• Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam - GVCC.TS. Phạm Thăng

  Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam - GVCC.TS. Phạm Thăng

  Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam do GVCC.TS. Phạm Thăng biên soạn nhằm giúp cho các bạn nắm bắt được những kiến thức về đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930-1945); đường lối xây dựng, bảo vệ chính quyền và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954); đường lối công nghiệp hóa; đường lối xây...

   143 p cntp 17/09/2015 190 4

 • Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (HP2) - TS. Lưu Thị Kim Hoa

  Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (HP2) - TS. Lưu Thị Kim Hoa

  Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (HP2) do TS. Lưu Thị Kim Hoa biên soạn cung cấp cho các bạn những kiến thức về học thuyết giá trị; học thuyết giá trị thặng dư; học thuyết kinh tế về CNTB độc quyền và CNTB độc quyền nhà nước; sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa; những vấn đề...

   209 p cntp 17/09/2015 548 2

 • Bài giảng Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương 2 - TS. Bùi Xuân Thanh

  Bài giảng Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương 2 - TS. Bùi Xuân Thanh

  Bài giảng Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương 2 - Phép biện chứng duy vật giới thiệu tới các bạn về các hình thức cơ bản của phép biện chứng; những nguyên lý của phép biện chứng duy vật; những cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật; các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật; lý luận nhận thức duy vật...

   58 p cntp 17/09/2015 759 3

 • Bài giảng Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương 1 - TS. Bùi Xuân Thanh

  Bài giảng Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương 1 - TS. Bùi Xuân Thanh

  Bài giảng Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương 1 do TS. Bùi Xuân Thanh biên soạn trình bày về chủ nghĩa duy vật biện chứng với những nội dung cơ bản như chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy vật biện chứng; quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về vật chất, ý thức và mối quan hệ giữa vật chất với ý thức.

   32 p cntp 17/09/2015 171 2

 • Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương 1 - ThS. Trương Thùy Minh

  Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương 1 - ThS. Trương Thùy Minh

  Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương 1 do ThS. Trương Thùy Minh biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng. Mời các bạn tham khảo bài giảng để nắm bắt nội dung cụ thể hơn.

   22 p cntp 17/09/2015 209 1

 • Bài giảng Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương 3 - TS. Bùi Xuân Thanh

  Bài giảng Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương 3 - TS. Bùi Xuân Thanh

  Bài giảng Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương 3 do TS. Bùi Xuân Thanh biên soạn trang bị cho các bạn những kiến thức về chủ nghĩa duy vật lịch sử. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về những nội dung này, với các bạn chuyên ngành Chính trị thì đây là tài liệu hữu ích.

   59 p cntp 17/09/2015 217 3

 • Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương 2 - ThS. Trương Thùy Minh

  Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương 2 - ThS. Trương Thùy Minh

  Sau đây là bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương 2 của ThS. Trương Thùy Minh. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về đường lối đấu tranh giành chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam giai đoạn 1930 – 1945 (chủ trương đấu tranh từ năm 1930 – 1939; chủ trương đấu tranh từ năm 1939 – 1945).

   26 p cntp 17/09/2015 188 1

 • Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương 3 - ThS. Trương Thùy Minh

  Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương 3 - ThS. Trương Thùy Minh

  Mời các bạn tham khảo bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương 3 của ThS. Trương Thùy Minh sau đây để hiểu rõ hơn về đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945 – 1975). Với các bạn chuyên ngành Chính trị thì đây là bài giảng hữu ích.

   24 p cntp 17/09/2015 237 2

 • Bài giảng Lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin về chủ nghĩa xã hội khoa học

  Bài giảng Lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin về chủ nghĩa xã hội khoa học

  Nội dung chính của Bài giảng Lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin về chủ nghĩa xã hội khoa học nêu sứ mệnh lịch sử của gia cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa, những vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa, chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọng.

   131 p cntp 29/01/2015 282 2

 • Bài giảng Triết học Mác - Lênin (học phần 2)

  Bài giảng Triết học Mác - Lênin (học phần 2)

  Nội dung cơ bản của bài giảng Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác - Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa nhằm trình bày về học thuyết giá trị, học thuyết giá trị thặng dư, học thuyết kinh tế về chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước.

   199 p cntp 29/01/2015 835 5

 • Bài giảng Xã hội xã hội chủ nghĩa và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam - Trường chính trị Tôn Đức Thắng

  Bài giảng Xã hội xã hội chủ nghĩa và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam - Trường chính trị Tôn Đức Thắng

  Bài giảng Xã hội xã hội chủ nghĩa và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam nhằm giúp học viên quán triệt những nhận thức mới của Đảng Cộng sản Việt Nam về xã hội xã hội chủ nghĩa và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam (đặc biệt theo tinh thần của Văn kiện Đại hội XI của Đảng).

   20 p cntp 30/08/2014 214 1

 • Bài giảng Sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân (TS Trần Thị Như Quỳnh)

  Bài giảng Sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân (TS Trần Thị Như Quỳnh)

  Bài giảng Sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân nhằm mục tiêu: trang bị những kiến thức cơ bản, có hệ thống về nguyên lý sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân, nâng cao nhận thức cho người học.

   48 p cntp 30/08/2014 519 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số