• Ebook Biochemistry, biotechnology and clinical chemistry in enzymes (Second edition): Part 1

  Ebook Biochemistry, biotechnology and clinical chemistry in enzymes (Second edition): Part 1

  (BQ) Part 1 of the document Biochemistry, biotechnology and clinical chemistry in enzymes (Second edition) has contents: An introduction to enzymes, the structure of proteins, the biosynthesis and properties of proteins, specificity of enzyme action, monomeric and oligomeric enzymes, an introduction to bioenergetics, catalysis and kinetics,… and other contents. Invite you to refer.

   236 p cntp 29/11/2021 77 0

 • Ebook Biochemistry, biotechnology and clinical chemistry in enzymes (Second edition): Part 2

  Ebook Biochemistry, biotechnology and clinical chemistry in enzymes (Second edition): Part 2

  (BQ) Continued part 1, part 2 of the document Biochemistry, biotechnology and clinical chemistry in enzymes (Second edition) has contents: The binding of ligands to proteins, sigmoidal kinetics and allosteric enzymes, the significance of sigmoidal behaviour, investigation of enzymes in biological preparations, extraction and purification of enzymes,… and other contents. Invite you to refer.

   195 p cntp 29/11/2021 57 0

 • Giáo trình Công nghệ gen: Phần 1

  Giáo trình Công nghệ gen: Phần 1

  Phần 1 giáo trình "Công nghệ gen" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu chung một vài nghiên cứu tình huống, nhân dòng đoạn gen mục tiêu, chuyển gen bằng vi khuẩn agrobacterium, chuyển gen trực tiếp bằng tế bào trần,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   143 p cntp 28/09/2021 205 1

 • Giáo trình Công nghệ gen: Phần 2

  Giáo trình Công nghệ gen: Phần 2

  Phần 2 cuốn giáo trình cung cấp cho người đọc các kiến thức: SNP trong thực vật, im lặng của gen và công nghệ antisense trong nuôi cấy tế bào động vật, kỹ thuật điện di chậm trên gel để phân tích liên kết DNA và protein,… Mời các bạn cùng tham khảo.

   145 p cntp 28/09/2021 124 1

 • Bài giảng Khoa học đất cơ bản (Basic of Soil Science) - Chương 2: Sự hình thành đất từ mẫu chất

  Bài giảng Khoa học đất cơ bản (Basic of Soil Science) - Chương 2: Sự hình thành đất từ mẫu chất

  Chương này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về sự hình thành đất từ mẫu chất. Nội dung trình bày gồm có: Sự phong hóa các loại đá và khoáng chất, hình thành đất – phát sinh học đất, đặc điểm các loại đá và khoáng chất, các quá trình phong hóa, các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình hình thành đất, mẫu chất,... Mời các bạn...

   27 p cntp 28/09/2021 83 1

 • Bài giảng Khoa học đất cơ bản (Basic of Soil Science) - Chương 6: Các tính chất hóa học cơ bản của đất

  Bài giảng Khoa học đất cơ bản (Basic of Soil Science) - Chương 6: Các tính chất hóa học cơ bản của đất

  Bài giảng Khoa học đất cơ bản (Basic of Soil Science) - Chương 6 "Các tính chất hóa học cơ bản của đất" trình bày những nội dung chính sau: Các tính chất tổng quát của keo đất, các loại keo đất, cation hấp phụ trên bề mặt hạt keo, cấu trúc cơ bản của phiến sét silicate, khoáng học của phiến sét silicate, sự hình thành keo đất,... Mời các bạn cùng...

   22 p cntp 28/09/2021 73 1

 • Bài giảng Khoa học đất cơ bản (Basic of Soil Science) - Chương 3: Phân loại đất

  Bài giảng Khoa học đất cơ bản (Basic of Soil Science) - Chương 3: Phân loại đất

  Bài giảng Khoa học đất cơ bản (Basic of Soil Science) - Chương 3: Phân loại đất. Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về cá thể và quần thể đất, và các nội dung cụ thể về phân loại đất như: Hệ thống phân loại đất theo USDA: Soil Taxonomy, các tầng chẩn đoán dùng trong phân loại, chế độ ẩm của đất dùng trong phân loại, chế độ nhiệt của đất...

   21 p cntp 28/09/2021 73 1

 • Bài giảng Khoa học đất cơ bản (Basic of Soil Science) - Chương 5: Nước trong đất

  Bài giảng Khoa học đất cơ bản (Basic of Soil Science) - Chương 5: Nước trong đất

  Bài giảng Khoa học đất cơ bản (Basic of Soil Science) - Chương 5 "Nước trong đất" gồm có những nội dung cụ thể sau: Tính chất và trạng thái nước trong đất, cấu trúc và tính chất, năng lượng của nước trong đất, các phương pháp xác định hàm lượng nước trong đất (độ ẩm của đất), tính thấm của nước trong đất, mô tả ẩm độ đất,... Mời...

   18 p cntp 28/09/2021 76 1

 • Bài giảng Khoa học đất cơ bản (Basic of Soil Science) - Chương 1: Giới thiệu khoa học đất

  Bài giảng Khoa học đất cơ bản (Basic of Soil Science) - Chương 1: Giới thiệu khoa học đất

  Bài giảng Khoa học đất cơ bản (Basic of Soil Science) - Chương 1: Giới thiệu khoa học đất gồm có những nội dung chính sau: Giới thiệu tổng quát về Khoa học đất, vai trò của đất, phẩu diện đất và các tầng phát sinh, kích thước các hạt đất, các loại khoáng trong đất, chất hữu cơ trong đất,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   27 p cntp 28/09/2021 78 1

 • Bài giảng Khoa học đất cơ bản (Basic of Soil Science) - Chương 4: Cấu trúc và lý tính của đất

  Bài giảng Khoa học đất cơ bản (Basic of Soil Science) - Chương 4: Cấu trúc và lý tính của đất

  Bài giảng Khoa học đất cơ bản (Basic of Soil Science) - Chương 4 "Cấu trúc và lý tính của đất" gồm có những nội dung cụ thể sau: Màu sắc của đất, sa cấu/thành phần cơ giới (sự phân bố các cấp hạt của đất), ảnh hưởng của tổng diện tích bề mặt các hạt đến các tính chất khác của đất, phân loại sa cấu, sự thay đổi sa cấu đất, các...

   39 p cntp 28/09/2021 65 1

 • Bài giảng Khoa học đất cơ bản (Basic of Soil Science) - Bài 7: Các tính chất sinh học của đất

  Bài giảng Khoa học đất cơ bản (Basic of Soil Science) - Bài 7: Các tính chất sinh học của đất

  Bài giảng Khoa học đất cơ bản (Basic of Soil Science) - Bài 7 "Các tính chất sinh học của đất" trình bày những nội dung chính sau: Sinh thái học và các chức năng của sinh vật đất, chất hữu cơ trong đất. Mời các bạn cùng tham khảo.

   19 p cntp 28/09/2021 82 1

 • Bài giảng môn Kỹ thuật môi trường: Phân tích môi trường

  Bài giảng môn Kỹ thuật môi trường: Phân tích môi trường

  Nội dung của bài giảng trình bày chỉ thị môi trường và tiêu chuẩn đánh giá chất lượng môi trường; các phương pháp đo đạc và phân tích các thông số chất lượng môi trường; xử lý mẫu; đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng trong phân tích môi trường; các bài thí nghiệm và thực hành.

   102 p cntp 28/09/2021 124 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số