• BÀI 3: CÁCH ỨNG XỬ CỦA CHI PHÍ VÀ PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ CHI PHÍ – SẢN LƯỢNG – LỢI NHUẬN

  BÀI 3: CÁCH ỨNG XỬ CỦA CHI PHÍ VÀ PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ CHI PHÍ – SẢN LƯỢNG – LỢI NHUẬN

  Trong bài 2 chúng ta đã biết cách thức tổ chức hệ thống kế toán chi phí để tính được giá thành sản phẩm bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung. Các chi phí được phân bổ cho các sản phẩm theo mức độ hoạt động. Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách mà nhà quản lý giải thích những thay...

   30 p cntp 17/01/2012 403 2

 • Quản lý kinh tế bằng hạch toán phần 2

  Quản lý kinh tế bằng hạch toán phần 2

  Trường Đại học KTQD Sau khi kế toán trưởng kiểm tra, xác nhận và ký, giám đốc duyệt y, ”Bảng thanh toán tiền lương và bảo hiểm xã hội” sẽ được làm căn cứ để thanh toán lương và bảo hiểm xã hội cho người lao động.

   8 p cntp 17/01/2012 321 2

 • Tìm hiểu về kế tóan tài sản cố định

  Tìm hiểu về kế tóan tài sản cố định

  Theo chuẩn mực kế tóan số 03, 04 ban hành theo quyết định số 149/2001/QĐ-BTC, chuẩn mực số 06 ban hành theo quyết định số 165/2002/QĐ-BTC và quyết định 206/2003/QĐ-BTC thì tài sản cố định được phân lọai như sau: • Tài sản cố định hữu hình: là những tư liệu lao động chủ yếu có hình thái vật chất (từng đơn vị tài sản có kết cấu độc lập...

   83 p cntp 19/07/2012 390 2

 • Kế toán vốn 7

  Kế toán vốn 7

  Bảng cân đối kế toán là một bảng tổng hợp số dư đầu và cuối của 1 kỳ kế toán của các loại tài khoản: tài sản gồm tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn, nguồn vốn gồm nợ phải trả và vốn chủ sở hữu. Nó được sử dụng để kiểm tra, đánh giá sự chính xác của việc định khoản, ghi chép số liệu, và tình hình biến động của tài...

   9 p cntp 17/01/2012 420 2

 • KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH CHỨNG KHOÁN

  KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH CHỨNG KHOÁN

  Tài khoản sử dụng - TK 14: TK CK kinh doanh. - TK 15: TK CK đầu tư sẵn sàng để bán. - TK 16: CK đầu tư giữ đến ngày đáo hạn. - TK 149, 159, 169: TK dự phòng giảm giá CK. - TK 392: TK lãi phải thu về đầu tư CK. - TK 703: TK thu lãi từ đầu tư CK. - TK 741 & 841: TK thu nhập & chi phí về kinh doanh CK. - TK 8823: Tài khoản chi dự phòng giảm giá CK.

   16 p cntp 17/01/2012 404 2

 • KẾ TOÁN

  KẾ TOÁN

  •Bản chất của kế toán, vai trò cung cấp •Đối tượng nghiên cứu của kế toán. thông tin cho các nhà làm quyết định và •Các yêu cầu và nguyên tắc kế toán. các yêu cầu đối với thông tin kế toán. •Phân biệt được kế toán tài chính và kế toán quản trị....

   100 p cntp 19/07/2012 430 2

 • KẾ TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ VỀ NGOẠI TỆ VÀ VÀNG BẠC

  KẾ TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ VỀ NGOẠI TỆ VÀ VÀNG BẠC

  TK sử dụng - TK 1051 “Vàng” - TK 478 “Tiêu thụ vàng bạc, đá quý” - TK 632 “Chênh lệch đánh giá lại vàng bạc, đá quý” - TK 722 “Thu về kinh doanh vàng” - TK 822 “Chi về kinh doanh vàng”

   66 p cntp 17/01/2012 295 2

 • Bài giảng môn kế toán tài chính

  Bài giảng môn kế toán tài chính

  Chi phí sản xuất kinh doanh là biểu hiện bằng tiền toàn bộ các khoản hao phí về lao động sống, lao động vật hoá và các chi phí cần thiết khác mà doanh nghiệp đã chi ra để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong một thời kỳ nhất định. Chi phí sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp phát sinh thường xuyên trong suốt quá trình tồn tại và...

   138 p cntp 22/10/2013 339 1

 • KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TIỀN MẶT

  KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TIỀN MẶT

  TK 101: TK tiền mặt bằng đồng Việt Nam TK 1011: Tài khoản tiền mặt tại đơn vị TK 1012: Tài khoản tiền mặt tại đơn vị hạch toán báo sổ TK 1013: Tài khoản tiền mặt không đủ tiêu chuẩn lưu thông chờ xử lý. TK 1014: Tài khoản tiền mặt tại máy ATM

   13 p cntp 17/01/2012 373 1

 • Bài 1 Tổng quan về kế toán quản trị

  Bài 1 Tổng quan về kế toán quản trị

  Bài 1 sẽ giúp cho học viên có được các thông tin cơ bản nhất để có cái nhìn tổng quan về các loại kế toán, vai trò của kế toán quản trị, các yêu cầu của thông tin kế toán quản trị cũng như nội dung của công tác này.

   16 p cntp 17/01/2012 508 1

 • Quản lý kinh tế bằng hạch toán phần 6

  Quản lý kinh tế bằng hạch toán phần 6

  Giám đốc công ty cấp I trực thuộc BĐHN PGĐ, kế toán trưởng Cty cấp I trực thuộc BĐHN Chủ tịch CĐ, Bí thư Đảng bộ Cty cấp I trực thuộc BĐHN Trưởng phòng, Trưởng Trung tâm Cty cấp I trực thuộc BĐHN Phó phòng, Phó trung tâm Cty cấp I trực thuộc BĐHN Kỹ sư, chuyên viên phòng ban Cty cấp I trực thuộc BĐHN

   8 p cntp 17/01/2012 302 1

 • Quản lý kinh tế bằng hạch toán phần 7

  Quản lý kinh tế bằng hạch toán phần 7

  Bước 1: Trình duyệt quỹ lương tháng tạm tính: Vào ngày đầu của tháng, căn cứ vào mức độ thực hiện kế hoạch doanh thu của tháng trước đó (số liệu lấy từ báo cáo tháng của Phòng Kế hoạch Kinh doanh) và chất lượng phục vụ của các hệ thống thông tin liên lạc, chất lượng hoạt động chăm sóc khách hàng (theo báo cáo của Phòng Kỹ thuật Nghiệp...

   8 p cntp 17/01/2012 296 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số