• Bài tập kế toán hành chính sự nghiệp

  Bài tập kế toán hành chính sự nghiệp

  Kế toán hành chính sự nghiệp là công việc tổ chức hệ thống thông tin bằng số liệu để quản lý và kiểm soát nguồn kinh phí, tình hình sử dụng, quyết toán kinh phí, tình hình quản lý và sử dụng các loại vật tư, tài sản công; tình hình chấp hành dự toán thu, chi và thực hiện các tiêu huẩn, định mức thu, chi tại đơn vị.

   50 p cntp 22/10/2013 603 5

 • Bài tập kế toán hành chính sự nghiệp

  Bài tập kế toán hành chính sự nghiệp

  Việc lập kế hoạch tài chính giúp DN lượng hóa định hướng chiến lược của HĐQT với các giả định và rủi ro nợ liên quan, nhằm xác định yếu tố quan trọng cho việc đưa ra quyết định có triển khai dự án hoặc đầu tư vào dự án đó là vấn đề vốn bao nhiêu, khi nào cần huy động và thời gian thu hồi vốn là bao lâu.Và bài tập kế toán cũng...

   105 p cntp 22/10/2013 614 4

 • Sổ Kế Toán

  Sổ Kế Toán

  Phần viết sổ kế toán được viết nhằm trình bày với các bạn những điểm cơ bản nhất về việc ghi chép kế toán .làm cơ sở nghiên cứu kế toán cao hơn Nguyên lý kế toán là môn cơ sở trong chương trình học của khoa kinh tế .nên phần sổ kế toán giúp cho các bạn sinh viên bắt đầu hiểu về môn học nguyên lý kế toán và từ đó làm nền tảng cho...

   21 p cntp 22/10/2013 456 4

 • BÀI 6: SỬ DỤNG THÔNG TIN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ ĐỂ RA QUYẾT ĐỊNH VỀ GIÁ

  BÀI 6: SỬ DỤNG THÔNG TIN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ ĐỂ RA QUYẾT ĐỊNH VỀ GIÁ

  Quyết định giá của các nhà quản trị doanh nghiệp sẽ tác động đến tất cả các lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp, ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng của doanh nghiệp. Trong bài này chúng ta sẽ đề cập đến việc sử dụng các thông tin kế toán quản trị để ra quyết định về giá – đầu ra của doanh nghiệp.

   14 p cntp 17/01/2012 594 4

 • CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM CƠ BẢN TRONG ĐỊNH GIÁ

  CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM CƠ BẢN TRONG ĐỊNH GIÁ

  Tài sản: • Theo từ điển Tiếng Việt: Tài sản là của cải vật chất hoặc tinh thần có giá trị đối với chủ sở hữu. • Theo chuẩn mực kế toán quốc tế: Tài sản là nguồn lực do doanh nghiệp kiểm soát, là kết quả của những hoạt động trong quá khứ, mà từ đó một số lợi ích kinh tế trong tương lai có thể được dự kiến trước một cách hợp...

   8 p cntp 17/01/2012 401 4

 • Bài tập kế toán tài chính 7

  Bài tập kế toán tài chính 7

  Công ty bán lẻ hàng hóa tiêu dùng, thuộc đối tượng tính thuế GTGT 10% theo phương pháp khấu trừ, kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, tính giá hàng xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền cuối kỳ.

   13 p cntp 17/01/2012 501 4

 • HỆ THỐNG TÀI KHOẢN DOANH NGHIỆP

  HỆ THỐNG TÀI KHOẢN DOANH NGHIỆP

  Loại tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có, tình hình biến động tăng, giảm tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp. Tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp là những tài sản thuộc quyền sở hữu và quản lý của doanh nghiệp, có thời gian sử dụng, luân chuyển, thu hồi vốn trong một kỳ kinh doanh hoặc trong một năm.

   510 p cntp 19/07/2012 424 4

 • KẾ TOÁN NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

  KẾ TOÁN NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

  Tài khoản sử dụng - TK 601: Vốn điều lệ - TK 603: Thặng dư vốn cổ phần - TK 604: Cổ phiếu quỹ - TK 611: Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ - TK 65: Cổ phiếu ưu đãi - TK 487: Cấu phần nợ của cổ phiếu ưu đãi.

   15 p cntp 17/01/2012 346 4

 • BÀI TẬP KẾ TOÁN NGÂN HÀNG

  BÀI TẬP KẾ TOÁN NGÂN HÀNG

  Câu 1. NHTMCP B mới thành lập có vốn ban đầu do cổ đông đóng góp là 1.000 tỷ đồng được cơ cấu như sau: - Tiền mặt: 600 tỷ đồng - Tiền gửi tại NHNN: 200 tỷ đồng - TSCĐ: 200 tỷ đồng Ngày đầu tiên khai trương có các nghiệp vụ phát sinh: 1. Nhận tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn bằng tiền mặt là 10 tỷ. 2. Cho vay ngắn hạn công ty Tấn Lợi bằng...

   9 p cntp 17/01/2012 379 4

 • KẾ TOÁN VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH

  KẾ TOÁN VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH

  TK sử dụng - TK 70 “Thu từ hoạt động tín dụng” - TK 71 “Thu nhập phí từ hoạt động dịch vụ” - TK 72 “Thu nhập từ hoạt động kinh doanh ngoại hối” - TK 74 “Thu nhập từ hoạt động kinh doanh khác” - TK 78 “Thu lãi góp vốn, mua cổ phần” - TK 79 “Thu nhập khác”

   32 p cntp 17/01/2012 378 4

 • CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA KẾ TOÁN TÀI CHÍNH (DOANH NGHIỆP)

  CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA KẾ TOÁN TÀI CHÍNH (DOANH NGHIỆP)

  Doanh nghiệp là một tổ chức (đơn vị) sử dụng các phương tiện để sản xuất các sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ bán trên thị trường. Như vậy: • Mỗi doanh nghiệp sẽ có một sản nghiệp. Sản nghiệp của một pháp nhân (hay thể nhân) là hiệu số giữa tài sản mà họ đang sở hữu với các khoản nợ phải trả. Sản nghiệp có thể dương, bằng...

   58 p cntp 22/10/2013 428 4

 • Bài tập kế toán hành chính sự nghiệp

  Bài tập kế toán hành chính sự nghiệp

  Kế toán hành chính sự nghiệp là công việc tổ chức hệ thống thông tin bằng số liệu để quản lý và kiểm soát nguồn kinh phí, tình hình sử dụng, quyết toán kinh phí, tình hình quản lý và sử dụng các loại vật tư, tài sản công; tình hình chấp hành dự toán thu, chi và thực hiện các tiêu huẩn, định mức thu, chi tại đơn vị.

   50 p cntp 22/10/2013 527 4

Hướng dẫn khai thác thư viện số