• GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ NHÂN SỰ - PHẦN 17

  GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ NHÂN SỰ - PHẦN 17

  1.3.2 Trả lơng cho các chuyên gia. Chuyên gia là những ngời lao động đã đợc đào tạo hệ thống, có trình độ cao về chuyên môn. họ là các nhà khoa học, luật s, bác sĩ... chức năng chủ yếu của họ là chuẩn bị các phơng án cho các nhà quản trị ra quyết định.

   11 p cntp 17/01/2012 387 2

 • GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ NHÂN SỰ - PHẦN 13

  GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ NHÂN SỰ - PHẦN 13

  3.2.1.1 Phân tích nhiệm vụ. Phân tích nhiệm vụ là nghiên cứu công việc một cách chi tiết nhằm xác định các kỹ năng cần thiết khi thực hiện công việc từ dó tiến hành chơng trình đào tạo phù hợp. Phân tích nhiệm vụ để xác định sự cần thiết đào tạo nhân viên mới là dựa vào bản mô tả công việc và bảng tiêu chuẩn công việc.

   9 p cntp 17/01/2012 359 2

 • GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ NHÂN SỰ - PHẦN 11

  GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ NHÂN SỰ - PHẦN 11

  VI. Một số qui định mới về công chức - viên chức ở nớc ta: 6.1. Tuyển dụng mới công chức viên chức: Thực hiện công văn số 99/TCCP-VC ngày 13/04/1994 của Ban tổ chức Chính phủ về việc tổ chức tuyển dụng công chức Nhà nớc. Theo nội dung của công văn này thì điều kiện để tuyển dụng công chức - viên chức nhất thiết phải xuất phát từ nhu cầu...

   8 p cntp 17/01/2012 386 2

 • TIỀN TỆ NGÂN HÀNG VÀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ

  TIỀN TỆ NGÂN HÀNG VÀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ

  Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên chuyên ngành quản trị kinh doanh - Giáo trình, bài giảng chuyên ngành kinh doanh do các thầy cô trường đại học tôn đức thắng biên soạn và giảng dạy.

   8 p cntp 17/01/2012 405 6

 • Đề cương Quản trị nhân lực - TS. Nguyễn Thanh Hội

  Đề cương Quản trị nhân lực - TS. Nguyễn Thanh Hội

  Tài liệu tham khảo - Đề cương Quản trị nhân lực do TS. Nguyễn Thanh Hội Khoa quản trị kinh doanh - trường đại học kinh tế biên soạn.

   67 p cntp 17/01/2012 444 8

 • PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NGOẠI VI

  PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NGOẠI VI

  Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên chuyên ngành quản trị kinh doanh - Giáo trình, bài giảng chuyên ngành kinh doanh do các thầy cô trường đại học tôn đức thắng biên soạn và giảng dạy.

   21 p cntp 17/01/2012 342 1

 • NHẬP MÔN QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC

  NHẬP MÔN QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC

  Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên chuyên ngành quản trị kinh doanh - Giáo trình, bài giảng chuyên ngành kinh doanh do các thầy cô trường đại học tôn đức thắng biên soạn và giảng dạy.

   17 p cntp 17/01/2012 361 2

 • DỰ BÁO NHU CẦU

  DỰ BÁO NHU CẦU

  Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên chuyên ngành quản trị kinh doanh - Giáo trình, bài giảng chuyên ngành kinh doanh do các thầy cô trường đại học tôn đức thắng biên soạn và giảng dạy.

   44 p cntp 17/01/2012 113 1

 • TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ SẢN XUẤT

  TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ SẢN XUẤT

  Những khái niệm chung về quản trị sản xuất 1.1. Khái niệm quản trị sản xuất Quản trị sản xuất là quá trình thiết kế, hoạch định, tổ chức điều hành và kiểm tra theo dõi hệ thống sản xuất nhằm thực hiện những mục tiêu sản xuất đề ra (TS. Trương Đoàn Thể chủ biên (2004), Quản trị sản xuất và tác nghiệp, Nxb. Lao động- xã hội, tr.5).

   18 p cntp 17/01/2012 356 3

 • KIỂM TRA CHIẾN LƯỢC

  KIỂM TRA CHIẾN LƯỢC

  Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên chuyên ngành quản trị kinh doanh - Giáo trình, bài giảng chuyên ngành kinh doanh do các thầy cô trường đại học tôn đức thắng biên soạn và giảng dạy.

   12 p cntp 17/01/2012 222 1

 • THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC

  THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC

  Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên chuyên ngành quản trị kinh doanh - Giáo trình, bài giảng chuyên ngành kinh doanh do các thầy cô trường đại học tôn đức thắng biên soạn và giảng dạy.

   19 p cntp 17/01/2012 115 1

 • CHIẾN LƯỢC CẤP ĐƠN VỊ KINH DOANH VÀ BỘ PHẬN CHỨC NĂNG

  CHIẾN LƯỢC CẤP ĐƠN VỊ KINH DOANH VÀ BỘ PHẬN CHỨC NĂNG

  Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên chuyên ngành quản trị kinh doanh - Giáo trình, bài giảng chuyên ngành kinh doanh do các thầy cô trường đại học tôn đức thắng biên soạn và giảng dạy.

   25 p cntp 17/01/2012 277 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số