• Administration, Knowledge Management - Quản Trị Học phần 2

  Administration, Knowledge Management - Quản Trị Học phần 2

  Chương 1: Tổng quan về quản trị Nhà quản trị làm thay đổi kết quả của tổ chức bằng những quyết dịnh của họ. Hành động của nhà quản trị ảnh hưởng đến tổ chức nhưng cũng có những yếu tố ảnh hưởng lại năm ngoài tầm kiểm soát của quản trị.

   19 p cntp 17/01/2012 173 5

 • Administration, Knowledge Management - Quản Trị Học phần 1

  Administration, Knowledge Management - Quản Trị Học phần 1

  CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ HỌC Hoàn thành chương này người học có thể: 1. Hiểu được khái niệm quản trị và sự cần thiết của quản trị trong các tổ chức.

   19 p cntp 17/01/2012 182 3

 • Trắc nghiệm và đáp án môn Quản trị kinh doanh

  Trắc nghiệm và đáp án môn Quản trị kinh doanh

  QUẢN TRỊ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ TRONG DOANH NGHIỆP Câu 197 : Trong doanh nghiệp bộ phận quan trọng nhất về máy móc thiết bị là : A. Thiết bị gia công B. Thiết bị phân xưởng C. Bộ phận sản xuất D. Cả 3 Câu 198: Thiết bị gia công bao gồm: A. Những máy móc dụng cụ, phụ tùng cho 1 hoạt động nào đó B. Tất cả những máy công cụ, dụng cụ, thiết bị, phụ...

   10 p cntp 17/01/2012 727 8

 • Trắc nghiệm và đáp án môn Quản trị kinh doanh

  Trắc nghiệm và đáp án môn Quản trị kinh doanh

  Câu 151: Đãi ngộ phi tài chính không phải là : A. Đãi ngộ thông qua công việc B. Đãi ngộ thông qua môi trường làm việc C. Lương thưởng D. Sự quan tâm đến đời sống tinh thần người lao động Câu 152: Các chức danh nhân sự trong DN theo cấp độ quá trình quản trị gồm A. Cấp cao B. Cấp trung gian C. Cấp thấp D.

   8 p cntp 17/01/2012 541 4

 • Trắc nghiệm và đáp án môn Quản trị kinh doanh

  Trắc nghiệm và đáp án môn Quản trị kinh doanh

  Câu 84: Điểm cuối cùng của việc hoạch định, điểm kết thúc của công việc tổ chức chỉ đạo, kiểm tra là : A. Mục tiêu B. Chiến lược C. Chính sách D. Thủ tục Câu 85: 1 kế hoạch lớn, chương trình hành động tổng quát, chương trình các mục tiêu và việc xác định các mục tiêu dài hạn cơ bản của DN là : A. Mục tiêu B. Chiến lược C. Chính sách D....

   11 p cntp 17/01/2012 547 6

 • LÃNH ĐẠO

   LÃNH ĐẠO

  Mục tiêu của chương: Sau khi học xong chương này, sinh viên có thể: 1. Hiểu rõ khái niệm lãnh đạo và giải thích sự khác nhau giữa quản trị người lãnh đạo. 2. Nhận thức rõ các lý thuyết về lãnh đạo, bao gồm: lý thuyết đặc điểm của lãnh đạo, lý thuyết hành vi lãnh đạo và tiếp cận lãnh đạo theo tình huống. 3. Mô tả một số phong cách lãnh...

   12 p cntp 17/01/2012 422 2

 • HOẠCH ĐỊNH VÀ CHIẾN LƯỢC

  HOẠCH ĐỊNH VÀ CHIẾN LƯỢC

  Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên cao đẳng, đại học chuyên ngành kinh doanh - Giáo trình quản trị học.

   14 p cntp 17/01/2012 417 3

 • Quản trị và nhà quản trị

   Quản trị và nhà quản trị

  Sau khi nghiên cứu chương này, người đọc có thể: - Nhận thức rõ khái niệm quản trị và nhà quản trị. - Giải thích công việc của nhà quản trị trong các tổ chức. - Nắm vững kiến thức về năng lực được sử dụng trong công việc của nhà quản trị qua việc nghiên cứu và thực hành chúng. - Mô tả những thách thức đối với quản trị trong một môi...

   14 p cntp 17/01/2012 328 2

 • SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TƯ TƯỞNG QUẢN TRỊ

   SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TƯ TƯỞNG QUẢN TRỊ

  Sau khi đọc xong chương này, người đọc có thể: - Mô tả được ba hướng tiếp cận về quản trị trong quan điểm cổ điển về quản trị: quản trị quan liêu, quản trị khoa học và quản trị tổng quát. - Hiểu rõ những đóng góp của quan điểm hành vi đối với khoa học quản trị. - Nhận thức rõ ràng làm thế nào mà các nhà quản trị có thể sử dụng...

   16 p cntp 17/01/2012 1851 2

 • CHIẾN LƯỢC CẤP KINH DOANH

   CHIẾN LƯỢC CẤP KINH DOANH

  Mục đích của chương này là xem xét các chiến lược cấp đơn vị kinh doanh mà công ty có thể sử dụng để khai thác các lợi thế cạnh tranh và cạnh tranh hiệu quả trong một ngành. Đến cuối chương này bạn có thể nhận diện và phân biệt các loại chiến lược cấp đơn vị kinh doanh chính mà các nhà quản trị chiến lược có thể phát triển để tạo ra...

   26 p cntp 17/01/2012 398 4

 • TẠO DỰNG LỢI THẾ CẠNH TRANH THÔNG QUA CÁC CHIẾN LƯỢC CHỨC NĂNG

  TẠO DỰNG LỢI THẾ CẠNH TRANH THÔNG QUA CÁC CHIẾN LƯỢC CHỨC NĂNG

  Chúng ta đã thảo luận về vai trò trung tâm của hiệu quả, chất lượng, cải tiến, và đáp ứng khách hàng trong việc tạo lập và duy trì một lợi thế cạnh tranh. Bản chất của các khối cạnh tranh này sẽ hiện lên rõ hơn nếu, chúng ta có thể chỉ ra vai trò của các nhà quản trị và cách thức cải thiện hiệu lực của chúng. Các chiến lược cấp chức...

   33 p cntp 17/01/2012 374 4

 • Quản Trị Chiến Lược - Chương 10 Văn hóa DN & Lãnh đạo CL trong thực thi CL

  Quản Trị Chiến Lược - Chương 10 Văn hóa DN & Lãnh đạo CL trong thực thi CL

  Văn hóa DN là một tập hợp các niềm tin, giá trị được chia sẻ & học hỏi bởi các thành viên của tổ chức, được xây dựng và truyền bá trong suốt quá trình tồn tại và phát triển của DN. Văn hóa DN chi phối cách thức các thành viên trong DN tác động lẫn nhau và đồng thời tác động tới các bên liên quan đến DN (Stakeholders).

   9 p cntp 17/01/2012 411 4

Hướng dẫn khai thác thư viện số