• Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp 1: Chương 6 - ThS. Nguyễn Anh Thư

  Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp 1: Chương 6 - ThS. Nguyễn Anh Thư

  Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp 1: Chương 6 cung cấp cho người học những kiến thức như: doanh thu; lợi nhuận; chính sách phân chia lợi nhuận; thuế phải nộp của doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   18 p cntp 28/11/2022 1 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Chương 3: Kế toán các khoản phải trả

  Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Chương 3: Kế toán các khoản phải trả

  Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Chương 3: Kế toán các khoản phải trả, cung cấp cho người học những kiến thức như: Những vấn đề chung Kế toán khoản phải trả cho người bán; Kế toán các khoản vay nợ; Kế toán khoản phải trả người lao động và các khoản trích theo lương; Kế toán chi phí phải trả; Kế toán thuế và các khoản phải nộp cho nhà...

   85 p cntp 28/11/2022 1 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Chương 1: Kế toán hoạt động đầu tư tài chính

  Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Chương 1: Kế toán hoạt động đầu tư tài chính

  Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Chương 1: Kế toán hoạt động đầu tư tài chính, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về hoạt động đầu tư tài chính; Kế toán đầu tư tài chính ngắn hạn; Kế toán đầu tư tài chính dài hạn; Kế toán dự phòng giảm giá đầu tư tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo!

   31 p cntp 28/11/2022 1 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Chương 2: Kế toán các khoản phải thu

  Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Chương 2: Kế toán các khoản phải thu

  Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Chương 2: Kế toán các khoản phải thu, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm các khoản phải thu; Phân loại kế toán; Nguyên tắc kế toán; Kiểm soát nội bộ; Chứng từ kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo!

   18 p cntp 28/11/2022 1 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Chương 6: Kế toán thu nhập chi phí và xác định kết quả kinh doanh

  Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Chương 6: Kế toán thu nhập chi phí và xác định kết quả kinh doanh

  Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Chương 6: Kế toán thu nhập chi phí và xác định kết quả kinh doanh, cung cấp cho người học những kiến thức như: Kế toán doanh thu hoạt động tài chính; Kế toán chi phí tài chính; Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   31 p cntp 28/11/2022 2 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Chương 4: Kế toán vốn chủ sở hữu

  Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Chương 4: Kế toán vốn chủ sở hữu

  Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Chương 4: Kế toán vốn chủ sở hữu, cung cấp cho người học những kiến thức như: Những vấn đề chung; Kế toán nguồn vốn kinh doanh; Kế toán phân phối lợi nhuận; Kế toán các loại quỹ. Mời các bạn cùng tham khảo!

   41 p cntp 28/11/2022 2 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Chương 5: Kế toán hoạt động mua bán hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại

  Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Chương 5: Kế toán hoạt động mua bán hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại

  Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Chương 5: Kế toán hoạt động mua bán hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại, cung cấp cho người học những kiến thức như: Đặc điểm nghiệp vụ mua hàng trong doanh nghiệp thương mại; Kế toán nghiệp vụ mua hàng trong nước; Kế toán nghiệp vụ mua hàng nhập khẩu. Mời các bạn cùng tham khảo!

   54 p cntp 28/11/2022 2 0

 • Bài giảng môn Nguyên lý kế toán - Chương 1: Tổng quan về kế toán

  Bài giảng môn Nguyên lý kế toán - Chương 1: Tổng quan về kế toán

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 1: Tổng quan về kế toán với mục tiêu nhằm mô tả bản chất của kế toán như một hệ thống thông tin phục vụ cho việc ra quyết định; Nêu được các lĩnh vực kế toán và giải thích sự khác biệt; Mô tả môi trường của kế toán, bao gồm vai trò của kế toán, các định chế pháp lý và tổ chức nghề nghiệp chi...

   21 p cntp 28/11/2022 4 0

 • Bài giảng môn Nguyên lý kế toán - Chương 2: Báo cáo tài chính

  Bài giảng môn Nguyên lý kế toán - Chương 2: Báo cáo tài chính

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 2: Báo cáo tài chính được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên hiểu được mục đích và ý nghĩa của báo cáo tài chính; Giải thích kết cấu và nội dung và ý nghĩa của các báo cáo tài chính; Giải thích các giả định và nguyên tắc kế toán cơ bản; Giải thích những hạn chế của báo cáo tài chính. Mời các...

   73 p cntp 28/11/2022 1 0

 • Bài giảng môn Nguyên lý kế toán - Chương 4: Khóa sổ và lập báo cáo tài chính

  Bài giảng môn Nguyên lý kế toán - Chương 4: Khóa sổ và lập báo cáo tài chính

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 4 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên giải thích các nguyên tắc kế toán áp dụng trong việc xác định lợi nhuận; Giải thích các bút toán điều chỉnh và khóa sổ; Trình bày các bước hoàn thành chu trình kế toán; Lập các báo cáo tài chính đơn giản; Phân tích một số chỉ tiêu cơ bản của báo cáo tài...

   54 p cntp 28/11/2022 0 0

 • Bài giảng môn Nguyên lý kế toán - Chương 3: Tài khoản và ghi sổ kép

  Bài giảng môn Nguyên lý kế toán - Chương 3: Tài khoản và ghi sổ kép

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 3: Tài khoản và ghi sổ kép được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên giải thích tính chất và kết cấu của tài khoản kế toán; Áp dụng nguyên tắc ghi sổ kép để xác định và ghi nhận ảnh hưởng của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào các tài khoản kế toán; Xác lập và nhận biết mối quan hệ giữa tài...

   48 p cntp 28/11/2022 0 0

 • Bài giảng môn Nguyên lý kế toán - Chương 5: Quy trình kế toán - hệ thống thông tin kế toán

  Bài giảng môn Nguyên lý kế toán - Chương 5: Quy trình kế toán - hệ thống thông tin kế toán

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 5 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nêu các bước công việc trong một quy trình kế toán; Giải thích vai trò và những yêu cầu của chứng từ kế toán; Trình bày nội dung và kết cấu các loại sổ sách kế toán chủ yếu; Trình bày mục đích, yêu cầu và nội dung tổ chức công tác kế toán trong một doanh...

   35 p cntp 28/11/2022 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số