• Quang điện tử và thông tin quang sợi -Chương 1

  Quang điện tử và thông tin quang sợi -Chương 1

  QĐT là ngành học liên quan đến sự tương tác của các quá trình điện tử với ánh sáng và các quá trình quang học. - Các linh ki?n trong đó có sự chuyển đổi năng l-ợng : điện sang ánh sáng và ng-ợc lại đ-ợc gọi là linh kiện quang điện tử

   25 p cntp 19/11/2012 204 1

 • Chương 3: Hội qui đa biến

  Chương 3: Hội qui đa biến

  Biết được phương pháp ước lượng bình phương nhỏ nhất để ước lượng hàm hồi qui đa biến tổng thể dựa trên số liệu mẫu.Hiểu các cách kiểm định những giả thiết.Mô hình qui ba biến, ý nghĩa của hệ số hồi qui riêng: cho biết ảnh hưởng của từng biến độc lập nên giá trị trung bình của biến phụ thuộc khi các biến còn lại được giữ...

   25 p cntp 27/11/2012 204 1

 • CÁC THIẾT BỊ MẠNG CƠ BẢN

  CÁC THIẾT BỊ MẠNG CƠ BẢN

  Mạng máy tính hay hệ thống mạng (tiếng Anh: computer network hay network system), là một tập hợp các máy tính được kết nối nhau thông qua các phương tiện truyền dẫn để nhằm cho phép chia sẻ tài nguyên: máy in, máy fax, tệp tin, dữ liệu....

   131 p cntp 14/12/2012 203 1

 • Complexes

  Complexes

  A central metal atom bonded to a group of molecules or ions is a metal complex. • If it’s charged, it’s a complex ion. Chemistry • Compounds containing complexes are coordination of Coordination Compounds compounds.The molecules or ions coordinating to the metal are the ligands.

   77 p cntp 22/10/2013 202 2

 • Tài liệu kinh tế vi mô

  Tài liệu kinh tế vi mô

  Chương 3: Lý thuyết hành vi c ủa ngư ời tiêu dùng

   21 p cntp 27/11/2012 201 2

 • Nhập môn mạng máy tính - Chương 3

  Nhập môn mạng máy tính - Chương 3

  TẦNG GIAO VẬN Transport Layer nghiên cứu về các giao thức trên Internet: multiplexing/demult iplexing truyền dữ liệu tin cậy điều khiển lưu lượng điều khiển tắc nghẽn UDP: vận chuyển không kết nối (connectionless) TCP: vận chuyển hướng kết nối (connectionoriented) điều khiển tắc nghẽn TCP 3.1 Các dịch vụ 3.2 3.5 Vận chuyển hướng kết...

   99 p cntp 12/11/2012 200 1

 • Nhập môn mạng máy tính - Chương 5

  Nhập môn mạng máy tính - Chương 5

  Giới thiệu và các dịch vụ 5.2 Phát hiện và sửa lỗi 5.3 Các giao thức đa truy cập 5.4 Định địa chỉ 5.5 Ethernet Link Virtualization: ATM & MPLS .5.1 Giới thiệu và các dịch vụ .Giới thiệu một số công nghệ: host và router gọi là các nút các kênh truyền thông nối liền “link” các nút lân cận gọi là các kết nối các kết nối...

   105 p cntp 12/11/2012 200 1

 • Nhập môn mạng máy tính - Chương 5

  Nhập môn mạng máy tính - Chương 5

  Giới thiệu và các dịch vụ 5.2 Phát hiện và sửa lỗi 5.3 Các giao thức đa truy cập 5.4 Định địa chỉ 5.5 Ethernet Link Virtualization: ATM & MPLS .5.1 Giới thiệu và các dịch vụ .Giới thiệu một số công nghệ: host và router gọi là các nút các kênh truyền thông nối liền “link” các nút lân cận gọi là các kết nối các kết nối...

   105 p cntp 14/12/2012 200 1

 • Mạng máy tính_DNS

  Mạng máy tính_DNS

  Máy tính trên mạng muốn liên lạc với nhau phải biết địa chỉ IP. Việc nhớ IP với ta là rất khó khăn. Dịch vụ DNS sẽ ánh xạ địa chỉ IP thành tên máy tính cho dễ nhớ. Không ảnh hưởng khi địa chỉ IP thay đổi Hoạt động theo mô hình Client-Server, phải có 1 Server cài đặt dv DNS

   36 p cntp 12/11/2012 199 1

 • Mạng máy tính_W2k3 - Tài khoản người dùng

  Mạng máy tính_W2k3 - Tài khoản người dùng

  Tài khoản người dùng User Acount là 1 đối tượng quan trọng đại diện cho người dùng trên mạng, được phân biệt qua chuổi nhận dạng (User name). Chuổi nhận dạng này giúp hệ thống phân biệt giữa người này với người khác trên mạng, từ đó người dùng có thể đăng nhập vào mạng và truy xuất các tài nguyên mạng mà mình được phép

   24 p cntp 12/11/2012 198 1

 • Supervisory Control & Data Acquisition - Communication Technology

  Supervisory Control & Data Acquisition - Communication Technology

  Control the flow of information security, accessibility, data control Centralize resources save cost on local work stations and peripherals Simplify data / software management Backups, IS maintenance Share information with multiple users Distribute tasks reduce local need CPU power Master / Slave (Similar to the teacher- student relationship) Peer to Peer (Similar to the workgroup concept) Client / Server (Similar to...

   65 p cntp 12/11/2012 198 1

 • Chương 7: Thiết đặt các giao thức và dịch vụ mạng

  Chương 7: Thiết đặt các giao thức và dịch vụ mạng

  Địa chỉ IP là địa chỉ được định ra trong mô hình TCP/IP: đây là địa chỉ logic được dùng để xác định các thiết bị khi tham gia vào mạng.  Địa chỉ Ip v4 bao gồm có 32 bit (Ip v6 là 128 bit) được biểu diễn dưới dạng dotted decimal: cứ 8 bit hay một octet sẽ được chuyển đổi sang dạng thập phân và bốn số thập phân sẽ được viết cách nhau...

   78 p cntp 12/11/2012 198 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số