• Bài giảng Lập trình Web: Chương 1 - Ths. Trần Phi Hảo

  Bài giảng Lập trình Web: Chương 1 - Ths. Trần Phi Hảo

  Chương 1 giới thiệu HTML Form và Web Server thuộc bài giảng lập trình Web, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: Form và các thuộc tính, các kiểu phần tử trên Form, mô hình Client/ Server và Web Server.

   25 p cntp 30/06/2014 308 19

 • Bài giảng Lập trình Web: Chương 7 - Ths. Trần Phi Hảo

  Bài giảng Lập trình Web: Chương 7 - Ths. Trần Phi Hảo

  Chương 7 Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL trong PHP thuộc bài giảng lập trình Web, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: thiết lập kết nối cơ sở dữ liệu, thêm thông tin vào cơ sở dữ liệu, kích hoạt dữ liệu.

   22 p cntp 30/06/2014 213 9

 • Bài giảng Lập trình Web: Chương 6 - Ths. Trần Phi Hảo

  Bài giảng Lập trình Web: Chương 6 - Ths. Trần Phi Hảo

  Chương 6 Tổng quan về MySQL thuộc bài giảng lập trình Web, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: giới thiệu về MySQL, tạo cơ sở dữ liệu và người dùng, các kiểu dữ liệu trong MySQL, các câu lệnh MySQL, các hàm trong MySQL.

   55 p cntp 30/06/2014 171 9

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 5 - CĐ CNTT Hữu nghị Việt Hàn

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 5 - CĐ CNTT Hữu nghị Việt Hàn

  Với "Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 5 - CĐ CNTT Hữu nghị Việt Hàn" sẽ là tài liệu chất lượng dành cho các sinh viên tham khảo, bài giảng gồm các nội dung nghiên cứu về tư tưởng Hồ Chí Minh và đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế.

   31 p cntp 30/06/2014 177 1

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 4 - CĐ CNTT Hữu nghị Việt Hàn

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 4 - CĐ CNTT Hữu nghị Việt Hàn

  Nội dung "Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 4 - CĐ CNTT Hữu nghị Việt Hàn" gồm các kiến thức về quan niệm của Hồ Chí Minh về vai trò và bản chất của Đảng Cộng Sản Việt Nam, giúp xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

   24 p cntp 30/06/2014 237 3

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 3 - CĐ CNTT Hữu nghị Việt Hàn

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 3 - CĐ CNTT Hữu nghị Việt Hàn

  Tham khảo "Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 3 - CĐ CNTT Hữu nghị Việt Hàn" để tìm hiểu về tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

   41 p cntp 30/06/2014 245 1

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 2 - CĐ CNTT Hữu nghị Việt Hàn

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 2 - CĐ CNTT Hữu nghị Việt Hàn

  Cùng tìm hiểu và nghiên cứu "Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 2 - CĐ CNTT Hữu nghị Việt Hàn" để nắm vững lập trường chính trị và kiến thức của Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc.

   58 p cntp 30/06/2014 189 1

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 1 - CĐ CNTT Hữu nghị Việt Hàn

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 1 - CĐ CNTT Hữu nghị Việt Hàn

  Học tập chính trị với "Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 1 - CĐ CNTT Hữu nghị Việt Hàn" để tìm hiểu về cơ sở quá trình hình thành và phát triên của Tư tưởng Hồ Chí Minh.

   46 p cntp 30/06/2014 165 1

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 7 - CĐ CNTT Hữu nghị Việt Hàn

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 7 - CĐ CNTT Hữu nghị Việt Hàn

  Học tập chính trị với" Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 7 - CĐ CNTT Hữu nghị Việt Hàn" giúp nắm kiến thức tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa đạo đức và xây dựng con người mới.

   31 p cntp 30/06/2014 207 2

 • Bài giảng Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận với thực tiễn - Prof. Dr. Vũ Tình

  Bài giảng Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận với thực tiễn - Prof. Dr. Vũ Tình

  Bài giảng Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận với thực tiễn nêu thực tiễn là cơ sở của lý luận vì hoạt động nhận thức để hình thành lý luận được hình thành trên nền tảng của thực tiễn. Chính quá trình thực hiện các hoạt động của thực tiễn là quá trình con người tích luỹ tri thức để xây dựng nên lý...

   11 p cntp 29/05/2014 186 1

 • Bài giảng Phép biện chứng duy vật phương pháp luận nhận thức khoa học và thực tiễn - Prof. Dr. Vũ Tình

  Bài giảng Phép biện chứng duy vật phương pháp luận nhận thức khoa học và thực tiễn - Prof. Dr. Vũ Tình

  Bài giảng Phép biện chứng duy vật phương pháp luận nhận thức khoa học và thực tiễn nêu nội dung cơ bản của phép biện chứng duy vật được khái quát thành 2 nguyên lý; 2 nguyên lý được cụ thể hóa qua các quy luật. Các quy luật của phép biện chứng duy vật chia thành 2 loại: các quy luật không cơ bản và các quy luật cơ bản. Các quy luật không cơ bản...

   11 p cntp 29/05/2014 761 1

 • Bài giảng Chủ nghĩa duy vật biện chứng cơ sở lý luận của thế giới quan khoa học - Prof.Dr. Vũ Tình

  Bài giảng Chủ nghĩa duy vật biện chứng cơ sở lý luận của thế giới quan khoa học - Prof.Dr. Vũ Tình

  Bài giảng Chủ nghĩa duy vật biện chứng cơ sở lý luận của thế giới quan khoa học nêu xã hội là bộ phận đặc thù của tự nhiên, là kết quả củ quá trình phát triển lâu dài của giới tự nhiên. Sản xuất vật chất là cơ sở của đời sống xã hội, phương thức sản xuất quyết định quá trình sinh hoạt, đời sống chính trị và...

   41 p cntp 29/05/2014 430 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số