• Bài giảng Lập trình Web: Chương 1 - Ths. Trần Phi Hảo

  Bài giảng Lập trình Web: Chương 1 - Ths. Trần Phi Hảo

  Chương 1 giới thiệu HTML Form và Web Server thuộc bài giảng lập trình Web, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: Form và các thuộc tính, các kiểu phần tử trên Form, mô hình Client/ Server và Web Server.

   25 p cntp 30/06/2014 467 19

 • Bài giảng Lý thuyết ngôn ngữ lập trình: Chương 5 - CĐ CNTT Hữu nghị Việt Hàn

  Bài giảng Lý thuyết ngôn ngữ lập trình: Chương 5 - CĐ CNTT Hữu nghị Việt Hàn

  Chương 5 Kiểu dữ liệu thuộc bài giảng lý thuyết ngôn ngữ lập trình, cùng nắm kiến thức trong chương học này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: tổng quan, các kiểu dữ liệu trong ngôn ngữ lập trình C.

   15 p cntp 30/06/2014 336 13

 • Bài giảng Lập trình Web: Chương 4 - Ths. Trần Phi Hảo

  Bài giảng Lập trình Web: Chương 4 - Ths. Trần Phi Hảo

  chương 4 Hàm thuộc bài giảng lập trình Web, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: giới thiệu về hàm, các hàm xây dựng sẵn, hàm tự tạo, cách gọi hàm.

   58 p cntp 30/06/2014 336 12

 • Bài giảng Lập trình Web: Chương 6 - Ths. Trần Phi Hảo

  Bài giảng Lập trình Web: Chương 6 - Ths. Trần Phi Hảo

  Chương 6 Tổng quan về MySQL thuộc bài giảng lập trình Web, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: giới thiệu về MySQL, tạo cơ sở dữ liệu và người dùng, các kiểu dữ liệu trong MySQL, các câu lệnh MySQL, các hàm trong MySQL.

   55 p cntp 30/06/2014 256 9

 • Bài giảng Lập trình Web: Chương 7 - Ths. Trần Phi Hảo

  Bài giảng Lập trình Web: Chương 7 - Ths. Trần Phi Hảo

  Chương 7 Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL trong PHP thuộc bài giảng lập trình Web, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: thiết lập kết nối cơ sở dữ liệu, thêm thông tin vào cơ sở dữ liệu, kích hoạt dữ liệu.

   22 p cntp 30/06/2014 301 9

 • Bài giảng Lập trình Web: Chương 2 - Ths. Trần Phi Hảo

  Bài giảng Lập trình Web: Chương 2 - Ths. Trần Phi Hảo

  Chương 2 Tổng quan về ngôn ngữ PHP thuộc bài giảng lập trình Web, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: giới thiệu về PHP, cú pháp, các kiểu dữ liệu, biến và hằng, phép gán và các phép toán, truy cập đến Form, các cấu trúc điều khiển.

   54 p cntp 30/06/2014 300 9

 • Bài giảng Lập trình Web: Chương 3 - Ths. Trần Phi Hảo

  Bài giảng Lập trình Web: Chương 3 - Ths. Trần Phi Hảo

  Chương 3 Mảng và chuỗi ký tự thuộc bài giảng lập trình Web, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: giới thiệu về mảng, mảng một chiều, mảng hai chiều, các hàm xử lý trên mảng, chuỗi ký tự, các hàm xử lý trên chuỗi.

   85 p cntp 30/06/2014 346 9

 • Bài giảng Lý thuyết ngôn ngữ lập trình: Chương 3 - CĐ CNTT Hữu nghị Việt Hàn

  Bài giảng Lý thuyết ngôn ngữ lập trình: Chương 3 - CĐ CNTT Hữu nghị Việt Hàn

  Chương 3 Thuật toán và lưu đồ thuật toán thuộc bài giảng lý thuyết ngôn ngữ lập trình, cùng nắm kiến thức trong chương học này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: khái niệm thuật toán, các đặc trưng của thuật toán, ngôn ngữ biểu diễn thuật toán.

   14 p cntp 30/06/2014 324 8

 • Bài giảng Mạng máy tính

  Bài giảng Mạng máy tính

  Tài liệu gồm các chương: Chương 1. Các kiến thức cơ bản về mạng máy tính; Chương 2: Lập trình mạng trong .net framework; Chương 3: Xây dựng ứng dụng mạng; Chương 4: Xây dựng ứng dụng nhiều lớp. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   118 p cntp 12/07/2018 283 7

 • Bài giảng Lý thuyết ngôn ngữ lập trình: Chương 2 - CĐ CNTT Hữu nghị Việt Hàn

  Bài giảng Lý thuyết ngôn ngữ lập trình: Chương 2 - CĐ CNTT Hữu nghị Việt Hàn

  Chương 2 Tổng quan về trình biên dịch thuộc bài giảng lý thuyết ngôn ngữ lập trình, cùng nắm kiến thức trong chương học này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: trình biên dịch, các giai đoạn biên dịch, gộp các giai đoạn.

   32 p cntp 30/06/2014 296 7

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 1 - ThS. Hà Lê Hoài Thương

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 1 - ThS. Hà Lê Hoài Thương

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 1 Tổng quan về hệ điều hành nhằm trình bày về định nghĩa hệ điều hành, cấu trúc hệ thống máy tính, các chức năng chính của hệ điều hành, hệ điều hành nhằm giúp người dùng dễ dàng sử dụng hệ thống, quản lý và cấp phát tài nguyên hệ thống một cách hiệu quả.

   39 p cntp 29/11/2016 293 6

 • Bài giảng Lý thuyết ngôn ngữ lập trình: Chương 4 - CĐ CNTT Hữu nghị Việt Hàn

  Bài giảng Lý thuyết ngôn ngữ lập trình: Chương 4 - CĐ CNTT Hữu nghị Việt Hàn

  Chương 4 Các thành phần cơ bản của ngôn ngữ lập trình C thuộc bài giảng lý thuyết ngôn ngữ lập trình, cùng nắm kiến thức trong chương học này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: tổng quan, bộ chữ viết, từ khóa, định danh, thư viện chuẩn C, các hàm toán học cơ bản trong C, cấu trúc một chương trình C.

   29 p cntp 30/06/2014 361 6

Hướng dẫn khai thác thư viện số