• Bài giảng Lược sử vùng đất Nam Bộ Việt Nam - TS. Lâm Ngọc Rạng

  Bài giảng Lược sử vùng đất Nam Bộ Việt Nam - TS. Lâm Ngọc Rạng

  Bài giảng này giúp người học có thêm những hiểu biết về lịch sử phát triển vùng đất Nam Bộ Việt Nam, sự hình thành và phát triển vùng đất Nam Bộ Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   31 p cntp 29/06/2021 119 1

 • Bài giảng Đại cương văn hóa Việt Nam: Bài 5 - TS. Lê Ngọc Thông

  Bài giảng Đại cương văn hóa Việt Nam: Bài 5 - TS. Lê Ngọc Thông

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Đại cương văn hóa Việt Nam - Bài 5: Phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn đổi mới và hội nhập quốc tế" để nắm chi tiết những yếu tố tác động đến phát triển văn hóa Việt Nam hiện nay; đường lối phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm bản sắc.

   30 p cntp 26/12/2020 177 1

 • Bài giảng Đại cương văn hóa Việt Nam: Bài 4 - TS. Lê Ngọc Thông

  Bài giảng Đại cương văn hóa Việt Nam: Bài 4 - TS. Lê Ngọc Thông

  "Bài giảng Đại cương văn hóa Việt Nam: Bài 4: Không gian văn hóa Việt Nam" cung cấp kiến thức về xác định được các vùng văn hóa Việt Nam; chỉ ra được mối quan hệ giữa các vùng đó; định hướng xây dựng chính sách văn hóa.

   33 p cntp 26/12/2020 254 1

 • Bài giảng Đại cương văn hóa Việt Nam: Bài 3 - TS. Lê Ngọc Thông

  Bài giảng Đại cương văn hóa Việt Nam: Bài 3 - TS. Lê Ngọc Thông

  Bài giảng Đại cương văn hóa Việt Nam - Bài 3: Diễn trình lịch sử văn hóa Việt Nam của tiến sĩ Lê Ngọc Thông trình bày về văn hóa Việt Nam qua các thời kỳ tiền sử và sơ sử, thiên niên kỉ đầu công nguyên, thời tự chủ, thời kỳ Pháp thuộc và thời kỳ hiện đại.

   36 p cntp 26/12/2020 245 1

 • Bài giảng Đại cương văn hóa Việt Nam: Bài 2 - TS. Lê Ngọc Thông

  Bài giảng Đại cương văn hóa Việt Nam: Bài 2 - TS. Lê Ngọc Thông

  "Bài giảng Đại cương văn hóa Việt Nam - Bài 2: Cấu trúc, chức năng xã hội của văn hóa" với mục tiêu xác định được hình thái và mô hình văn hóa; liệt kê được những thành tố của nền văn hóa; xác định cấu trúc, chức năng xã hội của văn hóa.

   61 p cntp 26/12/2020 167 1

 • Bài giảng Đại cương văn hóa Việt Nam: Bài 1 - TS. Lê Ngọc Thông

  Bài giảng Đại cương văn hóa Việt Nam: Bài 1 - TS. Lê Ngọc Thông

  Bài 1 - Nhập môn Đại cương văn hóa Việt Nam có cấu trúc gồm 5 phần: Văn hóa và văn hóa học; Văn hóa và môi trường tự nhiên; Văn hóa và môi trường xã hội; Tiếp xúc và giao lưu văn hóa; Đại cương văn hóa Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   38 p cntp 26/12/2020 169 1

 • Bài giảng Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

  Bài giảng Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

  Bài giảng "Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc" trình bày các nội dung: Những vấn đề đặt ra đối với việc xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; tính chất tiên tiến và đậm đà bản sắc dân tộc của nền văn hóa Việt Nam hiện đại; những nhiệm vụ xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến...

   10 p cntp 25/04/2019 487 1

 • Bài giảng Văn minh Lưỡng Hà cổ đại

  Bài giảng Văn minh Lưỡng Hà cổ đại

  Bài giảng Văn minh Lưỡng Hà cổ đại trình bày sơ lược địa lý, lịch sử, các quốc gia Lưỡng Hà cổ đại, những thành tựu chủ yếu của văn minh Lưỡng hà: chữ viết, kiến trúc, điêu khắc, toán học, thiên văn, y học. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   21 p cntp 25/04/2019 449 2

 • Bài giảng Vai trò của tôn giáo trong vấn đề xã hội Chăm

  Bài giảng Vai trò của tôn giáo trong vấn đề xã hội Chăm

  Bài giảng Vai trò của tôn giáo trong vấn đề xã hội Chăm làm rõ về quá trình hình thành và phát triển của Bàlamôn giáo, vốn là một tôn giáo đặc trưng của người Chăm ở Việt Nam. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

   8 p cntp 25/04/2019 239 1

 • Bài giảng Bài 3: Không gian, thời gian và chủ thể văn hóa Việt Nam

  Bài giảng Bài 3: Không gian, thời gian và chủ thể văn hóa Việt Nam

  Bài giảng Bài 3: Không gian, thời gian và chủ thể văn hóa Việt Nam trang bị cho các bạn những loại không gian văn hóa như (KGVH người Bách Việt, Đông Nam Á, văn hóa vùng và phân vùng văn hóa ở VN,...); chủ thể và thời gian văn hóa Việt Nam.

   29 p cntp 25/04/2019 406 2

 • Bài giảng Bài 2: Văn hóa và môi trường tự nhiên

  Bài giảng Bài 2: Văn hóa và môi trường tự nhiên

  Bài giảng Bài 2: Văn hóa và môi trường tự nhiên cung cấp cho các bạn những kiến thức về môi trường tự nhiên, tự nhiên ngoài ta, tự nhiên trong ta, thích nghi và biến đổi với môi trường tự nhiên, môi trường tự nhiên và văn hóa Việt Nam.

   20 p cntp 25/04/2019 470 2

 • Bài giảng Bài 5: Diễn trình văn hóa Việt Nam

  Bài giảng Bài 5: Diễn trình văn hóa Việt Nam

  Dưới đây là bài giảng Bài 5: Diễn trình văn hóa Việt Nam; bài giảng trình bày về lớp văn hóa bản địa, lớp văn hóa giao lưu Việt - Ấn, lớp văn hóa giao lưu với Trung Hoa, lớp văn hóa giao lưu với phương Tây, văn hóa thời kỳ đổi mới.

   42 p cntp 25/04/2019 413 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số