• Bài giảng Marketing căn bản: Chương 7 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc (2018)

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 7 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc (2018)

  Bài giảng Marketing căn bản - Chương 7: Chiến lược sản phẩm cung cấp cho người học các kiến thức về sản phẩm và thành phần của sản phẩm, phân loại sản phẩm, chu kỳ sống của sản phẩm, các quyết định về sản phẩm, quá trình phát triển sản phẩm mới. Mời các bạn cùng tham khảo.

   32 p cntp 29/06/2020 47 1

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 6 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc (2018)

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 6 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc (2018)

  Bài giảng có cấu trúc gồm 4 phần trình bày các nội dung: Thiết kế chiến lược marketing hướng về khách hàng, phân khúc thị trường, đánh giá và chọn lựa thị trường mục tiêu, khác biệt hóa và định vị sản phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   29 p cntp 29/06/2020 42 1

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 9 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc (2018)

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 9 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc (2018)

  Mục tiêu của bài giảng là giúp người học có thể trình bày được khái niệm chiêu thị và các công cụ chiêu thị, phân biệt được sự khác nhau giữa truyền thông marketing trực tiếp và đại chúng, phân biệt được sự khác nhau giữa chiến lược chiêu thị đẩy và kéo. Mời các bạn cùng tham khảo.

   61 p cntp 29/06/2020 53 1

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 1 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc (2018)

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 1 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc (2018)

  Bài giảng "Marketing căn bản - Chương 1: Khái quát về marketing" giúp người học hiểu được quá trình hình thành và phát triển của marketing, phát biểu được các khái niệm marketing cơ bản, phân loại được các loại marketing, liệt kê được các yếu tố marketing tích hợp, hiểu được tiến trình hoạch định chương trình marketing.

   68 p cntp 29/06/2020 40 1

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 2 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc (2018)

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 2 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc (2018)

  Mục tiêu chung của bài giảng là giúp người học trình bày được qui trình quản trị marketing, liệt kê được các chiến lược marketing và các thành phần của chúng, biết cách phân tích thị trường và phân tích SWOT, liệt kê và trình bày được các bước lập kế hoạch marketing. Mời các bạn cùng tham khảo.

   36 p cntp 29/06/2020 33 2

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 3 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc (2018)

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 3 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc (2018)

  Mục tiêu của bài giảng lầ cung cấp các kiến thức nêu được vai trò và tầm quan trọng của môi trường marketing, liệt kê và phân tích được các yếu tố môi trường vi mô và vĩ mô, liệt kê và phân tích được các yếu tố môi trường bên trong và bên ngoài. Mời các bạn cùng tham khảo.

   24 p cntp 29/06/2020 36 1

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 8 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc (2018)

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 8 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc (2018)

  Bài giảng "Marketing căn bản - Chương 8: Chiến lược phân phối" cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất và tầm quan trọng của kênh phân phối, hành vi và tổ chức kênh phân phối, quyết định thiết kế kênh phân phối, quyết định quản trị kênh phân phối. Mời các bạn cùng tham khảo.

   35 p cntp 29/06/2020 39 2

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 10 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc (2018)

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 10 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc (2018)

  Bài giảng "Marketing căn bản - Chương 10: Chiến lược truyền thông" cung cấp cho người học các kiến thức: Giá bán sản phẩm, các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định về giá, các phương pháp định giá, chiến lược giá. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   51 p cntp 29/06/2020 36 1

 • Bài giảng học phần Marketing tới khách hàng tổ chức: Giới thiệu môn học - TS. Phạm Văn Tuấn

  Bài giảng học phần Marketing tới khách hàng tổ chức: Giới thiệu môn học - TS. Phạm Văn Tuấn

  Bài giảng Marketing tới khách hàng tổ chức: Giới thiệu môn học do TS. Phạm Văn Tuấn biên soạn giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác.

   6 p cntp 29/06/2020 6 1

 • Bài giảng học phần Marketing tới khách hàng tổ chức: Chương 2 - TS. Phạm Văn Tuấn

  Bài giảng học phần Marketing tới khách hàng tổ chức: Chương 2 - TS. Phạm Văn Tuấn

  Mục tiêu của bài giảng là giúp người học có thể nhận diện được chân dung khách hàng tổ chức để từ đó xây dựng và quản lý hồ sơ của các KACC, hiểu được trung tâm mua và vai trò của các thành viên nhằm lập rào cản kỹ thuật tạo được lợi thế cạnh tranh,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   19 p cntp 29/06/2020 33 3

 • Bài giảng học phần Marketing tới khách hàng tổ chức: Chương 4 - TS. Phạm Văn Tuấn

  Bài giảng học phần Marketing tới khách hàng tổ chức: Chương 4 - TS. Phạm Văn Tuấn

  Bài giảng "Marketing tới khách hàng tổ chức - Chương 4: Quyết định sản phẩm" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về chính sách sản phẩm trong marketing tới khách hàng tổ chức, các quyết định sản phẩm trong marketing tới khách hàng tổ chức, chiến lược phát triển sản phẩm mới.

   18 p cntp 29/06/2020 32 1

 • Bài giảng học phần Marketing tới khách hàng tổ chức: Chương 3 - TS. Phạm Văn Tuấn

  Bài giảng học phần Marketing tới khách hàng tổ chức: Chương 3 - TS. Phạm Văn Tuấn

  Nội dung của chương này sẽ cung cấp cơ sở xác lập chiến lược nhằm giúp xác định khách hàng mục tiêu thông qua các tiêu thức phân đoạn cũng như các phương pháp phân đoạn vĩ mô hay vi mô. Đồng thời sẽ hình dung sáu bước của tiến trình phân đoạn khác so với thị trường tiêu dùng.

   9 p cntp 29/06/2020 25 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số