• Thực trạng vận dụng giá trị hợp lý trong công tác kế toán tại Việt Nam

  Thực trạng vận dụng giá trị hợp lý trong công tác kế toán tại Việt Nam

  Nghiên cứu trình bày cơ sở lý thuyết về nguyên tắc giá trị hợp lý, thực trạng vận dụng nguyên tắc này trong công tác kế toán tại Việt Nam và một số nước trên thế giới. Trên cơ sở đó, tác giả đưa ra một số đề xuất nhằm đẩy nhanh lộ trình vận dụng cơ sở tính giá theo giá trị hợp lý trong công tác kế toán tại Việt Nam.

   7 p cntp 26/06/2022 31 0

 • Kiểm toán môi trường vì sự phát triển bền vững

  Kiểm toán môi trường vì sự phát triển bền vững

  Kiểm toán môi trường (KTMT) là một trong các công cụ hữu hiệu nhất trong quản lý môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, các dự án phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng phát triển bền vững. Mục tiêu nghiên cứu đề tài là đề xuất các giải pháp nâng cao vai trò và hiệu quả của KTMT, nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn, phù hợp...

   5 p cntp 26/06/2022 29 0

 • Chuẩn mực kế toán hàng tồn kho: từ lý thuyết đến thực tiễn vận dụng trong doanh nghiệp nhỏ và vừa

  Chuẩn mực kế toán hàng tồn kho: từ lý thuyết đến thực tiễn vận dụng trong doanh nghiệp nhỏ và vừa

  Nghiên cứu này được thực hiện để đánh giá tình hình vận dụng chuẩn mực kế toán hàng tồn kho của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) bằng cách tiến hành việc điều tra thông qua bảng câu hỏi phỏng vấn trực tiếp. Nghiên cứu đã đánh giá được mức độ đo lường và công bố thông tin của chuẩn mực hàng tồn kho trong DNNVV hiện nay.

   8 p cntp 26/06/2022 33 0

 • Kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán, kinh nghiệm thế giới và việc vận dụng vào Việt Nam hiện nay

  Kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán, kinh nghiệm thế giới và việc vận dụng vào Việt Nam hiện nay

  Bài viết này, tập trung vào một vấn đề quan trọng trong công tác quản lý hoạt động kiểm toán độc lập của UBCKNN, đó là giám sát và hoàn thiện kiểm soát chất lượng kiểm toán (KSCLKT) cho các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.

   6 p cntp 26/06/2022 28 0

 • Khởi nghiệp đối với các giảng viên trẻ trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán

  Khởi nghiệp đối với các giảng viên trẻ trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán

  Bài viết tập trung phân tích về yêu cầu đào tạo lĩnh vực kế toán kiểm toán, thực trạng đào tạo, những định hướng đổi mới chương trình, nội dung và phương pháp đào tạo theo xu hướng cập nhật chuẩn mực kế toán quốc tế từ đó liên hệ về phương pháp giảng dạy đối với lực lượng lao động trẻ, phân tích những thuận lợi, khó khăn và...

   7 p cntp 26/06/2022 29 0

 • Tác động của công nghệ blockchain đến hệ thống thông tin kế toán

  Tác động của công nghệ blockchain đến hệ thống thông tin kế toán

  Bài viết xem xét công nghệ blockchain và việc ứng dụng công nghệ này trong hệ thống thông tin kế toán (AIS), đồng thời xác định các tác động quan trọng của công nghệ blockchain với AIS. Các tác giả sử dụng phương pháp mô tả nhằm thảo luận nền tảng công nghệ blockchain và những hàm ý kế toán quan trọng. Nghiên cứu cho thấy, việc ứng dụng công...

   5 p cntp 26/06/2022 28 0

 • Nghiên cứu về trách nhiệm đối với báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp quản lý và khai thác công trình thủy lợi Việt Nam

  Nghiên cứu về trách nhiệm đối với báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp quản lý và khai thác công trình thủy lợi Việt Nam

  Nghiên cứu này tiến hành khảo sát mức độ thực thi trách nhiệm của các doanh nghiệp quản lý và khai thác công trình thủy lợi Việt Nam đối với BCTC bằng phương pháp nghiên cứu định tính thông qua phỏng vấn bán cấu trúc và khảo sát thực địa. Từ kết quả nghiên cứu, nhóm tác giả đề xuất một số khuyến nghị nhằm nâng cao trách nhiệm của công...

   7 p cntp 26/06/2022 28 0

 • Kế toán môi trường và kinh nghiệm từ một số tập đoàn trên thế giới

  Kế toán môi trường và kinh nghiệm từ một số tập đoàn trên thế giới

  Kế toán môi trường (KTMT) là một công cụ quản trị môi trường phục vụ cho phát triển bền vững khá phổ biến tại các quốc gia phát triển trên thế giới. Bài viết tập trung trình bày khái quát một số quan điểm và vai trò của kế toán môi trường, đồng thời đưa ra kinh nghiệm thực hành kế toán môi trường tại các tập đoàn Toyota, Toshiba và Wal-mart....

   8 p cntp 26/06/2022 31 0

 • Tổ chức giảng dạy các chương trình cập nhật kiến thức về quản lý tài chính, tài sản và kế toán hành chính sự nghiệp

  Tổ chức giảng dạy các chương trình cập nhật kiến thức về quản lý tài chính, tài sản và kế toán hành chính sự nghiệp

  Sự đổi mới về thể chế tài chính trong những năm qua dẫn đến hàng loạt các chính sách, chế độ tài chính ra đời. Sự đổi mới chính sách tài chính luôn luôn kéo theo sự đổi mới trong lĩnh vực kế toán. Vì vậy, nhu cầu tập huấn cập nhật kiến thức để triển khai thực hiện là hết sức cần thiết. Bài viết "Tổ chức giảng dạy các chương trình...

   5 p cntp 26/06/2022 29 0

 • Những tiêu chí xác định sự thành công của hệ thống thông tin kế toán tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam

  Những tiêu chí xác định sự thành công của hệ thống thông tin kế toán tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam

  Bài viết "Những tiêu chí xác định sự thành công của hệ thống thông tin kế toán tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam" trình bày một phần nghiên cứu của tác giả trong chương trình Nghiên cứu sinh. Thông qua việc phân tích những hạn chế về nghiên cứu hệ thống thông tin doanh nghiệp, tác giả dựa trên một số lý thuyết nền và mô hình liên quan...

   16 p cntp 26/06/2022 31 0

 • Đổi mới đào tạo kế toán - kinh nghiệm Hoa Kỳ và các đề xuất cho Việt Nam

  Đổi mới đào tạo kế toán - kinh nghiệm Hoa Kỳ và các đề xuất cho Việt Nam

  Bài viết "Đổi mới đào tạo kế toán - kinh nghiệm Hoa Kỳ và các đề xuất cho Việt Nam" phân tích tiến trình đổi mới đào tạo kế toán tại Hoa Kỳ, đánh giá những hạn chế của hệ thống đào tạo kế toán Việt Nam để đề xuất một số định hướng có thể thực hiện được trong điều kiện Việt Nam.

   13 p cntp 26/06/2022 31 0

 • Khả năng hội nhập của nguồn nhân lực kế toán Việt Nam trong AEC

  Khả năng hội nhập của nguồn nhân lực kế toán Việt Nam trong AEC

  Bài viết "Khả năng hội nhập của nguồn nhân lực kế toán Việt Nam trong AEC" bàn về khả năng hội nhập của nguồn nhân lực kế toán Việt Nam trong AEC sẽ được đảm bảo và phát huy khi và chỉ khi có cơ chế, chính sách để kế toán Việt Nam và các nước trong AEC thực hiện quá trình hài hòa hóa với chuẩn mực kế toán, kiểm toán quốc tế. Mời các bạn...

   8 p cntp 26/06/2022 34 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số