• Quản Trị Chiến Lược - Chương 9 Cấu trúc tổ chức thực thi chiến lược

  Quản Trị Chiến Lược - Chương 9 Cấu trúc tổ chức thực thi chiến lược

  9.1) Khái niệm, vai trò của cấu trúc tổ chức trong thực thi chiến lược Đ/n : Cấu trúc tổ chức của DN là tập hợp các chức năng & quan hệ mang tính chính thức xác định các nhiệm vụ mà mỗi 1 đơn vị của DN phải hoàn thành, đồng thời cả các phưong thức hợp tác giữa các đơn vị này.

   11 p cntp 17/01/2012 414 3

 • Quản Trị Chiến Lược - Chương 7 Hoạch định tài chính chiến lược

  Quản Trị Chiến Lược - Chương 7 Hoạch định tài chính chiến lược

  7.1.1) Khái niệm & vai trò của giá trị cho cổ đông v Cổ đông (Shareholder) : tổ chức hoặc cá nhân sở hữu cổ phần của DN như 1 khoản đầu tư dài hạn (long-term invesment). v Giá trị (Value) : “thu được nhiều hơn đầu tư” Wenner và LeBer (1990) : S.V được quyết định bởi giá trị hiện tại ròng của các dòng tiền luân chuyển (NPV of all future CF), được...

   8 p cntp 17/01/2012 485 3

 • Quản Trị Chiến Lược - Chương 6: Các loại hình chiến lược của doanh nghiệp

  Quản Trị Chiến Lược - Chương 6: Các loại hình chiến lược của doanh nghiệp

  6.1.1 Chiến lược cấp doanh nghiệp Chiến lược cấp doanh nghiệp liên quan đến mục tiêu tổng thể và quy mô của doanh nghiệp để đáp ứng được những kỳ vọng của các cổ đông. Chiến lược cấp doanh nghiệp là một lời công bố về mục tiêu dài hạn, các định hướng phát triển của tổ chức.

   15 p cntp 17/01/2012 556 7

 • quản trị hành chính văn phòng phần 3

   quản trị hành chính văn phòng phần 3

  Khái niệm  Chỉ huy : là quá trình động viên, đôn đốc và thúc đẩy nhân viên thực hiện đúng và có hiệu quả mục tiêu công việc được giao.  Quá trình chỉ huy luôn gắn liền với  Công việc  Khả năng  Lợi ích  Tình cảm

   22 p cntp 17/01/2012 424 1

 • quản trị hành chính văn phòng phần 2

   quản trị hành chính văn phòng phần 2

  Khái niệm • Hoạch định : là quá trình xác định mục tiêu, chọn lựa giải pháp, công cụ, hình thành kế hoạch và chương trình hành động để thực hiện có hiệu quả những mục tiêu đã đề ra. • Hoạch định là chức năng đầu tiên của quá trình quản trị, ảnh hưởng đến các chức năng khác.

   24 p cntp 17/01/2012 497 3

 • quản trị hành chính văn phòng phần 1

   quản trị hành chính văn phòng phần 1

  thông qua sự phối hợp hoạt động của các cá nhân và tổ chức.  Quản trị là nghệ thuật sử dụng nguồn lực nhằm đạt mục tiêu với hiệu quả mong muốn  Quản trị là quá trình hoạch định, tổ chức, điều hành và kiểm tra các nguồn lực nhằm đạt được mục tiêu chung.

   21 p cntp 17/01/2012 432 5

 • Chương 12: Quản trị tài chính quốc tế

  Chương 12: Quản trị tài chính quốc tế

  Giải pháp cục bộ là làm cho tất cả hoạt động kinh doanh nước ngoài như là mở rộng kinh doanh trong nước. Mỗi đơn vị hợp thành kế hoạch và kiểm tra công ty mẹ.Đề giữ kế hoạch tài chính và kiểm soát quyết định trên toàn cầu.

   44 p cntp 17/01/2012 424 2

 • Giáo trình quản trị học - KIỂM TRA

   Giáo trình quản trị học - KIỂM TRA

  Sau khi nghiên cứu xong chương này, bạn có thể: 1. Giải thích nền tảng của kiểm tra 2. Thảo luận các cách thức để tổ chức có thể quản lý một cách hiệu quả 3. Xác định sáu giai đoạn trong tiến trình kiểm tra 4. Thảo luận các phương pháp chính của kiểm tra. I. NỀN TẢNG CỦA KIỂM TRA Kiểm tra là tiến trình đảm bảo hành vi và thành tích tuân theo...

   9 p cntp 17/01/2012 524 4

 • QUẢN TRỊ SỰ THAY ĐỔI

  QUẢN TRỊ SỰ THAY ĐỔI

  Mục tiêu của chương: Sau khi học chương này, người học có thể: 1- Mô tả bốn loại thay đổi của tổ chức 2- Giải thích tiến trình lên kế hoạch cho sự thay đổi của tổ chức 3- Xác định bốn phương pháp thay đổi của tổ chức và giải thích làm thế nào chúng có thể kết hợp với nhau 4- Mô tả sự đổi mới liên quan như thế nào với những thay...

   11 p cntp 17/01/2012 893 7

 • ĐỘNG CƠ THÚC ĐẨY

   ĐỘNG CƠ THÚC ĐẨY

  Mục tiêu nghiên cứu của chương: Sau khi học chương này sinh viên có thể Hiểu rõ khái niệm động cơ thúc đẩy và mô hình động cơ thúc đẩy như là nền tảng của việc động viên nhân viên. Phân biệt những cách tiếp cận khác nhau đối với động cơ thúc đẩy: cách tiếp cận truyền thống, cách tiếp cận các mối quan hệ con người, cách tiếp cận...

   11 p cntp 17/01/2012 338 2

 • QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

  QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

  Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên cao đẳng, đại học chuyên ngành kinh doanh - Giáo trình quản trị học.

   9 p cntp 17/01/2012 481 5

 • TỔ CHỨC

  TỔ CHỨC

  Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên cao đẳng, đại học chuyên ngành kinh doanh - Giáo trình quản trị học.

   12 p cntp 17/01/2012 323 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số