• Tư tưởng Hồ Chí Minh về chống tham ô lãng phí quan liêu

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về chống tham ô lãng phí quan liêu

  5. Ý nghĩa của chống tham ô, lãng phí, quan liêu a) Chống tham ô, lãng phí, quan liêu là cách mạng - Tham ô, lãng phí, quan liêu là nọc độc xấu xa của chế độ cũ. Muốn xây dựng một xã hội mới phải tẩy cho sạch hết những thói xấu của xã hội cũ. - Chống tham ô, lãng phí, quan liêu để xây dựng đội ngũ,

   16 p cntp 17/01/2012 315 4

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh sự thống nhất giữa đức trị với pháp trị

  Tư tưởng Hồ Chí Minh sự thống nhất giữa đức trị với pháp trị

  PGS. TS Bùi Đình Phong Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Bài viết đề cập đến quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về sự thống nhất giữa “đức trị” với “pháp trị”; sự thực thi vấn đề “đức trị” và “pháp trị” của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên cơ sở cách mạng, khoa học và nhân nghĩa, nói đi đôi với làm,

   14 p cntp 17/01/2012 246 1

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh Sinh khí của một học thuyết

  Tư tưởng Hồ Chí Minh Sinh khí của một học thuyết

  Tư tưởng Hồ Chí Minh, sắc lại, vì con người, do con người. Suy thoái đạo đức là khởi điểm cho mọi suy thoái. Tư tưởng Hồ Chí Minh từng chấp nhận cái mềm dẻo cần thiết cho đại cục nhưng chính trong những hy sinh thông minh ấy, phẩm chất con người, xã hội phải được củng cố hơn bao giờ hết,

   13 p cntp 17/01/2012 164 8

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền Hồ Chí Minh

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền Hồ Chí Minh

  Hồ Chí Minh - người khai sinh nước Việt nam dân chủ cộng hoà, trực tiếp đứng đầu Nhà nước đó trong 24 năm, đã lãnh đạo nhân dân ta nhằm thực hiện sứ mệnh lịch sử: giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc và đưa đất nước đi lên con đường ấm no hạnh phúc, sánh vai với các nước tiên tiến

   24 p cntp 17/01/2012 177 2

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục

  Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà hoạt động chính trị lỗi lạc, lãnh tụ vĩ đại của cách mạng Việt Nam, đồng thời là nhà giáo, nhà văn hoá lớn của thế giới, Người sáng lập, đặt nền móng và chỉ đạo việc xây dựng nền giáo dục mới Việt Nam. Chỉ riêng về giáo dục, tư tưởng Hồ Chí Minh cũng đã là một kho

   13 p cntp 17/01/2012 330 5

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về đấu tranh phòng và chống tham nhũng

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về đấu tranh phòng và chống tham nhũng

  Nhân lễ kỷ niệm 113 năm ngày simh chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh khẳng định : “Chủ nghĩa cá nhân, tham nhũng và lạm quyền của các đảng viên và cán bộ, công chức đang là mối đe dọa đối với Đảng, đối với đất nước; nếu hệ thống

   10 p cntp 17/01/2012 50 1

 • Tư tưởng HỒ Chí Mình về đạo đức cách mạng

  Tư tưởng HỒ Chí Mình về đạo đức cách mạng

  Mở đầu: Lý do chọn đề tài, mục đích nghiên cứu đề tài Trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại lời di huấn dặn dò về Đảng, và vấn đề đạo đức cách mạng: "Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, phải thật sự cần, kiệm, liêm,

   11 p cntp 17/01/2012 165 2

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cầm quyền

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cầm quyền

  Trong Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, 1951, khi nói về thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám 1945, Bác viết: "Chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt Nam ta có thể tự hào, mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào rằng: lần

   8 p cntp 17/01/2012 131 3

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ trong chính trị

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ trong chính trị

  Trong suốt quá trình hoạt động lý luận và thực tiễn chỉ đạo cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác lập và hiện thực hoá hệ thống quan điểm về dân chủ trong tổ chức xây dựng xã hội mới trên tất cả các lĩnh vực. Tư tưởng của Người về dân chủ trong chính trị đã trở thành một bộ phận văn hoá

   8 p cntp 17/01/2012 144 2

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác tư tưởng

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác tư tưởng

  Tuyên truyền là một bộ phận, một tác nghiệp của công tác tư tưởng có vị trí hết sức quan trọng, bởi vậy, Người định nghĩa và xác định rõ mục đích của tuyên truyền “Tuyên truyền là đem một việc gì nói cho dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm. Nếu không đạt được mục đích đó, là tuyên truyền thất ạp,

   8 p cntp 17/01/2012 1425 2

 • Nội Dung Câu Hỏi Thi Môn Tư Tưởng HCM

  Nội Dung Câu Hỏi Thi Môn Tư Tưởng HCM

  Nội Dung Câu Hỏi Thi Môn Tư Tưởng HCM gồm có: hãy trình bày và phân tích những bài học có giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc. Khái niệm tư tưởng HCM: Tư tưởng HCM là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng VN, từ cách mạng...

   30 p cntp 17/01/2012 237 19

 • HƯỚNG DẪN ÔN THI MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC (Tái bản có sửa chữa, bổ sung)

  HƯỚNG DẪN ÔN THI MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC (Tái bản có sửa chữa, bổ sung)

  HƯỚNG DẪN ÔN THI MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC (Tái bản có sửa chữa, bổ sung) TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CÁN BỘ GIẢNG DẠY LÝ LUẬN MÁC - LÊNIN VÀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2000 http://ebooks.vdcmedia.com TẬP THỂ TÁC GIẢ PTS. NGUYỄN VĂN DƯƠNG (CHỦ BIÊN) PTS. PHẠM VĂN HÙNG HÀ NGỌC KIỆU PGS. TRẦN VĂN SINH PTS. DƯƠNG...

   65 p cntp 17/01/2012 208 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số