• Ebook Hạch toán kế toán trong các doanh nghiệp: Phần 1

  Ebook Hạch toán kế toán trong các doanh nghiệp: Phần 1

  Ebook "Hạch toán kế toán trong các doanh nghiệp" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Những vấn đề cơ bản của lý thuyết hạch toán kế toán; Hạch toán tài sản cố định trong các doanh nghiệp; Hạch toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ; Hạch toán tiền lương, các khoản trích theo lương và tình hình thanh toán với người lao động;... Mời các bạn...

   184 p cntp 21/05/2023 4 0

 • Ebook Hạch toán kế toán trong các doanh nghiệp: Phần 2

  Ebook Hạch toán kế toán trong các doanh nghiệp: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Hạch toán kế toán trong các doanh nghiệp" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Hạch toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm; Hạch toán lợi nhuận và phân phối lợi nhuận; Hạch toán vốn bằng tiền vay và các nghiệp vụ thanh toán vay, nợ trong doanh nghiệp; Hạch toán các nghiệp vụ đầu tư và dự phòng; Báo cáo kế toán...

   209 p cntp 21/05/2023 3 0

 • Bài giảng Kế toán quản trị doanh nghiệp - Chương 5: Mối quan hệ Chi phí - Khối lượng - Lợi nhuận

  Bài giảng Kế toán quản trị doanh nghiệp - Chương 5: Mối quan hệ Chi phí - Khối lượng - Lợi nhuận

  Bài giảng Kế toán quản trị doanh nghiệp - Chương 5: Mối quan hệ Chi phí - Khối lượng - Lợi nhuận. Chương này có nội dung trình bày về: một số khái niệm cơ bản; ứng dụng mối quan hệ CVP; phân tích CVP trong trường hợp đặc biệt; điều kiện ứng dụng mối quan hệ CVP;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   23 p cntp 21/05/2023 4 0

 • Bài giảng Kế toán quản trị doanh nghiệp - Chương 2: Chi phí và phân loại chi phí doanh nghiệp

  Bài giảng Kế toán quản trị doanh nghiệp - Chương 2: Chi phí và phân loại chi phí doanh nghiệp

  Bài giảng Kế toán quản trị doanh nghiệp - Chương 2: Chi phí và phân loại chi phí doanh nghiệp. Chương này có nội dung trình bày về: khái niệm và bản chất của chi phí; phân loại chi phí; các loại chi phí sử dụng trong lựa chọn phương án kinh doanh;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   15 p cntp 21/05/2023 5 0

 • Bài giảng Kế toán quản trị doanh nghiệp - Chương 3: Dự toán sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp

  Bài giảng Kế toán quản trị doanh nghiệp - Chương 3: Dự toán sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp

  Bài giảng Kế toán quản trị doanh nghiệp - Chương 3: Dự toán sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp. Chương này có nội dung trình bày: những vấn đề chung về dự toán sản xuất kinh doanh; định mức chi phí sản xuất kinh doanh; xây dựng hệ thống dự toán sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   22 p cntp 21/05/2023 4 0

 • Bài giảng Kế toán quản trị doanh nghiệp - Chương 4: Xác định chi phí và giá thành sản phẩm

  Bài giảng Kế toán quản trị doanh nghiệp - Chương 4: Xác định chi phí và giá thành sản phẩm

  Bài giảng Kế toán quản trị doanh nghiệp - Chương 4: Xác định chi phí và giá thành sản phẩm. Chương này có nội dung trình bày: tổng quan về xác định chi phí và giá thành trong doanh nghiệp; các phương pháp xác định chi phí; các phương pháp xác định giá thành trong kế toán quản trị; phân tích biến động chi phí;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   23 p cntp 21/05/2023 4 0

 • Bài giảng Kế toán quản trị doanh nghiệp - Chương 6: Kế toán trách nhiệm trong doanh nghiệp

  Bài giảng Kế toán quản trị doanh nghiệp - Chương 6: Kế toán trách nhiệm trong doanh nghiệp

  Bài giảng Kế toán quản trị doanh nghiệp - Chương 6: Kế toán trách nhiệm trong doanh nghiệp. Chương này có nội dung trình bày về: hệ thống kế toán trách nhiệm trong doanh nghiệp; đánh giá thành quả các trung tâm trách nhiệm;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   15 p cntp 21/05/2023 3 0

 • Bài giảng Kế toán quản trị doanh nghiệp - Chương 1: Tổng quan về kế toán quản trị trong doanh nghiệp

  Bài giảng Kế toán quản trị doanh nghiệp - Chương 1: Tổng quan về kế toán quản trị trong doanh nghiệp

  Bài giảng Kế toán quản trị doanh nghiệp - Chương 1: Tổng quan về kế toán quản trị trong doanh nghiệp. Chương này có nội dung trình bày về: khái niệm và vai trò của kế toán quản trị; đối tượng và nội dung của kế toán quản trị; phân biệt kế toán quản trị với kế toán tài chính; tổ chức kế toán quản trị trong doanh nghiệp; các phương pháp kỹ...

   22 p cntp 21/05/2023 3 0

 • Bài giảng Kế toán quản trị doanh nghiệp - Chương 7: Thông tin kế toán quản trị cho việc ra quyết định

  Bài giảng Kế toán quản trị doanh nghiệp - Chương 7: Thông tin kế toán quản trị cho việc ra quyết định

  Bài giảng Kế toán quản trị doanh nghiệp - Chương 7: Thông tin kế toán quản trị cho việc ra quyết định. Chương này có nội dung trình bày: khái quát về quá trình ra quyết định của các nhà quản trị; thông tin kế toán quản trị cho quyết định ngắn hạn; thông tin kế toán quản trị cho quyết định về giá bán sản phẩm; thông tin kế toán quản trị cho...

   28 p cntp 21/05/2023 4 0

 • Bài giảng Kế toán công 2 - Chương 1: Tổng quan về kế toán ngân sách nhà nước

  Bài giảng Kế toán công 2 - Chương 1: Tổng quan về kế toán ngân sách nhà nước

  Bài giảng Kế toán công 2 - Chương 1: Tổng quan về kế toán ngân sách nhà nước. Chương này có nội dung trình bày: khái quát về kế toán ngân sách nhà nước; đối tượng, yêu cầu, nhiệm vụ kế toán ngân sách nhà nước; nguyên tắc và nội dung kế toán ngân sách nhà nước; tổ chức công tác kế toán ngân sách nhà nước;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   32 p cntp 21/05/2023 4 0

 • Bài giảng Kế toán công 2 - Chương 4: Kế toán các khoản thanh toán tại Kho bạc nhà nước

  Bài giảng Kế toán công 2 - Chương 4: Kế toán các khoản thanh toán tại Kho bạc nhà nước

  Bài giảng Kế toán công 2 - Chương 4: Kế toán các khoản thanh toán tại Kho bạc nhà nước. Chương này có nội dung trình bày về: các phương thức thanh toán tại Kho bạc Nhà nước; kế toán thanh toán song phương điện tử với ngân hàng thương mại; kế toán thanh toán điện tử liên kho bạc; kế toán các khoản thanh toán khác;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   17 p cntp 21/05/2023 3 0

 • Bài giảng Kế toán công 2 - Chương 5: Báo cáo kế toán ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước

  Bài giảng Kế toán công 2 - Chương 5: Báo cáo kế toán ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước

  Bài giảng Kế toán công 2 - Chương 5: Báo cáo kế toán ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước. Chương này có nội dung trình bày về: hệ thống báo cáo tài chính ngân sách nhà nước; hệ thống báo cáo tài chính nhà nước; hệ thống báo cáo quản trị ngân sách nhà nước;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   13 p cntp 21/05/2023 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số