• Bài giảng Chương trình dịch: Bài 13 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Chương trình dịch: Bài 13 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Chương trình dịch: Bài 13 do Trương Xuân Nam biên soạn, cùng nắm kiến thức trong bài học này thông qua tìm hiểu các nội dung sau: Bộ phân tích kiểu gạt-thu (shift-reduce), máy phân tích cú pháp LR, văn phạm họ LR, đánh giá về phân tích LR, các bộ tự động sinh parser.

   31 p cntp 31/03/2018 124 1

 • Bài giảng Chương trình dịch: Bài 14 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Chương trình dịch: Bài 14 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Chương trình dịch: Bài 14 do Trương Xuân Nam biên soạn, cùng nắm kiến thức trong bài học này thông qua tìm hiểu các nội dung sau: Bộ phân tích kiểu gạt-thu (shift-reduce), máy phân tích cú pháp LR, văn phạm họ LR, đánh giá về phân tích LR,...

   28 p cntp 31/03/2018 132 1

 • Bài giảng Lập trình di động: Bài 6 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Lập trình di động: Bài 6 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Lập trình di động: Bài 6 Các phương pháp lưu trữ trong android và làm việc với SQLite do Trương Xuân Nam biên soạn, cùng nắm kiến thức trong bài học này thông qua tìm hiểu các nội dung sau: Tổng quan về lữu trữ trong android, Shared Preferences, File trên internal storage, File trên external storage, làm quen với SQLite.

   48 p cntp 31/03/2018 144 2

 • Bài giảng Lập trình di động: Bài 2 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Lập trình di động: Bài 2 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Lập trình di động: Bài 2 Activity (giao diện tương tác) do Trương Xuân Nam biên soạn, cùng nắm kiến thức trong bài học này thông qua tìm hiểu các nội dung sau: Bắt đầu với một ứng dụng giản đơn, giao diện phát triển của Android Studio, androidManifest.xml, các bước phát triển ứng dụng android, các thành phần của một ứng dụng android,...

   43 p cntp 31/03/2018 169 3

 • Bài giảng Lập trình di động: Bài 7 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Lập trình di động: Bài 7 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Lập trình di động: Bài 7 SQLite và Content Provider do Trương Xuân Nam biên soạn, cùng nắm kiến thức trong bài học này thông qua tìm hiểu các nội dung sau: Làm việc với SQLite API, tạo/Mở/Đóng CSDL, thực thi câu lệnh SQL, duyệt các kết quả trả về bởi SELECT, SQLiteOpenHelper, kinh nghiệm làm việc với cơ sở dữ liệu,...

   42 p cntp 31/03/2018 144 3

 • Bài giảng Lập trình di động: Bài 1 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Lập trình di động: Bài 1 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Lập trình di động: Bài 1 Giới thiệu về lập trình java trên Android OS do Trương Xuân Nam biên soạn, cùng nắm kiến thức trong bài học này thông qua tìm hiểu các nội dung sau: Giới thiệu môn học, thiết bị di động vs thiết bị cố định, thị trường ứng dụng cho di động, hệ điều hành Android, lập trình trên android, môi trường lập trình.

   65 p cntp 31/03/2018 217 3

 • Bài giảng Lập trình di động: Bài 4 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Lập trình di động: Bài 4 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Lập trình di động: Bài 4 Một số loại widget thông dụng và cách kĩ thuật xử lý sự kiện trên widget do Trương Xuân Nam biên soạn, cùng nắm kiến thức trong bài học này thông qua tìm hiểu các nội dung sau: ProgressBar & ProgressDialog, AutoComplete TextView, vài phương pháp xử lý sự kiện,...

   40 p cntp 31/03/2018 154 2

 • Bài giảng Lập trình di động: Bài 3 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Lập trình di động: Bài 3 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Lập trình di động: Bài 3 Các layout và một số loại widget thường dùng do Trương Xuân Nam biên soạn, cùng nắm kiến thức trong bài học này thông qua tìm hiểu các nội dung sau: Khái niệm view & view group, làm việc với layout, một số layout thông dụng, tương tác với các điều khiển, một số điều khiển đơn giản.

   42 p cntp 31/03/2018 136 2

 • Bài giảng Lập trình di động: Bài 8 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Lập trình di động: Bài 8 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Lập trình di động: Bài 8 Broadcast Receivers + Telephony do Trương Xuân Nam biên soạn, cùng nắm kiến thức trong bài học này thông qua tìm hiểu các nội dung sau: Broadcast Receiver, vòng đời của boardcast receiver, tự tạo một tín hiệu broadcast, viết receiver xử lý tín hiệu broadcast,...

   40 p cntp 31/03/2018 141 2

 • Bài giảng Lập trình di động: Bài 9 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Lập trình di động: Bài 9 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Lập trình di động: Bài 9 Multithreading + Background Works do Trương Xuân Nam biên soạn, cùng nắm kiến thức trong bài học này thông qua tìm hiểu các nội dung sau: Multithreading, tiếp cận của android, runnable object,...

   40 p cntp 31/03/2018 152 2

 • Bài giảng Lập trình di động: Bài 5 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Lập trình di động: Bài 5 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Lập trình di động: Bài 5 Intent và cơ chế trao đổi dữ liệu giữa các thành phần trong android do Trương Xuân Nam biên soạn, cùng nắm kiến thức trong bài học này thông qua tìm hiểu các nội dung sau: Giới thiệu về intent, sử dụng intent để trao đổi dữ liệu, intent filter, intent tường minh vs ngầm định, các thành phần của intent.

   25 p cntp 31/03/2018 170 3

 • Bài giảng Lập trình di động: Bài 11 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Lập trình di động: Bài 11 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Lập trình di động: Bài 11 Làm việc với cảm biến (sensor) do Trương Xuân Nam biên soạn, cùng nắm kiến thức trong bài học này thông qua tìm hiểu các nội dung sau: Sensor và SensorManager, các loại sensor thông dụng, các bước làm việc với sensor, ví dụ: “la bàn” đơn giản, kinh nghiệm làm việc với sensor.

   26 p cntp 31/03/2018 131 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số