• Bài giảng môn học Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam

  Bài giảng môn học Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam

  Đảng Cộng sản Việt Nam và cách mạng Việt Nam. Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam “Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam là hệ thống quan điểm, chủ trương, chính sách về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp của cách nạng Việt Nam.”

   198 p cntp 30/08/2014 243 7

 • Bài giảng Những NLCB của CN Mác- Lênin: Chương 2 - Ths. Vương Thanh Tú

  Bài giảng Những NLCB của CN Mác- Lênin: Chương 2 - Ths. Vương Thanh Tú

  Cùng tìm hiểu kiến thức chương 2 Phép biện chứng duy vật, với nội dung trình bày sau: Phép biện chứng và phép biện chứng duy vật, các nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật, các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật, các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật, lý luận nhận thức duy vật biện chứng.

   32 p cntp 19/07/2014 244 8

 • Bài giảng Những NLCB của CN Mác - Lênin: Chương 1 -TS. Nguyễn Văn Ngọc

  Bài giảng Những NLCB của CN Mác - Lênin: Chương 1 -TS. Nguyễn Văn Ngọc

  Cùng tìm hiểu nội dung kiến thức chương 1 Chủ nghĩa duy vật biện chứng, bao gồm các phần sau: Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy vật biện chứng; quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về vật chất, ý thức và mối quan hệ giữa vật chất và ý thức.

   43 p cntp 19/07/2014 211 8

 • Bài giảng Những NLCB của CN Mác- Lênin: Chương 3 - Ths. Vương Thanh Tú

  Bài giảng Những NLCB của CN Mác- Lênin: Chương 3 - Ths. Vương Thanh Tú

  Chương 2 Chủ nghĩa duy vật lịch sử, trong chương này trình bày nội dung về: Vai trò của sản xuất vật chất và quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất; biện chứng của cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng; tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội và tính độc lập tương đối của ý thức xã...

   23 p cntp 19/07/2014 302 6

 • Bài giảng Những NLCB của CN Mác - Lênin: Chương mở đầu -TS. Nguyễn Văn Ngọc

  Bài giảng Những NLCB của CN Mác - Lênin: Chương mở đầu -TS. Nguyễn Văn Ngọc

  Chương mở đầu Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, trong chương học này người học sẽ đi vào tìm hiểu nội dung trình bày: Khái lược về chủ nghĩa Mác – Lênin; đối tượng, mục đích và yêu cầu về phương pháp học tập môn học Mác-Lênin.

   14 p cntp 19/07/2014 227 4

 • Bài giảng Những NLCB của CN Mác - Lênin: Chương 2 -TS. Nguyễn Văn Ngọc

  Bài giảng Những NLCB của CN Mác - Lênin: Chương 2 -TS. Nguyễn Văn Ngọc

  Chương 2 Phép biện chứng duy vật, trong chương học này kết cấu nội dung trình bày gồm 5 phần: Phần 1 phép biện chứng và phép biện chứng duy vật, phần 2 các nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật, phần 3 các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật, phần 4 các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật, phần 5 lý luận nhận thức...

   178 p cntp 19/07/2014 228 3

 • Bài giảng Những NLCB của CN Mác- Lênin: Chương 1 - Ths. Vương Thanh Tú

  Bài giảng Những NLCB của CN Mác- Lênin: Chương 1 - Ths. Vương Thanh Tú

  Chương 1 Chủ nghĩa duy vật biện chứng, trong chương học này trình bày nội dung về: Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy vật biện chứng; quan điểm của chủ nghĩa duy vật về vật chất, ý thức và mối quan hệ giữa vật chất và ý thức.

   11 p cntp 19/07/2014 222 3

 • Bài giảng Định hướng chiến lược phát triển bền vững của Việt Nam - TS. Lê Phát

  Bài giảng Định hướng chiến lược phát triển bền vững của Việt Nam - TS. Lê Phát

  Bài giảng Định hướng chiến lược phát triển bền vững của Việt Nam nhằm cung cấp kiến thức cơ bản về chiến lược phát triển bền vững và chiến lược PTBV của Việt Nam, từ đó người học ý thức được trách nhiệm của bản thân góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước.

   90 p cntp 19/07/2014 232 2

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Bài 7 - Nguyễn Thị Hồng

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Bài 7 - Nguyễn Thị Hồng

  Bài 7 Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa thuộc bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm giúp học viên nắm khái niệm, tính chất, chức năng của văn hóa, thấy được sự cống hiến to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc xây dựng nền văn hóa mới ở nước ta.

   42 p cntp 19/07/2014 189 1

 • Bài giảng Chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa - TS. Lê Phát

  Bài giảng Chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa - TS. Lê Phát

  Bài giảng Chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa nhằm giúp học viên tìm hiểu về dân chủ XHCN từ đó thấy được sự khác biệt về bản chất so với dân chủ tư sản, đồng thời hiểu rõ hơn quá trình xây dựng Nhà nước XHCN.

   25 p cntp 19/07/2014 233 1

 • Bài giảng Sứ mệnh lịch sử toàn thế giới của giai cấp công nhân - TS. Lê Phát

  Bài giảng Sứ mệnh lịch sử toàn thế giới của giai cấp công nhân - TS. Lê Phát

  Bài giảng Sứ mệnh lịch sử toàn thế giới của giai cấp công nhân nhằm giúp học viên tìm hiểu về giai cấp công nhân, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân nói chung và giai cấp công nhân Việt Nam trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa gắn với kinh tế tri thức.

   31 p cntp 19/07/2014 687 2

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Bài 5 - Nguyễn Thị Hồng

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Bài 5 - Nguyễn Thị Hồng

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Bài 5 Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước của dân - do dân - vì dân nêu quá trình Hồ Chí Minh lựa chọn và xác lập nhà nước kiểu mới ở Việt Nam, lựa chọn, thiết lập và xây dựng nhà nước của dân - do dân - vì dân.

   54 p cntp 19/07/2014 198 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số