• Macro

  Macro

  Macro trng MS Access là tập hợp các lệnh (Hành động, hành động......) được định sẵn nhằm tự động thực hiện chuỗi các tác vụ nào đó mà không cần sự can thiệp từng bước của người sử dụng. • Macro có thể liên kết các đối tương trong tập tin cơ ở dữ liệu (CSDL) như: Table, Query, form, report

   42 p cntp 14/12/2012 221 5

 • Chương III: Query

  Chương III: Query

  Khái niệm query. Dùng để trả lời các câu hỏi có tính chất tức thời. Bộ hỏi được dùng để lựa chọn các bản ghi (record), cập nhật các bảng và bổ sung các bản ghi mới vào bảng. Dùng làm nguồn dữ liệu cho các biểu mẫu, báo cáo. Tạo lập, cập nhật CSDL.Truy vấn chọn (Select Query): Thực hiện việc tìm kiếm (kể cả tính toán). Truy vấn...

   103 p cntp 14/12/2012 181 1

 • CHƯƠNG II: HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LiỆU MICROSOFT ACCESS

  CHƯƠNG II: HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LiỆU MICROSOFT ACCESS

  Phần mềm Microsoft Access là hệ quản trị CSDL nằm trong bộ phần mềm Microsoft Office của hãng Microsoft dành cho máy tính cá nhân và máy tính chạy trong mạng cục bộ.Tạo lập các CSDL và lưu trữ chúng trên các thiết bị nhớ. Một CSDL được tạo lập bằng Access gồm các bảng dữ liệu và mối liên kết giữa các bảng đó. • Tạo biểu mẫu để cập...

   28 p cntp 14/12/2012 245 5

 • ACCESS

  ACCESS

  Microsoft Access là một hệ quản trị CSDL quan hệ chạy trên Windows. Microsoft Access bắt đầu được phát hành trong bộ Office năm 1992 và cho đến nay nó là một trong những chương trình cơ sở dữ liệu văn phòng phổ biến nhất thế giới. Access dùng để xây dựng hệ CSDL đồng thời xử lý và quản lí chúng theo những yêu cầu đặt ra, xây dựng trọn gói...

   242 p cntp 14/12/2012 198 8

 • Table – Bảng

  Table – Bảng

  Thiết kế bảng B1: Chọn ngăn Table, click New mở hộp thoại New Table. B2: Chọn Design View, click OK → xuất hiện cửa sổ thiết kế table B3: Đặt tên trường trong cột Field Name, chọn kiểu dữ liệu trong cột Data Type và nhập thông tin mô tả ý nghĩa của trường trong cột Description (không bắt buộc). B4: Chuyển sang cửa sổ Field Properties (dùng chuột hoặc...

   43 p cntp 14/12/2012 183 1

 • CSE Faculty - Chapter 5 Searching

  CSE Faculty - Chapter 5 Searching

  Sequential Search In an unordered list In an ordered list Binary Search Forgetful Version Recognizing Equality Comparison Tree Linked List vs. Contiguous List .Searching We are given a list of records. Each record is associated with a key. We are given one key (target), and are asked to search the list to find the record(s) whose key is the same as the target. May be more than one record with the same key.

   28 p cntp 14/12/2012 234 2

 • Chapter 3 - QUEUE

  Chapter 3 - QUEUE

  Linear List Concepts FIFO (Queue) .Queue - FIFO data structure • Queues are one of the most common of all data-processing structures. • Queues are used where someone must wait one's turn before having access to something. • Queues are used in every operating system and network: processing system services and resource supply: printer, disk storage, use of the CPU,... • Queues are used in business online applications:...

   50 p cntp 14/12/2012 67 1

 • CSE Faculty - Chapter 3: STACK (part b)

  CSE Faculty - Chapter 3: STACK (part b)

  Reversing data items Ex.: Reverse a list. Convert Decimal to Binary. Brackets Parse. Infix to Postfix Transformation. Evaluate a Postfix Expression. Parsing Ex.: Ex.: Postponement of processing data items Backtracking Ex.: Goal Seeking Problem. Knight’s Tour. Exiting a Maze. Eight Queens Problem. .Reverse a list PROBLEM: Read n numbers, print the list in reverse order. Algorithm ReverseList Pre User supplies numbers. Post The...

   37 p cntp 14/12/2012 171 2

 • CSE Faculty - Chapter 3: STACK (part a)

  CSE Faculty - Chapter 3: STACK (part a)

  Contiguous Stack Applications of Stack .Linear List Concepts LIFO (Stack) .Stack ADT DEFINITION: A Stack of elements of type T is a finite sequence of elements of T, in which all insertions and deletions are restricted to one end, called the top. Stack is a Last In - First Out (LIFO) data structure. Basic operations: • Construct a stack, leaving it empty. • Push an element. • Pop an element. • Top an element.

   31 p cntp 14/12/2012 196 2

 • CSE Faculty - Chapter 2 : LIST

  CSE Faculty - Chapter 2 : LIST

  Linear List Concepts List ADT Specifications for List ADT Implementations of List ADT Contiguous List Singly Linked List Other Linked Lists Comparison of Implementations of List Linear List Concepts DEFINITION: Linear List is a data structure where each element of it has a unique successor. element 1 element 2 element 3 .Linear List Concepts (cont.) .Linear List Concepts (cont.) General list: • No restrictions...

   72 p cntp 14/12/2012 223 2

 • Data Structures and Algorithms – C++ Implementation

  Data Structures and Algorithms – C++ Implementation

  BK TP.HCM Ho Chi Minh City University of Technology Faculty of Computer Science and Engineering BK TP.HCM Data Structures and Algorithms – C++ Implementation Huỳnh T n t Email: htdat@cse.hcmut.edu.vn Home Page: http://www.cse.hcmut.edu.vn/~htdat/ .Pointer in C++ Declaration Node *ptr; Create an object ptr = new Node(); A pointer usage printf(“Data in node: %d”, ptr-data); Destroy an object delete ptr; NULL pointer...

   53 p cntp 14/12/2012 216 1

 • CSE Faculty - Chapter 1: Introduction

  CSE Faculty - Chapter 1: Introduction

  What is an algorithm? The logical steps to solve a problem. What is a program? Program = Data structures + Algorithms (Niklaus Wirth) The most common tool to define algorithms. • English-like representation of the code required for an algorithm. Pseudocode = English + Code relaxed syntax being instructions using easy to read basic control structures (sequential, conditional, iterative)

   49 p cntp 14/12/2012 255 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số