• RA QUYẾT ĐỊNH

  RA QUYẾT ĐỊNH

  Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên cao đẳng, đại học chuyên ngành kinh doanh - Giáo trình quản trị học.

   12 p cntp 17/01/2012 340 3

 • Bài 7: Hoạch định nguyên vật liệu và quản trị hàng dự trữ

  Bài 7: Hoạch định nguyên vật liệu và quản trị hàng dự trữ

  Mục tiêu Hiểu rõ về hoạt động dự trữ và lập kế hoạch nguyên vật liệu. Nắm rõ và có khả năng ứng dụng các phương pháp và kỹ thuật quản trị hàng dự trữ và lập kế hoạch

   28 p cntp 17/01/2012 572 1

 • Bài 3: Hoạch định năng lực sản xuất

  Bài 3: Hoạch định năng lực sản xuất

  Nội dung Thực chất và phân loại năng lực sản xuất. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạch định bài tập. Tham khảo các tài liệu quản trị sản xuất của các tác giả khác. Làm bài tập đầy đủ. năng lực sản xuất. Các phương pháp hỗ trợ hoạch định năng lực

   16 p cntp 17/01/2012 683 2

 • Bài 2: Dự báo nhu cầu

  Bài 2: Dự báo nhu cầu

  Hướng dẫn học Thời lượng Nắm rõ các công thức trong bài học. Thực hành các bài tập ở cuối bài. Tham khảo một số dạng bài tập khác của môn quản trị sản xuất của các tác giả khác.

   20 p cntp 17/01/2012 502 2

 • Bài 1: Tổng quan về quản trị sản xuất

  Bài 1: Tổng quan về quản trị sản xuất

  Hướng dẫn học Nghiên cứu nội dung của bài giảng. Tìm và đọc các tài liệu tham khảo liên quan đến môn học. Liên hệ các kiến thức của bài học với thực tiễn.

   16 p cntp 17/01/2012 419 2

 • quản trị hành chính văn phòng phần 7

   quản trị hành chính văn phòng phần 7

  . Sự cần thiết của công tác lưu trữ  Tài liệu lưu trữ chứa đựng những thông tin quá khứ thể hiện những sự kiện, những hoạt động của tổ chức, cá nhân.  Tài liệu lưu trữ là những bản chính, bản gốc thể hiện tính chính xác và tin cậy của những thông tin chứa đựng trong nó.  Tài liệu lưu trữ gắn liền với những đối tượng nhất...

   14 p cntp 17/01/2012 391 3

 • quản trị hành chính văn phòng phần 6

   quản trị hành chính văn phòng phần 6

  cuộc tiếp xúc trên diện rộng với nhiều thành phần tham dự trong khoảng thời gian tương đối dài nhằm tổng kết đánh giá kết quả hoạt động hay trình bày và thảo luận những vấn đề sản xuất kinh doanh.

   16 p cntp 17/01/2012 464 3

 • quản trị hành chính văn phòng phần 5

   quản trị hành chính văn phòng phần 5

  Theo nghĩa rộng : văn bản là tất cả những vật mang tin, dùng để ghi chép, lưu trữ và truyền đạt thông tin giữa con người. Vật mang tin : khúc tre, mảnh da, tảng đá Theo nghĩa hẹp : văn bản hành chính là những giấy tờ thể hiện bằng chữ viết phát sinh trong hoạt động của tổ chức, nhằm ghi nhận, lưu trữ và truyền đạt những thông tin giữa tổ...

   18 p cntp 17/01/2012 408 3

 • quản trị hành chính văn phòng phần 4

   quản trị hành chính văn phòng phần 4

  các cơ sở hình thành và cải tiến thủ tục hành chính trong doanh nghiệp • Các luật lệ qui định của nhà nước, của các cơ quan cấp trên • Đặc thù hoạt động, tính chất và qui mô hoạt động của doanh nghiệp • Đơn giản, dễ hiểu và dễ

   20 p cntp 17/01/2012 429 3

 • GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ NHÂN SỰ - PHẦN 6

  GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ NHÂN SỰ - PHẦN 6

  4.1.5. Quyền hạn của ngời thực hiện công việc: Cần xác định rõ giới hạn hay phạm vi quyền hành của ngời thực hiện công việc bao gồm: - Giới hạn của các quyết định về mặt tài chính, thời gian... - Giới hạn trong chỉ đạo giám sát nhân viên dới quyền, khen thởng, kỷ luật.

   10 p cntp 17/01/2012 342 2

 • GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ NHÂN SỰ - PHẦN 5

  GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ NHÂN SỰ - PHẦN 5

  2.2. Bảng câu hỏi: Để cho công nhân, nhân viên điền vào các bảng câu hỏi trong đó có mô tả các quyền hạn, trách nhiệm và các vấn đề có liên quan đến công việc là một phơng pháp rất tốt để có đợc các thông tin phân tích công việc. Yêu cầu của phơng pháp này là cần xác định đợc: - Nên dựa vào bảng câu hỏi, những câu hỏi nh thế nào? - Cơ...

   8 p cntp 17/01/2012 475 2

 • GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ NHÂN SỰ - PHẦN 15

  GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ NHÂN SỰ - PHẦN 15

  4.3 Các phơng pháp đào tạo nâng cao trình độ nhà quản trị ngoài nơi làm việc. 4.3.1 Nghiên cứu tình huống. Phơng pháp nghiên cứu tình huống là các thực tập viên đợc trao đổi các bản mô tả các vấn đề tổ chức và mỗi ngời tự phân tích các tình huống, dự đoán vấn đề và trình bày các giải pháp của mình trong cuộc thảo luận nhóm với các thực...

   9 p cntp 17/01/2012 438 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số