• đánh giai tác động môi trường sản xuất phân vi sinh

    đánh giai tác động môi trường sản xuất phân vi sinh

    BÔ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM ĐỀ TÀI: THUYẾT MINH DỰ ÁN SẢN XUẤT PHÂN COMPOST GVHD: TRẦN THỊ THANH HÒA SVTH: _ LỚP 11CDMT ĐẶNG THỊ XUÂN HUỲNH PHẠM THỊ MỸ HẠNH VÕ THỊ MAI TRINH .MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN: Nhằm đạt hiệu quả tích cực...

     22 p cntp 10/04/2013 149 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số