• Bài giảng Lý thuyết ngôn ngữ lập trình: Chương 3 - CĐ CNTT Hữu nghị Việt Hàn

  Bài giảng Lý thuyết ngôn ngữ lập trình: Chương 3 - CĐ CNTT Hữu nghị Việt Hàn

  Chương 3 Thuật toán và lưu đồ thuật toán thuộc bài giảng lý thuyết ngôn ngữ lập trình, cùng nắm kiến thức trong chương học này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: khái niệm thuật toán, các đặc trưng của thuật toán, ngôn ngữ biểu diễn thuật toán.

   14 p cntp 30/06/2014 256 8

 • Bài giảng Lý thuyết ngôn ngữ lập trình: Chương 2 - CĐ CNTT Hữu nghị Việt Hàn

  Bài giảng Lý thuyết ngôn ngữ lập trình: Chương 2 - CĐ CNTT Hữu nghị Việt Hàn

  Chương 2 Tổng quan về trình biên dịch thuộc bài giảng lý thuyết ngôn ngữ lập trình, cùng nắm kiến thức trong chương học này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: trình biên dịch, các giai đoạn biên dịch, gộp các giai đoạn.

   32 p cntp 30/06/2014 244 7

 • Bài giảng Lý thuyết ngôn ngữ lập trình: Chương 6 - CĐ CNTT Hữu nghị Việt Hàn

  Bài giảng Lý thuyết ngôn ngữ lập trình: Chương 6 - CĐ CNTT Hữu nghị Việt Hàn

  Chương 6 Biểu thức và phép gán thuộc bài giảng lý thuyết ngôn ngữ lập trình, cùng nắm kiến thức trong chương học này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: biểu thức, biểu thức quan hệ và biểu thức Boolean, câu lệnh, tối ưu hoá tính toán, phép gán.

   13 p cntp 30/06/2014 237 3

 • Bài giảng Lập trình Web: Chương 5 - Ths. Trần Phi Hảo

  Bài giảng Lập trình Web: Chương 5 - Ths. Trần Phi Hảo

  Chương 5 Session và Cookie thuộc bài giảng lập trình Web, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: giới thiệu về Session, giới thiệu về Cookie, sử dụng Session với Cookie

   32 p cntp 30/06/2014 211 4

 • Bài giảng Lập trình Web: Chương 4 - Ths. Trần Phi Hảo

  Bài giảng Lập trình Web: Chương 4 - Ths. Trần Phi Hảo

  chương 4 Hàm thuộc bài giảng lập trình Web, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: giới thiệu về hàm, các hàm xây dựng sẵn, hàm tự tạo, cách gọi hàm.

   58 p cntp 30/06/2014 285 12

 • Bài giảng Lập trình Web: Chương 3 - Ths. Trần Phi Hảo

  Bài giảng Lập trình Web: Chương 3 - Ths. Trần Phi Hảo

  Chương 3 Mảng và chuỗi ký tự thuộc bài giảng lập trình Web, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: giới thiệu về mảng, mảng một chiều, mảng hai chiều, các hàm xử lý trên mảng, chuỗi ký tự, các hàm xử lý trên chuỗi.

   85 p cntp 30/06/2014 295 9

 • Bài giảng Lập trình Web: Chương 2 - Ths. Trần Phi Hảo

  Bài giảng Lập trình Web: Chương 2 - Ths. Trần Phi Hảo

  Chương 2 Tổng quan về ngôn ngữ PHP thuộc bài giảng lập trình Web, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: giới thiệu về PHP, cú pháp, các kiểu dữ liệu, biến và hằng, phép gán và các phép toán, truy cập đến Form, các cấu trúc điều khiển.

   54 p cntp 30/06/2014 234 9

 • Bài giảng Lập trình Web: Chương 1 - Ths. Trần Phi Hảo

  Bài giảng Lập trình Web: Chương 1 - Ths. Trần Phi Hảo

  Chương 1 giới thiệu HTML Form và Web Server thuộc bài giảng lập trình Web, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: Form và các thuộc tính, các kiểu phần tử trên Form, mô hình Client/ Server và Web Server.

   25 p cntp 30/06/2014 365 19

 • Bài giảng Lập trình Web: Chương 7 - Ths. Trần Phi Hảo

  Bài giảng Lập trình Web: Chương 7 - Ths. Trần Phi Hảo

  Chương 7 Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL trong PHP thuộc bài giảng lập trình Web, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: thiết lập kết nối cơ sở dữ liệu, thêm thông tin vào cơ sở dữ liệu, kích hoạt dữ liệu.

   22 p cntp 30/06/2014 260 9

 • Bài giảng Lập trình Web: Chương 6 - Ths. Trần Phi Hảo

  Bài giảng Lập trình Web: Chương 6 - Ths. Trần Phi Hảo

  Chương 6 Tổng quan về MySQL thuộc bài giảng lập trình Web, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: giới thiệu về MySQL, tạo cơ sở dữ liệu và người dùng, các kiểu dữ liệu trong MySQL, các câu lệnh MySQL, các hàm trong MySQL.

   55 p cntp 30/06/2014 215 9

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 5 - CĐ CNTT Hữu nghị Việt Hàn

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 5 - CĐ CNTT Hữu nghị Việt Hàn

  Với "Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 5 - CĐ CNTT Hữu nghị Việt Hàn" sẽ là tài liệu chất lượng dành cho các sinh viên tham khảo, bài giảng gồm các nội dung nghiên cứu về tư tưởng Hồ Chí Minh và đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế.

   31 p cntp 30/06/2014 230 1

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 4 - CĐ CNTT Hữu nghị Việt Hàn

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 4 - CĐ CNTT Hữu nghị Việt Hàn

  Nội dung "Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 4 - CĐ CNTT Hữu nghị Việt Hàn" gồm các kiến thức về quan niệm của Hồ Chí Minh về vai trò và bản chất của Đảng Cộng Sản Việt Nam, giúp xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

   24 p cntp 30/06/2014 297 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số