• PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TCDN

   PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TCDN

  Phân tích tình hình TCDN là quá trình thu thập và xử lý các dữ liệu và sự kiện tài chính, kế toán và các thông tin khác thông qua các kỹ thuật và công cụ thích hợp để tạo ra thông tin tài chính có giá trị nhằm xác định vị trí và đánh giá tình hình tài chính trong quá khứ, hiện tại, đánh giá rủi ro, mức độ và hiệu quả hoạt động trong tương...

   22 p cntp 17/01/2012 450 3

 • BÀI 7: SỬ DỤNG THÔNG TIN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ ĐỂ RA QUYẾT ĐỊNH NGẮN HẠN

   BÀI 7: SỬ DỤNG THÔNG TIN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ ĐỂ RA QUYẾT ĐỊNH NGẮN HẠN

  Nhà quản trị thường xuyên đương đầu với các quyết định về sản xuất những sản phẩm nào, sử dụng phương pháp sản xuất nào, nên tự sản xuất hay mua ngoài, nên ngưng hoạt động, giải thể hay tiếp tục tồn tại… Các quyết định ngày càng khó khăn và phức tạp trước sự gia tăng và biến động thông tin liên quan đến hoạt động.

   22 p cntp 17/01/2012 394 3

 • Tuyển tập bài tập môn kế toán

  Tuyển tập bài tập môn kế toán

  Trong nghiệp vụ Kế toán, Kế toán tài chính là việc ghi chép, phản ánh, tổng hợp số liệu, lập báo cáo tài chính phục vụ cho các nhu cầu thông tin cho các đối tượng bên ngoài đơn vị, doanh.Bài tập chương 2: Kế toán vốn bằng tiền, các khoản phải thu.1) Kế toán vốn bằng tiền cần tuân thủ theo các quy định gì? Trình bày đặc điểm hình thành, sự...

   58 p cntp 22/10/2013 588 3

 • Bài tập kế toán tài chính

  Bài tập kế toán tài chính

  Bài tập kế toán tài chính 1 CHƯƠNG II: Bài 1:(đơn vị tính 1000đ) 1. Rút TGNH về nhập quỹ tiền mặt: 12000 No 111 co 112 12000 2. Thu tiền bán sản phẩm, hàng hóa = tiền mặt 15 000 chưa bao gồm thuế GTGT 10% Co 112 275000 No 441 250000 Co 411 250000 8. Doanh thu bán hàng hóa trong tháng 880 000 bao gồm thuế GTGT 10%. Trong đó thu bằng tiền mặt 280 000, còn lại thu bằng...

   25 p cntp 22/10/2013 505 3

 • KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN

  KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN

  Các loại vốn huy động - Tiền gửi không kỳ hạn - Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn - Tiền gửi tiết kiệm định kỳ (có kỳ hạn) - Tiền gửi có kỳ hạn

   38 p cntp 17/01/2012 338 3

 • Bài tập kế toán hành chính sự nghiệp

  Bài tập kế toán hành chính sự nghiệp

  Kế toán hành chính sự nghiệp là công việc tổ chức hệ thống thông tin bằng số liệu để quản lý và kiểm soát nguồn kinh phí, tình hình sử dụng, quyết toán kinh phí, tình hình quản lý và sử dụng các loại vật tư, tài sản công; tình hình chấp hành dự toán thu, chi và thực hiện các tiêu huẩn, định mức thu, chi tại đơn vị.

   50 p cntp 22/10/2013 657 3

 • Kế toán tổng hợp

  Kế toán tổng hợp

  Tài khoản này dùng để phản ánh số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, đã khấu trừ và còn được khấu trừ của doanh nghiệp. Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ là thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT.

   100 p cntp 19/07/2012 433 3

 • KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ GÓP VỐN LIÊN DOANH VÀ ĐẦU TƯ DÀI HẠN

  KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ GÓP VỐN LIÊN DOANH VÀ ĐẦU TƯ DÀI HẠN

  TK 34: Góp vốn đầu tư dài hạn. - TK 341, 345: Đầu tư vào công ty con bằng VNĐ và ngoại tệ. - TK 342, 346: Góp vốn liên doanh bằng VNĐ và ngoại tệ. - TK 343, 347: Đầu tư vào công ty liên kết bằng VNĐ và ngoại tệ

   27 p cntp 17/01/2012 332 3

 • TỔNG QUAN KẾ TOÁN NGÂN HÀNG

  TỔNG QUAN KẾ TOÁN NGÂN HÀNG

  Khái niệm KTNH là một công cụ để tính toán, ghi chép bằng con số phản ánh và giám đốc toàn bộ các hoạt động nghiệp vụ thuộc ngành NH. Đối tượng của KTNH Đối tượng của KTNH là sử dụng thước đo bằng tiền để phản ánh nguồn vốn, cơ cấu hình thành các nguồn vốn và việc sử dụng vốn trong các hoạt động của NH.

   20 p cntp 17/01/2012 314 2

 • Kế toán nâng cao

  Kế toán nâng cao

  Kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động. . - Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước ngoài việc thực hiện quy định tại các nguyên tắc nói trên còn phải thực hiện nguyên tắc kế toán theo mục...

   177 p cntp 22/10/2013 477 2

 • KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG

  KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG

  Tài khoản 4211 “Tiền gửi không kỳ hạn bằng đồng Việt Nam của khách hàng trong nước”: đã trình bày nội dung ở chương II. * Tài khoản 454 “Chuyển tiền phải trả bằng đồng Việt Nam” Tài khoản 427 “Nhận ký quỹ bằng đồng Việt Nam”. - TK 4271 “Tiền ký gửi để đảm bảo thanh toán séc”. - TK 4272 “Tiền ký gửi để mở thư tín dụng” - TK...

   38 p cntp 17/01/2012 265 2

 • KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ THANH TOÁN VỐN GIỮA CÁC NGÂN HÀNG

  KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ THANH TOÁN VỐN GIỮA CÁC NGÂN HÀNG

  Căn cứ vào các chủ thể tham gia thanh toán - Hệ thống thanh toán giữa các chi nhánh trong cùng một hệ thống ngân hàng: thanh toán liên hàng, thanh toán điện tử liên hàng, chuyển tiền điện tử… - Hệ thống thanh toán có sự tham gia của các ngân hàng khác hệ thống: thanh toán bù trừ liên ngân hàng, thanh toán bù trừ điện tử liên ngân

   47 p cntp 17/01/2012 143 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số