• Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương 4 - Phạm Thị Ly

  Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương 4 - Phạm Thị Ly

  Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương 4 của Phạm Thị Ly trình bày về học thuyết giá trị với những nội dung chính như điều kiện ra đời, đặc trưng và ưu thế của sản xuất hàng hóa; hàng hóa; tiền tệ; quy luật giá trị. Với các bạn chuyên ngành Triết học thì đây là tài liệu hữu ích.

   68 p cntp 18/09/2015 226 2

 • Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương 6 - Phạm Thị Ly

  Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương 6 - Phạm Thị Ly

  Dưới đây là bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương 6, mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về học thuyết kinh tế về chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước. Bài giảng dành cho các bạn chuyên ngành Triết học và những ngành có liên quan.

   60 p cntp 18/09/2015 289 2

 • Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương 5 - Phạm Thị Ly

  Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương 5 - Phạm Thị Ly

  Mời các bạn tham khảo bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương 5 của Phạm Thị Ly sau đây để nắm bắt những kiến thức về giá trị thặng dư (sự chuyển hóa của tiền thành tư bản, sự sản xuất ra giá trị thặng dư, sự chuyển hóa của giá trị thặng dư thành tư bản – tích lũy tư bản, các hình thái biểu hiện của...

   204 p cntp 18/09/2015 189 2

 • Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương 7 - Phạm Thị Ly

  Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương 7 - Phạm Thị Ly

  Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương 7 cung cấp cho các bạn những kiến thức về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; cách mạng xã hội chủ nghĩa; hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về những nội dung này.

   93 p cntp 18/09/2015 173 3

 • Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương 8 - GV. Phạm Thị Ly

  Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương 8 - GV. Phạm Thị Ly

  Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương 8 được biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về những vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa. Bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên ngành Triết học và những ngành có liên quan.

   60 p cntp 18/09/2015 200 2

 • Bài giảng Triết học Marx – Lenin - ThS. Đỗ Kiên Trung

  Bài giảng Triết học Marx – Lenin - ThS. Đỗ Kiên Trung

  Mời các bạn tham khảo bài giảng Triết học Marx – Lenin do ThS. Đỗ Kiên Trung biên soạn sau đây để bổ sung thêm kiến thức về các vấn đề cơ bản của Triết học; chủ nghĩa duy vật biện chứng; phép biện chứng duy vật; chủ nghĩa duy vật lịch sử và một số kiến thức khác.

   89 p cntp 18/09/2015 256 2

 • Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương 5 - TS. Nguyễn Minh Tuấn

  Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương 5 - TS. Nguyễn Minh Tuấn

  Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương 5 - Học thuyết giá trị thặng dư bao gồm những nội dung về sự chuyển hóa của tiền thành tư bản; quá trình sản xuất giá trị thặng dư; tiền lương trong chủ nghĩa tư bản; tích luỹ tư bản; quá trình lưu thông của tư bản.

   68 p cntp 18/09/2015 257 2

 • Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương 6 - TS. Nguyễn Minh Tuấn

  Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương 6 - TS. Nguyễn Minh Tuấn

  Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương 6 do TS. Nguyễn Minh Tuấn biên soạn cung cấp cho các bạn những kiến thức về học thuyết kinh tế về chủ nghĩa tư bản độc quyền và độc quyền nhà nước. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

   14 p cntp 18/09/2015 277 1

 • Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương 8 - TS. Nguyễn Minh Tuấn

  Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương 8 - TS. Nguyễn Minh Tuấn

  Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương 8 của TS. Nguyễn Minh Tuấn trang bị cho các bạn những kiến thức về những vấn đề chính trị – xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa. Bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên ngành Chính trị và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

   22 p cntp 18/09/2015 283 4

 • Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương 7 - TS. Nguyễn Minh Tuấn

  Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương 7 - TS. Nguyễn Minh Tuấn

  Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương 7 - Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa trình bày về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; cách mạng xã hội chủ nghĩa; hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa.

   29 p cntp 18/09/2015 197 3

 • Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương 4 - TS. Nguyễn Minh Tuấn

  Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương 4 - TS. Nguyễn Minh Tuấn

  Dưới đây là bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương 4 do TS. Nguyễn Minh Tuấn biên soạn. Mời các bạn tham khảo bài giảng để nắm bắt những kiến thức về học thuyết giá trị như sản xuất hàng hóa; hàng hóa; tiền tệ; quy luật giá trị.

   32 p cntp 18/09/2015 175 3

 • Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương 9 - TS. Nguyễn Minh Tuấn

  Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương 9 - TS. Nguyễn Minh Tuấn

  Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương 9 - Chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọng được biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về chủ nghĩa xã hội hiện thực; sự khủng hoảng, sụp đổ của mô hình CNXH Xô Viết và nguyên nhân của nó; triển vọng của chủ nghĩa xã hội.

   14 p cntp 18/09/2015 216 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số