• Bài giảng Kinh tế doanh nghiệp thương mại: Chương 3

  Bài giảng Kinh tế doanh nghiệp thương mại: Chương 3

  Chương 3 giúp người học hiểu về "hoạt động kinh tế trong thương mại dịch vụ của doanh nghiệp thương mại". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Tổng quan về hoạt động kinh tế trong thương mại dịch vụ của DNTM, một số loại dịch vụ chủ yếu của DNTM,...

   21 p cntp 27/02/2018 150 1

 • Bài giảng Kinh tế doanh nghiệp thương mại: Chương 5

  Bài giảng Kinh tế doanh nghiệp thương mại: Chương 5

  Bài giảng Kinh tế doanh nghiệp thương mại: Chương 5, trình bày các nội dung sau: hiệu quả kinh tế, khái niệm và các tiêu chuẩn đánh giá, các chỉ tiêu đánh giá, các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế, chi phí và kết quả kinh doanh,...

   14 p cntp 27/02/2018 155 1

 • Bài giảng Kinh tế doanh nghiệp thương mại: Chương 2

  Bài giảng Kinh tế doanh nghiệp thương mại: Chương 2

  Bài giảng Chương 2 của môn "Kinh tế doanh nghiệp thương mại" trình bày các nội dung sau: Tiêu thụ hàng hoá trong doanh nghiệp thương mại, cung ứng hàng hoá trong doanh nghiệp thương mại,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   39 p cntp 27/02/2018 156 1

 • Bài giảng Kinh tế doanh nghiệp thương mại: Chương 4

  Bài giảng Kinh tế doanh nghiệp thương mại: Chương 4

  Cùng nắm kiến thức trong chương "Các nguồn lực chủ yếu trong doanh nghiệp thương mại" này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Nguồn lực lao động, khái niệm, đặc điểm của lao động trong doanh nghiệp thương mại, nguồn lực tài chính,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   26 p cntp 27/02/2018 107 1

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh nông nghiệp: Chương 3 - ThS. Nguyễn Hà Hưng

  Bài giảng Quản trị kinh doanh nông nghiệp: Chương 3 - ThS. Nguyễn Hà Hưng

  Bài giảng Quản trị Kinh doanh nông nghiệp Chương 3 Tổ chức sử dụng các yếu tố sản xuất trong KDNN cung cấp kiến thức cơ bản về: Tổ chức sử dụng đất đai, tổ chức sử dụng lao động, tổ chức sử dụng tư liệu sản xuất,..

   78 p cntp 31/12/2017 160 1

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh nông nghiệp: Chương 2 - ThS. Nguyễn Hà Hưng

  Bài giảng Quản trị kinh doanh nông nghiệp: Chương 2 - ThS. Nguyễn Hà Hưng

  Bài giảng Quản trị Kinh doanh nông nghiệp Chương 2 Phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh nông nghiệp cung cấp kiến thức cơ bản về: Phương hướng kinh doanh nông nghiệp, quy mô sản xuất kinh doanh, kế hoạch sản xuất kinh doanh,...

   48 p cntp 31/12/2017 137 1

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh nông nghiệp: Chương 1 - ThS. Nguyễn Hà Hưng

  Bài giảng Quản trị kinh doanh nông nghiệp: Chương 1 - ThS. Nguyễn Hà Hưng

  Bài giảng Quản trị Kinh doanh nông nghiệp Chương 1 Nhập môn quản trị kinh doanh nông nghiệp do ThS. Nguyễn Hà Hưng biên soạn với các nội dung chính được trình bày như sau: Cơ sở kinh doanh nông nghiệp, đối tượng và phương pháp nghiên cứu, đặc điểm của sản xuất nông nghiệp ảnh hưởng đến quản trị kinh doanh nông nghiệp.

   35 p cntp 31/12/2017 159 1

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh nông nghiệp: Chương 4 - ThS. Nguyễn Hà Hưng

  Bài giảng Quản trị kinh doanh nông nghiệp: Chương 4 - ThS. Nguyễn Hà Hưng

  Bài giảng Quản trị Kinh doanh nông nghiệp Chuong 4 Tổ chức tiêu thụ sản phẩm trong kinh doanh nông nghiệp cung cấp kiến thức cơ bản về: Vai trò và đặc điểm, những nhân tố ảnh hưởng, tổ chức tiêu thụ sản phẩm,...

   42 p cntp 31/12/2017 138 1

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh nông nghiệp: Chương 5 - ThS. Nguyễn Hà Hưng

  Bài giảng Quản trị kinh doanh nông nghiệp: Chương 5 - ThS. Nguyễn Hà Hưng

  Bài giảng Quản trị Kinh doanh nông nghiệp Chuong 5 Quản lý tài chính và hạch toán trong kinh doanh nông nghiệp cung cấp kiến thức cơ bản về: Quản lý tài chính trong kinh doanh nông nghiệp, Hạch toán trong kinh doanh nông nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   42 p cntp 31/12/2017 123 1

 • Bài giảng Marketing căn bản - Ôn tập

  Bài giảng Marketing căn bản - Ôn tập

  Bài giảng "Marketing căn bản - Ôn tập" giúp cho người học ôn tập lại toàn bộ kiến thức về môi trường marketing, nghiên cứu marketing, hành vi khách hàng, phân khúc thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu định vị,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   73 p cntp 28/06/2017 177 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số