• Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 1: Tổng quan về kế toán

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 1: Tổng quan về kế toán

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 1: Tổng quan về kế toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa kế toán, vai trò và chức năng của kế toán, quá trình hình thành và phát triển của kế toán,... Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

   13 p cntp 31/08/2020 31 2

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 2: Tổng quan về báo cáo tài chính

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 2: Tổng quan về báo cáo tài chính

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 2: Tổng quan về báo cáo tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, mục đích của báo cáo tài chính, thời hạn lập và nơi nộp báo cáo tài chính, yêu cầu, nguyên tắc lập và trình bày thông tin trên báo cáo tài chính,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   11 p cntp 31/08/2020 35 2

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 3: Chứng từ kế toán và kiểm kê

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 3: Chứng từ kế toán và kiểm kê

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 3: Chứng từ kế toán và kiểm kê" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể hiểu về phương pháp chứng từ kế toán, hiểu về phương pháp kiểm kê kế toán, thực hành lập chứng từ kế toán,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   14 p cntp 31/08/2020 26 2

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 4: Tài khoản kế toán và sổ ghi chép

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 4: Tài khoản kế toán và sổ ghi chép

  Mục tiêu của bài giảng là cung cấp các kiến thức giúp người học có thể hiểu ý nghĩa và cách thực hiện hai phương pháp kế toán; hiểu được đặc điểm và mối quan hệ của kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   10 p cntp 31/08/2020 29 2

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 5: Tính giá các đối tượng kế toán

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 5: Tính giá các đối tượng kế toán

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 5: Tính giá các đối tượng kế toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm - ý nghĩa của tính giá, yêu cầu của tính giá, một số loại giá sử dụng trong kế toán,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   14 p cntp 31/08/2020 26 1

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 6: Kế toán các nghiệp vụ chủ yếu trong doanh nghiệp

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 6: Kế toán các nghiệp vụ chủ yếu trong doanh nghiệp

  Bài giảng "Kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu trong doanh nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu trong doanh nghiệp sản xuất, kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu trong doanh nghiệp thương mại. Mời các bạn cùng tham khảo.

   24 p cntp 31/08/2020 21 1

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 7: Sổ kế toán và các hình thức kế toán

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 7: Sổ kế toán và các hình thức kế toán

  Mục tiêu của bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 7: Sổ kế toán và các hình thức kế toán" là cung cấp các kiến thức giúp người học có thể hiểu các khái niệm và các yêu cầu của sổ kế toán, các loại sổ kế toán, các kỹ thuật ghi sổ, sửa sổ kế toán,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   11 p cntp 31/08/2020 19 1

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 8: Tổ chức công tác kế toán

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 8: Tổ chức công tác kế toán

  Mục tiêu của bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 8: Tổ chức công tác kế toán" là giúp người học có thể hiểu được ý nghĩa và vai trò của tổ chức công tác kế toán, biết được nội dung trong việc của tổ chức công tác kế toán trong môi trường doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   6 p cntp 31/08/2020 16 1

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng

  Bài giảng Kế toán ngân hàng

  Bài giảng "Kế toán ngân hàng" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về kế toán ngân hàng, kế toán nghiệp vụ tiền mặt, kế toán về dịch vụ thanh toán qua ngân hàng, kế toán nghiệp vụ tín dụng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   99 p cntp 31/08/2020 32 2

 • Bài giảng Kế toán quốc tế

  Bài giảng Kế toán quốc tế

  Mục tiêu của bài giảng "Kế toán quốc tế" là cung cấp các kiến thức giúp người học có thể hiểu được tổng quan về kế toán quốc tế và tổ chức lập quy trình soạn thảo ban hành chuẩn mực, vận dụng các nội dung của Khuôn mẫu chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS Framwork), một số nội dung cơ bản liên quan đến chuẩn mực kế toán quốc...

   17 p cntp 31/08/2020 25 2

 • Bài giảng Kế toán quản trị

  Bài giảng Kế toán quản trị

  Bài giảng "Kế toán quản trị" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung về kế toán quản trị, chi phí và phân loại chi phí, phân tích mối quan hệ giữa chi phí – khối lượng –lợi nhuận(CVP), dự toán ngân sách,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   61 p cntp 31/08/2020 47 3

 • Bài giảng Kế toán công

  Bài giảng Kế toán công

  Bài giảng "Kế toán công" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về kế toán công, kế toán vốn bằng tiền và đầu tư tài chính, kế toán hàng tồn kho và tài sản cố định, kế toán các khoản thanh toán, kế toán nguồn kinh phí và nguồn vốn khác,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   68 p cntp 31/08/2020 26 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số