• Bài giảng Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp - TS. Trần Phước

  Bài giảng Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp - TS. Trần Phước

  Mời các bạn tham khảo bài giảng Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp do TS. Trần Phước biên soạn sau đây để nắm bắt những kiến thức về kế toán thuế doanh nghiệp hiện hành; kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại. Bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên ngành Kế toán và những ngành có liên quan.

   46 p cntp 31/10/2019 65 0

 • Bài giảng Kiểm toán 2: Chuyên đề 1 - PGS.TS. Vũ Hữu Đức

  Bài giảng Kiểm toán 2: Chuyên đề 1 - PGS.TS. Vũ Hữu Đức

  Chuyên đề 1 của bài giảng Kiểm toán 2 trình bày về vấn đề trách nhiệm kiểm toán viên. Chuyên đề này giới thiệu những khái niệm chuyên sâu về trách nhiệm kiểm toán viên; bao gồm những trách nhiệm chung đối với công việc kiểm toán báo cáo tài chính, cũng như các trách nhiệm cụ thể đối với gian lận, sai sót hay các hành vi không tuân thủ.

   23 p cntp 31/10/2019 70 0

 • Bài giảng Kiểm toán 2: Chuyên đề 2 - PGS.TS. Vũ Hữu Đức

  Bài giảng Kiểm toán 2: Chuyên đề 2 - PGS.TS. Vũ Hữu Đức

  Bài giảng chuyên đề 2 trang bị cho người học những hiểu biết về bằng chứng kiểm toán. Chương này giới thiệu bốn loại bằng chứng kiểm toán đặc biệt, đó là: Sự kiện sau ngày khóa sổ, giả định hoạt động liên tục, các bên liên quan, nợ tiềm tàng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   63 p cntp 31/10/2019 47 0

 • Bài giảng Kiểm toán 1: Tổng quan về kiểm toán và môi trường kiểm toán

  Bài giảng Kiểm toán 1: Tổng quan về kiểm toán và môi trường kiểm toán

  Mục tiêu của bài giảng "Kiểm toán 1: Tổng quan về kiểm toán và môi trường kiểm toán" là giới thiệu khái niệm kiểm toán và phân biệt các loại hình kiểm toán; cung cấp kiến thức cơ bản về môi trường kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   31 p cntp 31/10/2019 20 0

 • Bài giảng Kiểm toán 1: Bằng chứng kiểm toán

  Bài giảng Kiểm toán 1: Bằng chứng kiểm toán

  Bài giảng "Kiểm toán 1: Bằng chứng kiểm toán" cung cấp cho người học các kiến thức tổng quát về bằng chứng kiểm toán, phương pháp lựa chọn các phần tử thử nghiệm, hồ sơ kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   41 p cntp 31/10/2019 17 0

 • Bài giảng Kiểm toán 1: Hệ thống kiểm soát nội bộ

  Bài giảng Kiểm toán 1: Hệ thống kiểm soát nội bộ

  Bài giảng "Kiểm toán 1: Hệ thống kiểm soát nội bộ" cung cấp các kiến thức giúp sinh viên hiểu biết về hệ thống kiểm soát nội bộ trong một tổ chức; đánh giá vai trò của hệ thống kiểm soát nội bộ đối với việc kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   45 p cntp 31/10/2019 24 0

 • Bài giảng Kiểm toán 1: Chuẩn bị kiểm toán

  Bài giảng Kiểm toán 1: Chuẩn bị kiểm toán

  Bài giảng "Kiểm toán 1: Chuẩn bị kiểm toán" trình bày các nội dung: Cơ sở dẫn liệu và mục tiêu kiểm toán, trọng yếu, hiểu biết về đơn vị và môi trường, rủi ro kiểm toán, lập kế hoạch kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   78 p cntp 31/10/2019 26 0

 • Bài giảng Kiểm toán 1: Hoàn thành kiểm toán

  Bài giảng Kiểm toán 1: Hoàn thành kiểm toán

  Bài giảng "Kiểm toán 1: Hoàn thành kiểm toán" giúp sinh viên nắm được các bước chuẩn bị hoàn thành kiểm toán, giải thích được nội dung báo cáo kiểm toán và các ý kiến của kiểm toán viên. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   26 p cntp 31/10/2019 15 0

 • Bài giảng Viễn thám và GIS: Chương 1 - ThS. Phạm Thế Hùng

  Bài giảng Viễn thám và GIS: Chương 1 - ThS. Phạm Thế Hùng

  Chương 1 giới thiệu tổng quan về hệ thông tin địa lý. Nội dung chính của chương này gồm: Vị thế của ngành GIS trong các ngành khoa học, giới thiệu các định nghĩa về GIS, đôi nét về sự hình thành và phát triển của GIS, quan niệm về các thành phần trong GIS, chức năng của GIS, giới thiệu các ứng dụng của GIS trên thế giới và ở Việt Nam.

   33 p cntp 25/09/2019 137 3

 • Bài giảng Viễn thám và GIS: Chương 2 - ThS. Phạm Thế Hùng

  Bài giảng Viễn thám và GIS: Chương 2 - ThS. Phạm Thế Hùng

  Chương 2 trình bày những vấn đề cơ bản trong GIS. Nội dung chính trong chương này gồm có: Hệ tọa độ tham chiếu dữ liệu không gian, mô hình dữ liệu không gian, mô hình dữ liệu thuộc tính, một số kỹ thuật phân tích không gian cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo.

   52 p cntp 25/09/2019 94 0

 • Bài giảng Thực hành Vi sinh - Ký sinh trùng: Kỹ thuật vi sinh cơ bản - GV. Nguyễn Thị Ngọc Yến

  Bài giảng Thực hành Vi sinh - Ký sinh trùng: Kỹ thuật vi sinh cơ bản - GV. Nguyễn Thị Ngọc Yến

  Bài giảng Thực hành Vi sinh - Ký sinh trùng về Kỹ thuật vi sinh cơ bản do GV. Nguyễn Thị Ngọc Yến biên soạn trình bày về các bước chuẩn bị thực hành; các nội dung kỹ thuật thực hành như kỹ thuật cấy, phân lập, nhuộm Gram soi tiêu bản. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

   17 p cntp 25/09/2019 111 0

 • Bài giảng Thực hành Vi sinh - Ký sinh trùng: Nhận định vi khuẩn - GV. Nguyễn Thị Ngọc Yến

  Bài giảng Thực hành Vi sinh - Ký sinh trùng: Nhận định vi khuẩn - GV. Nguyễn Thị Ngọc Yến

  Bài giảng Thực hành Vi sinh - Ký sinh trùng về Nhận định vi khuẩn do GV. Nguyễn Thị Ngọc Yến biên soạn trình bày nội dung thực hành về cách quan sát đặc điểm đại thể (khuẩn lạc), quan sát đặc điểm vi thể (vi khuẩn) và khảo sát tính chất sinh hóa. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

   26 p cntp 25/09/2019 77 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số