• Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 5 - Hà Tân Bình

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 5 - Hà Tân Bình

  Dưới đây là bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 5 - Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế trình bày về vai trò của đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp cách mạng; nội dung của đại đoàn kết dân tộc; hình thức tổ chức của khối đại đoàn kết dân tộc; tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế.

   35 p cntp 17/09/2015 501 5

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 6 - Hà Tân Bình

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 6 - Hà Tân Bình

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 6 - Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân trang bị cho các bạn những kiến thức về xây dựng nhà nước thể hiện quyền làm chủ của nhân dân; quan điểm của Hồ Chí Minh về sự thống nhất giữa bản chất giai cấp công nhân với tính nhân dân và tính dân tộc của nhà nước; xây...

   24 p cntp 17/09/2015 1699 5

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 7 - Hà Tân Bình

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 7 - Hà Tân Bình

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 7 được biên soạn nhằm giúp cho các bạn nắm bắt được những kiến thức về tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức và xây dựng con người mới. Bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên ngành Chính trị và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

   18 p cntp 17/09/2015 446 4

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương Mở đầu - Hà Tân Bình

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương Mở đầu - Hà Tân Bình

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương Mở đầu trình bày về đối tượng nghiên cứu của môn Tư tưởng Hồ Chí Minh; phương pháp nghiên cứu của môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh và ý nghĩa của việc học tập môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh. Mời các bạn tham khảo.

   13 p cntp 17/09/2015 294 1

 • Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương 1 - ThS. Bùi Thị Huyền

  Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương 1 - ThS. Bùi Thị Huyền

  Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương 1 trang bị cho các bạn những kiến thức về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1920 – 1930) bao gồm hoàn cảnh lịch sử cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX; Nguyễn Ái Quốc tìm đường giải phóng dân tộc và phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản; hội nghị thành lập...

   33 p cntp 17/09/2015 348 4

 • Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương 2 - ThS. Bùi Thị Huyền

  Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương 2 - ThS. Bùi Thị Huyền

  Mời các bạn tham khảo bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương 2 do ThS. Bùi Thị Huyền biên soạn sau đây để bổ sung thêm kiến thức về đường lối đấu tranh giành chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam giai đoạn từ 1930 đến 1945.

   29 p cntp 17/09/2015 304 3

 • Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương 3 - ThS. Bùi Thị Huyền

  Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương 3 - ThS. Bùi Thị Huyền

  Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương 3 được biên soạn nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức về đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược giai đoạn 1945 – 1975. Đây là bài giảng hữu ích với các bạn chuyên ngành Chính trị, mời các bạn tham khảo.

   25 p cntp 17/09/2015 370 4

 • Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương 4 - ThS. Bùi Thị Huyền

  Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương 4 - ThS. Bùi Thị Huyền

  Mời các bạn cùng tham khảo những kiến thức về đường lối công nghiệp hóa vào thời kỳ trước đổi mới và thời kỳ đổi mới thông qua bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương 4 do ThS. Bùi Thị Huyền biên soạn sau đây.

   22 p cntp 17/09/2015 316 3

 • Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam - GVCC.TS. Phạm Thăng

  Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam - GVCC.TS. Phạm Thăng

  Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam do GVCC.TS. Phạm Thăng biên soạn nhằm giúp cho các bạn nắm bắt được những kiến thức về đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930-1945); đường lối xây dựng, bảo vệ chính quyền và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954); đường lối công nghiệp hóa; đường lối xây...

   143 p cntp 17/09/2015 334 4

 • Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (HP2) - TS. Lưu Thị Kim Hoa

  Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (HP2) - TS. Lưu Thị Kim Hoa

  Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (HP2) do TS. Lưu Thị Kim Hoa biên soạn cung cấp cho các bạn những kiến thức về học thuyết giá trị; học thuyết giá trị thặng dư; học thuyết kinh tế về CNTB độc quyền và CNTB độc quyền nhà nước; sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa; những vấn đề...

   209 p cntp 17/09/2015 686 3

 • Bài giảng Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương 2 - TS. Bùi Xuân Thanh

  Bài giảng Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương 2 - TS. Bùi Xuân Thanh

  Bài giảng Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương 2 - Phép biện chứng duy vật giới thiệu tới các bạn về các hình thức cơ bản của phép biện chứng; những nguyên lý của phép biện chứng duy vật; những cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật; các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật; lý luận nhận thức duy vật...

   58 p cntp 17/09/2015 940 3

 • Bài giảng Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương 1 - TS. Bùi Xuân Thanh

  Bài giảng Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương 1 - TS. Bùi Xuân Thanh

  Bài giảng Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương 1 do TS. Bùi Xuân Thanh biên soạn trình bày về chủ nghĩa duy vật biện chứng với những nội dung cơ bản như chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy vật biện chứng; quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về vật chất, ý thức và mối quan hệ giữa vật chất với ý thức.

   32 p cntp 17/09/2015 319 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số