• Trách nhiệm xã hội của ngân hàng thương mại cổ phần: Nghiên cứu đa khía cạnh

  Trách nhiệm xã hội của ngân hàng thương mại cổ phần: Nghiên cứu đa khía cạnh

  Mục tiêu của bài viết là khám phá các khía cạnh liên quan đến trách nhiệm xã hội (TNXH) của các Ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) ở Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích nội dung trong báo cáo thường niên của các ngân hàng từ năm 2011 đến nay nhằm đo lường các thông tin định tính bằng phương pháp định lượng để xác định tỷ...

   12 p cntp 25/07/2019 368 1

 • Chính sách chuyển giá và chiến lược bán phá giá tại các công ty có quan hệ liên kết

  Chính sách chuyển giá và chiến lược bán phá giá tại các công ty có quan hệ liên kết

  Chuyển giá là một hành vi trái phép nhằm làm giảm đi số thu nhập mà các công ty con hoặc những doanh nghiệp liên kết khác thực tế phải kê khai với cơ quan thuế của nước sở tại để trốn và tránh thuế. Khi các bên có mối quan hệ liên kết thì hành vi chuyển giá có thể áp dụng, hoặc làm tăng giá trị đầu vào để giảm thuế thu nhập doanh nghiệp...

   9 p cntp 25/07/2019 367 1

 • Hệ thống mục tiêu chính sách tiền tệ Việt Nam giai đoạn 2006 - 2015

  Hệ thống mục tiêu chính sách tiền tệ Việt Nam giai đoạn 2006 - 2015

  Bài viết này tác giả sẽ phân tích hệ thống mục tiêu chính sách tiền tệ của Việt Nam trong giai đoạn 2006-2015, chỉ ra những hạn chế trong việc lựa chọn các chỉ tiêu như theo đuổi đa mục tiêu, sự thiếu hiệu quả trong lựa chọn mục tiêu như tổng phương tiện thanh toán, tăng trưởng tín dụng, tăng trưởng lượng tiền cơ sở, đồng thời cũng đề...

   12 p cntp 25/07/2019 366 1

 • Ứng dụng ma trận SWOT cho tổ chức phi lợi nhuận và giải pháp chiến lược cho Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam

  Ứng dụng ma trận SWOT cho tổ chức phi lợi nhuận và giải pháp chiến lược cho Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam

  Nội dung bài viết giới thiệu Hiệp hội ngân hàng Việt Nam (HHNHVN) là tổ chức xã hội tất yếu trong nền kinh tế thị trường, được pháp luật thừa nhận và khuyến khích phát triển. Dù không hoạt động vì mục tiêu lợi nhuận nhưng HHNHVN vẫn cần có chiến lược phát triển nhằm phát huy chức năng, vai trò vốn có. Có nhiều công cụ khác nhau hỗ trợ cho...

   13 p cntp 25/07/2019 361 1

 • Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng đạt giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001:2015 của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam

  Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng đạt giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001:2015 của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam

  Bài viết nghiên cứu những yếu tố ảnh hưởng đến khả năng đạt được giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001:2015 (viết tắt là HT QLCL) tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) của Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng phương pháp hồi quy logit với dữ liệu thời điểm gồm 2649 doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam.

   14 p cntp 30/04/2020 345 1

 • Vấn đề chuyển giá của công ty đa quốc gia trên thế giới và doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam

  Vấn đề chuyển giá của công ty đa quốc gia trên thế giới và doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam

  Trong gần 30 năm qua ở Việt Nam đã thu hút được hơn 130 tỷ USD với hơn 15.000 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đang hoạt động. Kinh tế FDI đã có những đóng góp quan trọng cho nền kinh tế, nhưng bên cạnh đó cũng không ít những mảng xám, như hủy hoại môi trường, chuyển giá trốn thuế… Bài viết dưới đây cố gắng đi sâu hơn vấn đề...

   9 p cntp 30/04/2020 323 2

 • Cấu trúc tài chính ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

  Cấu trúc tài chính ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

  Nội dung bài viết trình bày khi Việt Nam hội nhập sâu rộng vào thị trường thế giới, việc áp dụng việc áp dụng tiêu chuẩn Basel II đối với NHTMCP Ngoại thương là một xu hướng tất yếu và bắt buộc. Việc áp dụng chuẩn Basel II buộc ngân hàng phải cân đối giữa tăng trưởng tín dụng và tỷ lệ an toàn vốn. Vì vậy, việc thiết lập cấu trúc tài...

   9 p cntp 25/07/2019 322 1

 • Thực trạng báo cáo tài chính hợp nhất trong tiến trình hội nhập và những gợi ý

  Thực trạng báo cáo tài chính hợp nhất trong tiến trình hội nhập và những gợi ý

  Việc lập báo cáo tài chính hợp nhất chưa đáp ứng nhu cầu thỏa đáng cho các cá nhân và các tổ chức có liên quan. Để giải quyết vấn đề này thì bộ phận kế toán các đơn vị cần nắm bắt các thông tin toàn diện về tình hình tài sản, nguồn vốn có liên quan. Bài viết này sẽ đánh giá thực trạng và nêu các gợi ý để việc lập báo cáo tài chính...

   10 p cntp 25/07/2019 318 1

 • Kế toán quản trị chiến lược – công cụ tạo lợi thế cạnh tranh

  Kế toán quản trị chiến lược – công cụ tạo lợi thế cạnh tranh

  Bài viết với mục tiêu nghiên cứu quá trình hình thành và phát triển của lý thuyết kế toán quản trị chiến lược, qua đó thấy được vai trò của lý thuyết kế toán quản trị chiến lược và các kỹ thuật của nó trong việc cung cấp thông tin cho doanh nghiệp để đạt được hiệu quả và lợi thế cạnh tranh. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời...

   10 p cntp 31/08/2020 306 1

 • Sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp quân đội - thực trạng và giải pháp

  Sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp quân đội - thực trạng và giải pháp

  Thực hiện chủ trương “kết hợp kinh tế với quốc phòng” và “tích cực hội nhập kinh tế quốc tế” của Đảng Cộng sản Việt Nam, Quân đội có nhiệm vụ tổ chức ra các doanh nghiệp kinh tế quốc phòng. Trong những năm qua, các doanh nghiệp quân đội đã đạt được nhiều kết quả sản xuất kinh doanh tốt và có thương hiệu trên trường quốc tế.

   8 p cntp 25/07/2019 306 1

 • Những vướng mắc khi triển khai chương trình APA tại Việt Nam

  Những vướng mắc khi triển khai chương trình APA tại Việt Nam

  Nội dung bài viết đề cập để khu vực này tiếp tục tăng trưởng và phát triển bền vững thì việc kiểm soát tình hình tài chính doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn có ý nghĩa to lớn. Kiểm soát tài chính giúp chủ sở hữu doanh nghiệp nắm bắt được chính xác, toàn diện về tình hình tài chính để điều hành và giám sát các mặt hoạt...

   10 p cntp 25/07/2019 304 1

 • Thực trạng tồn tại tin nhắn rác và vai trò của kiểm toán nhà nước

  Thực trạng tồn tại tin nhắn rác và vai trò của kiểm toán nhà nước

  Kiểm toán nhà nước với mục tiêu trở thành một trong những công cụ trọng yếu trong việc quản lý và sử dụng các nguồn lực của đất nước cũng không thể đứng ngoài cuộc. Vai trò của Kiểm toán nhà nước không chỉ thể hiện ở việc tăng thu ngân sách mà còn thể hiện ở việc tham gia giải quyết các vấn đề mang tính xã hội, ngày càng tiến gần...

   8 p cntp 28/11/2019 301 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số