiếp tục tồn tại… Các quyết định ngày càng khó khăn và phức tạp trước sự gia tăng và biến động thông tin liên quan đến hoạt động.

   22 p cntp 17/01/2012 366 3

 • BÀIGIẢNG: Giáo trình Kế Toán Tài Chính Doanh Nghiệp

  BÀIGIẢNG: Giáo trình Kế Toán Tài Chính Doanh Nghiệp

  Chức năng chủ yếu của doanh nghiệp thương mại là tổ chức lưu thông hàng hoá, đưa hàng hoá từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng thông qua mua bán. Trong đó, mua hàng là giai đoạn đầu tiên của quá trình lưu chuyển hàng hoá, là quan hệ trao đổi giữa người mua và người bán về trị giá hàng hoá thông qua quan hệ thanh toán tiền hàng, là quá trình vốn doanh...

   193 p cntp 17/01/2012 469 4

 • PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TCDN

   PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TCDN

  Phân tích tình hình TCDN là quá trình thu thập và xử lý các dữ liệu và sự kiện tài chính, kế toán và các thông tin khác thông qua các kỹ thuật và công cụ thích hợp để tạo ra thông tin tài chính có giá trị nhằm xác định vị trí và đánh giá tình hình tài chính trong quá khứ, hiện tại, đánh giá rủi ro, mức độ và hiệu quả hoạt động trong tương...

   22 p cntp 17/01/2012 417 3

 • KẾ TOÁN NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

  KẾ TOÁN NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

  Tài khoản sử dụng - TK 601: Vốn điều lệ - TK 603: Thặng dư vốn cổ phần - TK 604: Cổ phiếu quỹ - TK 611: Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ - TK 65: Cổ phiếu ưu đãi - TK 487: Cấu phần nợ của cổ phiếu ưu đãi.

   15 p cntp 17/01/2012 322 4

 • KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ GÓP VỐN LIÊN DOANH VÀ ĐẦU TƯ DÀI HẠN

  KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ GÓP VỐN LIÊN DOANH VÀ ĐẦU TƯ DÀI HẠN

  TK 34: Góp vốn đầu tư dài hạn. - TK 341, 345: Đầu tư vào công ty con bằng VNĐ và ngoại tệ. - TK 342, 346: Góp vốn liên doanh bằng VNĐ và ngoại tệ. - TK 343, 347: Đầu tư vào công ty liên kết bằng VNĐ và ngoại tệ

   27 p cntp 17/01/2012 308 3

 • KẾ TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ VỀ NGOẠI TỆ VÀ VÀNG BẠC

  KẾ TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ VỀ NGOẠI TỆ VÀ VÀNG BẠC

  TK sử dụng - TK 1051 “Vàng” - TK 478 “Tiêu thụ vàng bạc, đá quý” - TK 632 “Chênh lệch đánh giá lại vàng bạc, đá quý” - TK 722 “Thu về kinh doanh vàng” - TK 822 “Chi về kinh doanh vàng”

   66 p cntp 17/01/2012 273 2

 • KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH CHỨNG KHOÁN

  KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH CHỨNG KHOÁN

  Tài khoản sử dụng - TK 14: TK CK kinh doanh. - TK 15: TK CK đầu tư sẵn sàng để bán. - TK 16: CK đầu tư giữ đến ngày đáo hạn. - TK 149, 159, 169: TK dự phòng giảm giá CK. - TK 392: TK lãi phải thu về đầu tư CK. - TK 703: TK thu lãi từ đầu tư CK. - TK 741 & 841: TK thu nhập & chi phí về kinh doanh CK. - TK 8823: Tài khoản chi dự phòng giảm giá CK.

   16 p cntp 17/01/2012 371 2

 • KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH, CÔNG CỤ DỤNG CỤ

  KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH, CÔNG CỤ DỤNG CỤ

  TSCĐ là những tư liệu lao động mà đơn vị dùng làm công cụ để hoạt động kinh doanh và phải có giá trị đơn vị từ 10 triệu đồng, thời gian sử dụng từ 1 năm trở lên. Phân loại * Theo phương pháp quản lý: - TSCĐ trong bảng cân đối kế toán: thuộc quyền sở hữu của NH. - TSCĐ ngoài bảng CĐKT: TS tạm giữ, TS thuê ngoài.

   63 p cntp 17/01/2012 348 7

Hướng dẫn khai thác thư viện số