• Bài giảng Marketing căn bản: Chương 3 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc (2018)

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 3 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc (2018)

  Mục tiêu của bài giảng lầ cung cấp các kiến thức nêu được vai trò và tầm quan trọng của môi trường marketing, liệt kê và phân tích được các yếu tố môi trường vi mô và vĩ mô, liệt kê và phân tích được các yếu tố môi trường bên trong và bên ngoài. Mời các bạn cùng tham khảo.

   24 p cntp 29/06/2020 3 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 8 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc (2018)

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 8 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc (2018)

  Bài giảng "Marketing căn bản - Chương 8: Chiến lược phân phối" cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất và tầm quan trọng của kênh phân phối, hành vi và tổ chức kênh phân phối, quyết định thiết kế kênh phân phối, quyết định quản trị kênh phân phối. Mời các bạn cùng tham khảo.

   35 p cntp 29/06/2020 4 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 10 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc (2018)

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 10 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc (2018)

  Bài giảng "Marketing căn bản - Chương 10: Chiến lược truyền thông" cung cấp cho người học các kiến thức: Giá bán sản phẩm, các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định về giá, các phương pháp định giá, chiến lược giá. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   51 p cntp 29/06/2020 3 0

 • Bài giảng học phần Marketing tới khách hàng tổ chức: Giới thiệu môn học - TS. Phạm Văn Tuấn

  Bài giảng học phần Marketing tới khách hàng tổ chức: Giới thiệu môn học - TS. Phạm Văn Tuấn

  Bài giảng Marketing tới khách hàng tổ chức: Giới thiệu môn học do TS. Phạm Văn Tuấn biên soạn giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác.

   6 p cntp 29/06/2020 3 0

 • Bài giảng học phần Marketing tới khách hàng tổ chức: Chương 2 - TS. Phạm Văn Tuấn

  Bài giảng học phần Marketing tới khách hàng tổ chức: Chương 2 - TS. Phạm Văn Tuấn

  Mục tiêu của bài giảng là giúp người học có thể nhận diện được chân dung khách hàng tổ chức để từ đó xây dựng và quản lý hồ sơ của các KACC, hiểu được trung tâm mua và vai trò của các thành viên nhằm lập rào cản kỹ thuật tạo được lợi thế cạnh tranh,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   19 p cntp 29/06/2020 5 0

 • Bài giảng học phần Marketing tới khách hàng tổ chức: Chương 4 - TS. Phạm Văn Tuấn

  Bài giảng học phần Marketing tới khách hàng tổ chức: Chương 4 - TS. Phạm Văn Tuấn

  Bài giảng "Marketing tới khách hàng tổ chức - Chương 4: Quyết định sản phẩm" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về chính sách sản phẩm trong marketing tới khách hàng tổ chức, các quyết định sản phẩm trong marketing tới khách hàng tổ chức, chiến lược phát triển sản phẩm mới.

   18 p cntp 29/06/2020 3 0

 • Bài giảng học phần Marketing tới khách hàng tổ chức: Chương 3 - TS. Phạm Văn Tuấn

  Bài giảng học phần Marketing tới khách hàng tổ chức: Chương 3 - TS. Phạm Văn Tuấn

  Nội dung của chương này sẽ cung cấp cơ sở xác lập chiến lược nhằm giúp xác định khách hàng mục tiêu thông qua các tiêu thức phân đoạn cũng như các phương pháp phân đoạn vĩ mô hay vi mô. Đồng thời sẽ hình dung sáu bước của tiến trình phân đoạn khác so với thị trường tiêu dùng.

   9 p cntp 29/06/2020 3 0

 • Bài giảng học phần Marketing tới khách hàng tổ chức: Chương 5 - TS. Phạm Văn Tuấn

  Bài giảng học phần Marketing tới khách hàng tổ chức: Chương 5 - TS. Phạm Văn Tuấn

  Bài giảng "Marketing tới khách hàng tổ chức - Chương 5: Quyết định giá" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về quyết định giá, đánh giá của khách hàng về giá trị sản phẩm, các phương pháp định giá đặc thù. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   11 p cntp 29/06/2020 4 0

 • Bài giảng học phần Marketing tới khách hàng tổ chức: Chương 7 - TS. Phạm Văn Tuấn

  Bài giảng học phần Marketing tới khách hàng tổ chức: Chương 7 - TS. Phạm Văn Tuấn

  Bài giảng "Marketing tới khách hàng tổ chức - Chương 7: Quyết định truyền thông marketing" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về truyền thông marketing tới khách hàng tổ chức, các công cụ cơ bản của truyền thông trong marketing tới khách hàng tổ chức. Mời các bạn cùng tham khảo.

   33 p cntp 29/06/2020 4 0

 • Bài giảng học phần Marketing tới khách hàng tổ chức: Chương 1 - TS. Phạm Văn Tuấn

  Bài giảng học phần Marketing tới khách hàng tổ chức: Chương 1 - TS. Phạm Văn Tuấn

  Bài giảng "Marketing tới khách hàng tổ chức - Chương 1: Tổng quan về marketing tới khách hàng tổ chức" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về hoạt động marketing tới khách hàng tổ chức, sự phân loại sản phẩm và dịch vụ trong marketing tới khách hàng tổ chức, quản trị marketing tới khách hàng tổ chức. Mời các bạn cùng tham khảo.

   8 p cntp 29/06/2020 3 0

 • Bài giảng học phần Marketing tới khách hàng tổ chức: Chương 6 - TS. Phạm Văn Tuấn

  Bài giảng học phần Marketing tới khách hàng tổ chức: Chương 6 - TS. Phạm Văn Tuấn

  Bài giảng "Marketing tới khách hàng tổ chức - Chương 6: Quyết định kênh phân phối" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về kênh phân phối, các kiểu kênh phân phối, xây dựng và quản lý kênh, phân phối sản phẩm vật chất. Mời các bạn cùng tham khảo.

   8 p cntp 29/06/2020 4 0

 • Bài giảng Định giá sản phẩm xây dựng - TS. Nguyễn Ngọc Quang

  Bài giảng Định giá sản phẩm xây dựng - TS. Nguyễn Ngọc Quang

  Bài giảng Định giá sản phẩm xây dựng cung cấp cho người học các kiến thức: Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định hiện hành, tổng quan về công tác định giá xây dựng, phương pháp xác định định mức, đơn giá xây dựng công trình,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   123 p cntp 29/06/2020 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số