• Ebook Xử lý ra hoa: Phần 1 - Trần Văn Hậu

  Ebook Xử lý ra hoa: Phần 1 - Trần Văn Hậu

  Ebook Xử lý ra hoa của tác giả Trần Văn Hậu gồm 9 chương và được chia làm 2 phần. Phần 1 sau đây gồm nội dung 5 chương đầu tài liệu. Nội dung phần này trình bày các chương: Sinh học và sự phát triển hoa, những khái niệm về sự kích thích và ức chế sự ra hoa, các yếu tố ảnh hưởng lên sự ra hoa, biện pháp kích thích ra hoa, sự ra hoa và biện pháp...

   99 p cntp 30/11/2017 1 0

 • Ebook Một số vấn đề cần biết về gạo xuất khẩu: Phần 1 - Bùi Chí Bửu, Nguyễn Thị Lang

  Ebook Một số vấn đề cần biết về gạo xuất khẩu: Phần 1 - Bùi Chí Bửu, Nguyễn Thị Lang

  Cuốn sách "Một số vấn đề cần biết về gạo xuất khẩu" được chia thành hai phần. Phần 1 giới thiệu đến bạn đọc nội dung tương ứng với phần I và phần II trong cuốn sách. Phần này cung cấp cho bạn đọc nội dung về các vấn đề: Phẩm chất gạo tiêu chuẩn và đánh giá, thị trường lúa gạo như: thị trường gạo phẩm chất cao - hạt dài, thị...

   33 p cntp 30/11/2017 1 0

 • Ebook Một số vấn đề cần biết về gạo xuất khẩu: Phần 2 - Bùi Chí Bửu, Nguyễn Thị Lang

  Ebook Một số vấn đề cần biết về gạo xuất khẩu: Phần 2 - Bùi Chí Bửu, Nguyễn Thị Lang

  Phần 2 cuốn sách "Một số vấn đề cần biết về gạo xuất khẩu" tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc nội dung phần còn lại tương ứng với phần III và phần IV về các vấn đề như: Giống lúa phẩm chất gạo tốt ở Miền Nam - hiện trạng và cải tiến giống lúa, phương pháp xét nghiệm phẩm chất gạo. Hi vọng với cuốn sách này bạn đọc, bà bà con...

   48 p cntp 30/11/2017 2 0

 • Ebook Hướng dẫn thực hành cho người sản xuất và xuất khẩu ở Châu Á về các quy định, tiêu chuẩn và chứng nhận về hàng nông sản xuất khẩu: Phần 1

  Ebook Hướng dẫn thực hành cho người sản xuất và xuất khẩu ở Châu Á về các quy định, tiêu chuẩn và chứng nhận về hàng nông sản xuất khẩu: Phần 1

  Ebook Hướng dẫn thực hành cho người sản xuất và xuất khẩu ở Châu Á về các quy định, tiêu chuẩn và chứng nhận về hàng nông sản xuất khẩu: Phần 1 giới thiệu tới các bạn những thông tin về các quy định kỹ thuật và kiểm soát nhập khẩu, chất lượng thương mại và các qui định ghi nhãn mác, quy định về an toàn thực phẩm, các quy định về...

   24 p cntp 30/11/2017 3 0

 • Ebook Hướng dẫn thực hành cho người sản xuất và xuất khẩu ở Châu Á về các quy định, tiêu chuẩn và chứng nhận về hàng nông sản xuất khẩu: Phần 2

  Ebook Hướng dẫn thực hành cho người sản xuất và xuất khẩu ở Châu Á về các quy định, tiêu chuẩn và chứng nhận về hàng nông sản xuất khẩu: Phần 2

  Nhằm cung cấp cho bạn đọc những kiến thức về chứng nhận tự nguyện, chứng nhận về môi trường, nông nghiệp hữu cơ, chứng nhận ISO 14001 (Tiêu chuẩn quốc tế về môi trường), chứng nhận xã hội, công bằng thương mại, an toàn thực phẩm và chứng chỉ thực hành tốt, chứng nhận chất lượng sản phẩm đặc trưng, chứng nhận của hàng thủy sản ở...

   43 p cntp 30/11/2017 3 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 8 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 8 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Sau khi nghiên cứu chương này, người học sẽ hiểu được các nội dung sau: Định nghĩa về doanh thu, thu nhập và chi phí, điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ; kế toán các khoản doanh thu bán hàng, doanh thu tài chính, thu nhập khác và chi phí,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   18 p cntp 30/11/2017 2 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 4 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 4 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 4: Kế toán tài sản cố định" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung về kế toán tài sản cố định, tổ chức kế toán tài sản cố định, trình bày thông tin trên Báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   16 p cntp 30/11/2017 3 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 1 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 1 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 1: Tổng quan về kế toán tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về kế toán, phân biệt kế toán quản trị - kế toán tài chính, môi trường pháp lý, các khái niệm cơ bản,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   16 p cntp 30/11/2017 2 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 2 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 2 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 2: Kế toán tiền và các khoản phải thu" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể: Hiểu được khái niệm và cách thức phân loại tiền, các khoản tương đương tiền và Nợ phải thu; nắm được các thủ tục KSNB Tiền và các khoản Nợ phải thu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   15 p cntp 30/11/2017 2 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 7 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 7 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 7: Kế toán vốn chủ sở hữu" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung, vốn góp của chủ sở hữu, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, các khoản điều chỉnh VCSH,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   14 p cntp 30/11/2017 2 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 5 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 5 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 5: Kế toán các khoản đầu tư tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung về kế toán các khoản đầu tư tài chính, tổ chức kế toán hoạt động ĐTTC, trình bày & công bố thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   17 p cntp 30/11/2017 2 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 9 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 9 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 9: Hệ thống báo cáo tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung, bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p cntp 30/11/2017 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số