• Bài giảng Thuật toán ứng dụng: Cấu trúc dữ liệu và thư viện

  Bài giảng Thuật toán ứng dụng: Cấu trúc dữ liệu và thư viện

  Bài giảng Thuật toán ứng dụng: Cấu trúc dữ liệu và thư viện. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: Danh sách tuyến tính; tập hợp; ánh xạ; ngăn xếp; hàng đợi; sắp xếp;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   15 p cntp 28/11/2022 1 0

 • Bài giảng Thuật toán ứng dụng: Đệ quy quay lui

  Bài giảng Thuật toán ứng dụng: Đệ quy quay lui

  Bài giảng Thuật toán ứng dụng: Đệ quy quay lui. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: Tổng quan đệ quy quay lui; bài toán liệt kê xâu nhị phân; bài toán liệt kê nghiệm nguyên dương phương trình tuyến tính; thuật toán nhánh và cận;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   66 p cntp 28/11/2022 0 0

 • Bài giảng Thuật toán ứng dụng: Graphs

  Bài giảng Thuật toán ứng dụng: Graphs

  Bài giảng Thuật toán ứng dụng: Graphs. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: Đồ thị và các thuật ngữ liên quan; tìm kiếm theo chiều sâu; tìm kiếm theo chiều rộng; chu trình Euler; thuật toán Dijkstra sử dụng hàng đợi ưu tiên; thuật toán Kruskal sử dụng disjoint-set structure;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   141 p cntp 28/11/2022 0 0

 • Bài giảng Thuật toán ứng dụng: Chia để trị

  Bài giảng Thuật toán ứng dụng: Chia để trị

  Bài giảng Thuật toán ứng dụng: Chia để trị. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: Tổng quan chia để trị; ví dụ minh họa; độ phức tạp chia để trị; sắp xếp trộn; giảm để trị;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   31 p cntp 28/11/2022 1 0

 • Bài giảng Thuật toán ứng dụng: Quy hoạch động

  Bài giảng Thuật toán ứng dụng: Quy hoạch động

  Bài giảng Thuật toán ứng dụng: Quy hoạch động. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: Tổng quan chia để trị; dãy con cực đại; dãy con tăng dần dài nhất; dãy con chung dài nhất;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   32 p cntp 28/11/2022 0 0

 • Bài giảng Thuật toán ứng dụng: Tarjan DFS algorithm for finding bridges and articulation points

  Bài giảng Thuật toán ứng dụng: Tarjan DFS algorithm for finding bridges and articulation points

  Bài giảng Thuật toán ứng dụng: Tarjan DFS algorithm for finding bridges and articulation points. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: Duyệt theo chiều sâu; cây DFS; cấu trúc dữ liệu duy trì;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   21 p cntp 28/11/2022 1 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp 1: Chương 1 - ThS. Nguyễn Anh Thư

  Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp 1: Chương 1 - ThS. Nguyễn Anh Thư

  Mục tiêu của Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp 1: Chương 1 là làm rõ khái niệm về quản trị tài chính và các mối quan hệ tài chính; Phân biệt giữa mục tiêu của công ty và mục tiêu tài chính của công ty và cách sử dụng tài chính làm công cụ để xác định mục tiêu trong từng thời kỳ;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   20 p cntp 28/11/2022 1 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp 1: Chương 3 - ThS. Nguyễn Anh Thư

  Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp 1: Chương 3 - ThS. Nguyễn Anh Thư

  Mục tiêu của Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp 1: Chương 3 là trình bày khái niệm, nội dung và các phương pháp chủ yếu quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh(VKD)của doanh nghiệp (DN); Sinh viên phải nắm và hiểu những lý luận cơ bản về VKD và các phương pháp quản trị sử dụng VKD. Mời các bạn cùng tham khảo!

   31 p cntp 28/11/2022 1 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp 1: Chương 4 - ThS. Nguyễn Anh Thư

  Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp 1: Chương 4 - ThS. Nguyễn Anh Thư

  Mục tiêu của Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp 1: Chương 4 nhằm cung cấp những khái niệm cơ bản về các chính sách về vốn luân chuyển; Hiểu được tầm quan trọng của công tác quản trị vốn luân chuyển trong công ty, thông qua phương thức quản trị các loại tài sản ngắn hạn: tiền, phải thu và tồn kho;phương pháp lập và tác dụng ngân sách...

   41 p cntp 28/11/2022 1 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp 1: Chương 5 - ThS. Nguyễn Anh Thư

  Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp 1: Chương 5 - ThS. Nguyễn Anh Thư

  Mục tiêu của Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp 1: Chương 5 nhằm trang bị các quy trình, kỹ năng sử dụng mô hình thời giá và các mô hình thích hợp nhằm xác định chi phí sử dụng vốn một cách chính xác. Mời các bạn cùng tham khảo!

   30 p cntp 28/11/2022 1 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp 1: Chương 2 - ThS. Nguyễn Anh Thư

  Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp 1: Chương 2 - ThS. Nguyễn Anh Thư

  Mục tiêu của Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp 1: Chương 2 cung cấp kiến thức và kỹ năng sử dụng các công cụ đo lường giá trị của các dòng tài chính theo thời gian, làm cơ sở để định giá trị các tài sản của công ty và góp phần quản trị có hiệu quả các dòng tiền ra vào trong quá trình kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo!

   33 p cntp 28/11/2022 1 0

 • Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp 1: Chương 0 - ThS. Nguyễn Anh Thư

  Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp 1: Chương 0 - ThS. Nguyễn Anh Thư

  Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp 1 cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về tài chính và các phương thức quản trị cho các nhà điều hành doanh nghiệp; Sinh viên có thể nắm vững các kiến thức như khái niệm,bản chất, chức năng, vai trò, mục tiêu của tài chính trong doanh nghiệp; hiểu được giá trị của dòng tiền, mối tương quan giữa...

   9 p cntp 28/11/2022 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số