• Ebook Báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị: Phần 1

  Ebook Báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị: Phần 1

  Phần 1 của ebook "Báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị" (Áp dụng cho doanh nghiệp Việt Nam)" cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: Tổng quan hệ thống báo cáo kế toán; chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán liên quan đến báo cáo tài chính doanh nghiệp; hệ thống báo cáo tài chính áp dụng cho các doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   227 p cntp 28/11/2022 8 1

 • Ebook Báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị: Phần 2

  Ebook Báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị: Phần 2

  Phần 2 của ebook "Báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị" (Áp dụng cho doanh nghiệp Việt Nam)" tiếp tục cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: báo cáo kế toán quản trị; các báo cáo phục vụ cho việc kiểm soát, đánh giá và ra quyết định của nhà quản trị; lập báo cáo tài chính theo ví dụ tổng hợp về hoạt động của doanh nghiệp trong một...

   117 p cntp 28/11/2022 5 1

 • Ebook Kế toán quản trị: Lý thuyết và bài tập - Phần 1

  Ebook Kế toán quản trị: Lý thuyết và bài tập - Phần 1

  Ebook Kế toán quản trị: Lý thuyết và bài tập - Phần 1 cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: tổng quan kế toán quản trị; chi phí và phân loại chi phí; các phương pháp tính chi phí sản phẩm - phương pháp tính chi phí theo công việc; các phương pháp tính chi phí sản phẩm - phương pháp tính chi phí theo quá trình; phân tích mối quan hệ chi phí - khối lượng...

   213 p cntp 23/10/2022 11 0

 • Ebook Kế toán quản trị: Lý thuyết và bài tập - Phần 2

  Ebook Kế toán quản trị: Lý thuyết và bài tập - Phần 2

  Ebook Kế toán quản trị: Lý thuyết và bài tập - Phần 2 cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: chi phí tiêu chuẩn và dự toán sản xuất kinh doanh; phân tích biến động chi phí và doanh thu; phân bổ chi phí của các bộ phận phục vụ và phân tích các báo cáo bộ phận; đánh giá trách nhiệm quản lý; định giá bán sản phẩm; thông tin thích hợp với quyết...

   291 p cntp 23/10/2022 22 0

 • Ebook Lý thuyết và thực hành kế toán tài chính: Phần 1 (Lý thuyết, bài tập có lời giải mẫu)

  Ebook Lý thuyết và thực hành kế toán tài chính: Phần 1 (Lý thuyết, bài tập có lời giải mẫu)

  Phần 1 của cuốn sách "Lý thuyết và thực hành kế toán tài chính (Lý thuyết, bài tập có lời giải mẫu)" cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: những vấn đề cơ bản của kế toán tài chính; kế toán tài sản bằng tiền và các khoản phải thu; kế toán hàng tồn kho; kế toán các khoản đầu tư; kế toán tài sản cố định; kế toán tiền lương và các...

   320 p cntp 23/10/2022 9 0

 • Ebook Lý thuyết và thực hành kế toán tài chính: Phần 2 (Lý thuyết, bài tập có lời giải mẫu)

  Ebook Lý thuyết và thực hành kế toán tài chính: Phần 2 (Lý thuyết, bài tập có lời giải mẫu)

  Phần 2 của cuốn sách "Lý thuyết và thực hành kế toán tài chính (Lý thuyết, bài tập có lời giải mẫu)" tiếp tục cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: kế toán doanh thu, thu nhập khác; kế toán kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận; kế toán nguồn vốn chủ sở hữu; kế toán nợ phải trả; kế toán hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu; kế toán...

   312 p cntp 23/10/2022 8 0

 • Ebook Lý thuyết kiểm toán (In lần thứ 5): Phần 2

  Ebook Lý thuyết kiểm toán (In lần thứ 5): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, ebook "Lý thuyết kiểm toán (In lần thứ 5): Phần 2" tiếp tục trình bày những nội dung về chọn mẫu kiểm toán; Tổ chức công tác kiểm toán; Tổ chức bộ máy kiểm toán; Chuẩn mực kiểm toán; Kiểm soát chất lượng kiểm toán; Các cấp độ của kiểm soát chất lượng kiểm toán;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   203 p cntp 26/02/2022 119 1

 • Ebook Lý thuyết kiểm toán (In lần thứ 5): Phần 1

  Ebook Lý thuyết kiểm toán (In lần thứ 5): Phần 1

  Ebook "Lý thuyết kiểm toán (In lần thứ 5): Phần 1" có nội dung trình bày về kiểm tra - kiểm soát trong quản lý; Bản chất và chức năng của kiểm toán; Phân loại kiểm toán; Đối tượng kiểm toán; Những khái niệm cơ bản thuộc nội dung kiểm toán; Hệ thống phương pháp kiểm toán;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   193 p cntp 26/02/2022 139 3

 • Ebook Tài chính cho sự phát triển bền vững ở Việt Nam – Đánh giá tình hình tài chính cho phát triển

  Ebook Tài chính cho sự phát triển bền vững ở Việt Nam – Đánh giá tình hình tài chính cho phát triển

  "Ebook Tài chính cho sự phát triển bền vững ở Việt Nam – Đánh giá tình hình tài chính cho phát triển" trình bày tổng quan về thực trạng tài chính cho phát triển của Việt Nam; tài chính công cho phát triển của Việt Nam; các nguồn tài chính tư nhân; quản lý nguồn lực tài chính cho phát triển bền vững trong Khung tài chính tích hợp quốc gia.

   116 p cntp 27/07/2021 159 1

 • Ebook Thuế và kế toán thuế trong doanh nghiệp: Phần 1

  Ebook Thuế và kế toán thuế trong doanh nghiệp: Phần 1

  Thuế và kế toán thuế trong doanh nghiệp: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về thuế và kế toán thuế; Kế toán thuế xuất nhập khẩu; Kế toán thuế giá trị gia tăng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   167 p cntp 27/07/2021 227 4

 • Ebook Thuế và kế toán thuế trong doanh nghiệp: Phần 2

  Ebook Thuế và kế toán thuế trong doanh nghiệp: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Thuế và kế toán thuế trong doanh nghiệp: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt; Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   202 p cntp 27/07/2021 166 3

 • Quản lý danh mục đầu tư tài chính: Phần 1

  Quản lý danh mục đầu tư tài chính: Phần 1

  Phần 1 của tài liệu Quản lý danh mục đầu tư tài chính cung cấp cho người đọc các kiến thức: Giới thiệu về quản trị danh mục đầu tư, cấu trúc rủi ro, mô hình kinh doanh chênh lệch giá, tỷ suất sinh lợi ngoại lệ, danh mục chuẩn,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   232 p cntp 30/12/2019 492 6

Hướng dẫn khai thác thư viện số